Υπηρεσίες και ενεργειακή μετάβαση

Πέμπτη, 20/6/2024 - 10:36
Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού
Λέκτορας Νομικής
Ο Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού είναι Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε πρόσφατα μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεσή της που αφορά στη διασύνδεση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας με τις διαδικασίες της ενεργειακής μετάβασης με τίτλο «The Critical Link: Empowering Utilities for the Energy Transition». Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση και η παγκόσμια πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχει εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, που να περιλαμβάνει την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ως βασικές αρχές που καταγράφονται στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, πέραν του δεδομένου σημαντικής αύξησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων παραγωγής και μεταφοράς της ενέργειας, η διαχείριση των ολοένα πιο ποικίλων, διαφοροποιημένων και πολυπλοκότερων αναγκών των νοικοκυριών, της βιομηχανίας και των μεταφορών από τους οργανισμούς κοινής ωφελείας και η εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια σε σχεδόν 700 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν μηδενική πρόσβαση ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με τα στατιστικά της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Καταγράφονται, επίσης, στοιχεία που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σε βάθος χρόνου, εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεσματική χρήση των πόρων και ικανότητα διαχείρισης και ένταξης στα συστήματά τους νέων τεχνολογιών. Ήδη, η Παγκόσμια Τράπεζα εντοπίζει ότι λιγότεροι από το 40% περίπου των οργανισμών κοινής ωφέλειας στον κόσμο έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας σήμερα και τέτοιου είδους ζητήματα θα προκύψουν έτι περισσότερο με τις νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί αυτοί στο πλαίσιο του συνεχούς μεταβαλλόμενου ενεργειακού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σήμερα.

Τα δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να εκσυγχρονιστούν και να αναπροσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ειδικά αυτά που αφορούν την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παραγωγή των οποίων βρίσκεται συνήθως μακρυά από τις βασικές υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η χρήση νέων τεχνολογιών απαιτεί επίσης την επιμόρφωση του προσωπικού των οργανισμών και την αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισής τους, ως επίσης και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται πιο πάνω απαιτούν την δημιουργία συνεργειών διαφόρων φορέων και δρώντων στο ενεργειακό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των Κυβερνήσεων και των ατόμων που χαράσσουν πολιτικές, εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενέργειας και νέων τεχνολογιών, της επιστημονικής / ακαδημαϊκής κοινότητας, των οργανισμών / επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, επενδυτικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας / καταναλωτών που πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα – όλοι οι πιο πάνω, θα πρέπει να αντιληφθούν τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης και τις προκλήσεις, αλλά και προοπτικές, που αυτή περιλαμβάνει.