ΕΥ: «Σύγκρουση συμφέροντος εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου»

Τρίτη, 21/3/2023 - 15:10
Μικρογραφία

Για «σύγκρουση συμφέροντος εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου» κάνει λόγο η Ελεγκτική Υπηρεσία σε απαντησή της σε σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνει ότι η θυγατέρα του Πρύτανη είναι στο μισθολόγιο του ΠΚ από το 2013 και «το Πανεπιστήμιο είναι ο εργοδότης της». Η ΕΥ θα προχωρήσει και σε έλεγχο των αμοιβών καθηγητών του ΠΚ από ερευνητικά προγράματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Προϋπολογισμού του ΠΚ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ενώ το θέμα οδηγήθηκε πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση, με βάση τις συνταγματικά προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Πρύτανης του ΠΚ απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής στις 15.3.2022 επιστολή με την οποία επιχειρηματολόγησε εναντίον δύο εκ των τεσσάρων τροπολογιών που είχαν κατατεθεί σχετικά με τον προϋπολογισμό».

Η μία αφορούσε την εισαγωγή οροφής (ως ποσοστού επί του κανονικού μισθού) που θα εφαρμοζόταν σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές που δίνονται στα μέλη της Ιατρικής Σχολής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της «με επιστολή μας στις 16.3.2022 ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η θυγατέρα του Πρύτανη εργοδοτείται ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του ΠΚ αναφέροντας ότι τούτο δημιουργεί μείζον θέμα σύγκρουσης συμφέροντος για τον Πρύτανη, ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε διαβιβάσει την υπό αναφορά επιστολή χωρίς να έχει ληφθεί προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου του ΠΚ, το οποίο με βάση τον σχετικό Νόμο (Ν.144/1989), το ίδιο το Συμβούλιο και όχι ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου».

Εδικότερα το Συμβούλιο του ΠΚ «έχει, μεταξύ άλλων την εξουσία να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και να καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου».

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το υπό αναφορά στην ανακοίνωση του ΠΚ, «Κέντρο Αριστείας Biobank.cy, όπως και κάθε άλλη Ερευνητική Μονάδα που συστήνεται στο ΠΚ, δεν είναι αυτόνομα από το ΠΚ όπως αφήνεται να νοηθεί στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου».

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «η δυνατότητα σύστασης τέτοιων Ερευνητικών Μονάδων απορρέει από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Βουλή (ΚΔΠ 144/99) και στους οποίους με σαφήνεια προβλέπεται ότι τα Κέντρα υπάγονται στο ΠΚ και λογοδοτούν τόσο στο ΠΚ όσο και στην οικεία Σχολή του ΠΚ ενώ για να συσταθεί κάθε τέτοιο Κέντρο απαιτείται έγκριση της Βουλής. Επικεφαλής του συγκεκριμένου Κέντρου είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής».

Αναφέρει, επίσης, ότι «μέχρι χθες στο οργανόγραμμα του ΠΚ, το Κέντρο Αριστείας Biobank.cy δεικνυόταν κάτω από την Ιατρική Σχολή, ως την οικεία Σχολή, και σήμερα έχει μεταφερθεί αλλού ώστε να φαίνεται ότι δήθεν είναι ανεξάρτητο. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν προβλέπει Ερευνητικά Κέντρα χωρίς οικεία Σχολή ή Τμήμα».

Στην επιστολή της η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει το ότι «η θυγατέρα του Πρύτανη είναι στο μισθολόγιο του ΠΚ από το 2013 και το ΠΚ είναι ο εργοδότης της, όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην περί φόρου εισοδήματος νομοθεσία».

Προσθέτει ότι «στη βάση των πιο πάνω, τα θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις ενέργειες του Πρύτανη παραμένουν και, όπως είχαμε αναφέρει στην επιστολή μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου».

Παράλληλα η Ελεγκτική Υπηρεσία «θα προχωρήσει σε έλεγχο των αμοιβών καθηγητών του ΠΚ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι φορείς της ΕΕ που χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι καθηγητές πληρώνονται, για τον ίδιο χρόνο εργασίας, τόσο από το ΠΚ όσο και από τους ευρωπαϊκούς αυτούς φορείς».

Υπενθυμίζει, τέλος, ότι, με βάση το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων».

Πηγή
ΚΥΠΕ