Κύπρος

Αυτή είναι η διαδικασία για υποβολή αίτησης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ανακοινώνει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους απόφοιτους Κυπριακών Σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

1. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας,  για την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και κατέχουν Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα χορηγείται στους υποψηφίους κατά την προσέλευσή τους στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν ανά επαρχία για την υποβολή των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

2. Η Υπηρεσία Εξετάσεων πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ότι οι Γενικοί Βαθμοί Πρόσβασης/Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις 23/07/2020 και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ.

3. Η Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα θέσει σε λειτουργία η Υπηρεσία Εξετάσεων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, όπως φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω:

ΑΑΕΙ


Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν από την Τρίτη, 28 Ιουλίου μέχρι και το Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020, από τις 8:30 π.μ.–2:30 μ.μ.

4. Οι φετινοί απόφοιτοι 2020 θα υποβάλουν την αίτησή τους στην επαρχία του σχολείου αποφοίτησής τους. Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, που
έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και διεκδικούν θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων.

5. Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων για να εξασφαλίσουν και να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης  το οποίο και πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

6. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα ΚΣΑ, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι τα ακόλουθα: 

α. Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου.

Τα άτομα που κατόπιν εξουσιοδότησης θα αναλάβουν τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφίων που αδυνατούν να προσέλθουν στα ΚΣΑ θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική εξουσιοδότηση, την Πολιτική τους Ταυτότητα, καθώς και φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου. Η εξουσιοδότηση καθώς και το φωτοαντίγραφο του επίσημου εγγράφου του υποψηφίου θα παραληφθούν από τον υπεύθυνο του ΚΣΑ.

β. Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής ή Αποδεικτικό απόλυσης

7. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέχρι 40 Σχολών/Τμημάτων από δύο μόνον Επιστημονικά Πεδία. Επομένως, πριν την προσέλευσή τους στα ΚΣΑ θα πρέπει να αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης των Σχολών/Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση. Οι υποψήφιοι πληροφορούνται πρόσθετα ότι τα ΚΣΑ θα στελεχώνονται και με Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους. Επίσης, καλούνται να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 80002121).

Β. 1. Όσον αφορά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία υποβάλλουν την Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που θα λειτουργήσουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην ΚΥΠΡΟ.

2. Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2020 (από Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020) ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλουν και Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο με την κατηγορία «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.» για το έτος 2020.

3. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της Αίτησης Μηχανογραφικού Δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας τους, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Γ. Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το κοινό ότι θα ακολουθήσει εντός των επόμενων ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 

Επόμενο άρθρο

Δεν φαίνεται να υποχωρεί ο καύσωνας

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
24/07/2020 - 16:04

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ποικίλουν οι ταρίφες... για επιτήρηση μαθητών στα Δημοτικά πριν από τις 07:30

Από δέκα μέχρι είκοσι ευρώ για κάθε παιδί ζητούν Σύνδεσμοι Γονέων για το extra μισάωρο
23/09/2020 - 16:57

Ζητούν ‎€10 για κάθε παιδί που θα πηγαίνει στο σχολείο από τις 07:00

Οικονομικό κόστος για γονείς που αιτούνταν διευκολύνσεις για την εργασία τους
23/09/2020 - 12:09

Σε καραντίνα 31 πρόσωπα μετά το κρούσμα μαθήτριας σε ειδικό σχολείο στη Λάρνακα

Ολοκληρώθηκε η ιχνηλάτηση και αύριο επιστρέφουν στα σχολεία μαθητές και προσωπικό
23/09/2020 - 12:08

Tηλεκπαίδευση για μαθητές Γυμνασίου της Λευκωσίας και Λυκείου της Αμμοχώστου

Τέθηκαν σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού σε εκπαιδευτικό και μαθήτρια
21/09/2020 - 13:47

Με δυναμικά μέτρα προειδοποιούν οι οργανωμένοι γονείς για τη χρήση της μάσκας

Ζητούν από το Υπουργείο Υγείας όπως η χρήση της είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική
21/09/2020 - 10:07

Αποκαλυπτικό: Άνδρας μπήκε σε δημοτικό και επιχείρησε να αποπλανήσει ανηλίκους

Το περιστατικό θορύβησε τόσο την Αστυνομία όσο και το Υπουργείο Παιδείας
19/09/2020 - 20:45

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Φέρνουν αλλαγές στα πρωτόκολλα των εργασιακών χώρων τα αυξημένα κρούσματα (VID)

Έκτακτες συσκέψεις και διαβουλεύσεις αύριο "στη σκιά" των 36 νέων περιστατικών

Μερικό «lockdown» στη Λάρνακα έφεραν οι πολλαπλές αλυσίδες μετάδοσης (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέα έκτακτα μέτρα στην πόλη - Τι λένε οι κάτοικοι στην κάμερα του ALPHA
Ελλάδα

358 νέα κρούσματα στην Ελλάδα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

73 άτομα νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Αναμένεται τηλεδιάσκεψη Ερντογάν - Μητσοτάκη, γράφει η "Χουριέτ"

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο ο Ερντογάν “άφησε την πόρτα ανοιχτή για διάλογο”

Οκτώ θάνατοι και 346 κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα

77 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Διεθνή

Ανακάλυψη επιστημόνων ευελπιστεί να καταστήσει μη μολυσματικό τον ιό (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Bristol την χαρακτηρίζουν ως «φαρμακευτική τσέπη»

Μετά τον Σαρλ Μισέλ και ο Χάικο Μάας σε «καραντίνα»

Υποβλήθηκε ήδη σε εξέταση για κορωνοϊό

Η στιγμή που πατέρας ακούει πυροβολισμούς και γίνεται "ασπίδα" για τα παιδιά του

Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκόρπισε τον τρόμο σε περιοχή της Νέας Υόρκης

tv news

Η μητέρα της Αγγελικής εμφανίζεται ξαφνικά στη φάρμα και προκαλεί προβλήματα...

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

Η Ευγενία θα παίξει το τελευταίο της χαρτί και θα εκβιάσει τον Μάρκο...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 23/09/2020 - 22:00THE BACHELOR
Πέμ, 24/09/2020 - 00:00THE CHASE
Πέμ, 24/09/2020 - 01:00ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πέμ, 24/09/2020 - 01:45ΣΕ ΕΙΔΑ
Πέμ, 24/09/2020 - 02:30Γ4
Πέμ, 24/09/2020 - 03:308 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 24/09/2020 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 24/09/2020 - 05:3060' ΕΛΛΑΔΑ