Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €650.000 στη Commerzbank AG για χειραγώγηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνά της για τη χειραγώγηση της αγοράς από τη Commerzbank AG και τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (ΛΤΚ). Κατόπιν αυτού αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο €650.000 στη Commerzbank.

"Η υπόθεση περιήλθε σε γνώση της ΕΚΚ μετά από καταγγελίες της Βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου", όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
Όπως αναφέρεται, η σχετική διερεύνηση αποτελούσε μέρος της εμπεριστατωμένης έρευνας που διεξήγαγε η ΕΚΚ για τις δραστηριότητες και τον ρόλο της ΛΤΚ πριν από την οικονομική κρίση και του συνακόλουθου τραπεζικούbail-in το 2013.
 
Η ΕΚΚ εξέτασε ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 19 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου του 2005, ως εκάστοτε ισχύει, σε σχέση με τα δομημένα προϊόντα ISIN XS0345364227 και XS0345364656 από τη ΛΤΚ ή και άλλα πρόσωπα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 –15 Μαρτίου 2013.
 
Με βάση την έρευνα που διεξήχθη και λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παραστάσεις της ΛΤΚ και της Commerzbank AGη ΕΚΚ, εντόπισε ότι η  Λαϊκή Τράπεζα επένδυσε σε δύο δομημένα προϊόντα, τα οποία εκδόθηκαν από τη Commerzbank AG στις 5 Φεβρουαρίου του 2008. Η αξία των εν λόγω προϊόντων βασιζόταν στα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία επιλέγονταν από το πρόσωπο που είχε οριστεί ως «index sponsor». Σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που διείπαν τα εν λόγω προϊόντα, το χαρτοφυλάκιο των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων, ήταν (θεωρητικά) εικονικό και ως εκ τούτου δε θα πραγματοποιείτο καμία πραγματική επένδυση στα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα.
 
Ως index sponsor είχε οριστεί η Marfin Egnatia Bank S.A., ωστόσο από τις 31 Μαρτίου 2011, ήτοι ημερομηνία έναρξης ισχύος των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης της Marfin Egnatia BankS.A. με τη Λαϊκή Τράπεζα, ο index sponsor έγινε εκ των πραγμάτων πλέον η Λαϊκή Τράπεζα.

Η αρχική επένδυση στα εν λόγω δομημένα προϊόντα πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2008, υπήρχε ωστόσο η δυνατότητα μεταβολής του χαρτοφυλακίου των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων, καθότι τύγχανε ενεργούς διαχείρισης. Το χαρτοφυλάκιο των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων περιλάμβανε κυρίως μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας και άλλων εταιρειών συμφερόντων της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (στην οποία υπαγόταν και η Λαϊκή Τράπεζα). Οι μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας, προστέθηκαν ως υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο στο δομημένο προϊόν με ISINXS0345364227, το 2011.
 
Η Commerzbank AG εξάσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε σχέση με τις υποκείμενες μετοχές, σε όλες τις περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του Index Sponsor. Τα πρόσωπα που ορίζονταν ως πληρεξούσιοι είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες στις οποίες αφορούσε η εκάστοτε γενική συνέλευση μετόχων. Με βάση τα αποτέλεσμα της έρευνας και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παραστάσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Commerz bank AG, η ΕΚΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Τράπεζα, σε συνεργασία με τη Commerzbank AG, χρησιμοποίησαν το δομημένο προϊόν με ISIN XS0345364227 ως όχημα, προκειμένου η Commerzbank AGνα ενεργήσει ως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας και από κοινού να χειραγωγήσουν την αγορά, σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας, κατά τις ημερομηνίες: 4, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26 και 27 Απριλίου 2011 και 16 και 30 Μαΐου 2011.
 
Συγκεκριμένα,η διαδικασία η οποία φαίνεται να ακολουθούσαν οι δύο πλευρές, ήτανη εξής: Η Λαϊκή Τράπεζα,μέσω συγκεκριμένου προσώπου, έδινε εντολές για αγορά μετοχών της στη Commerz bank AG(LondonBranch). Οι εντολές αυτές δίδονταν συνήθως μέσω Bloombergchat.
 
Οι εντολές αφορούσαν αγορά μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή και σε κάποιες περιπτώσεις με συγκεκριμένο τρόπο.
 
Η CommerzbankAG1, διαβίβαζε τις εντολές προς εκτέλεση στη θυγατρική εταιρεία της Λαϊκής Τράπεζας, Investment Bank of GreeceS.A. («IBG»), ως οι οδηγίες που είχε λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα.
 
Η αγορά των μετοχών γινόταν συνήθως σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η τιμή της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας θα παρέμενε στο τεχνητό επίπεδο που φαίνεται να έθεταν κατά περίσταση ως στόχο.
 
«Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΚ θεωρεί ότι η καταχώρηση των εκάστοτε εντολών στο Χρηματιστήριο από μόνη της, ανεξαρτήτως εκτέλεσης ή όχι, ήταν πιθανόν να δώσει παραπλανητικές ενδείξεις στην αγορά καθότι δεν αποτελούσαν πραγματική ζήτηση σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά ζήτηση που δημιουργείτο συγκεκαλυμμένα από τον ίδιο τον εκδότη της μετοχής μέσω παρένθετου προσώπου», αναφέρεται.
 
Προστίθεται ότι η IBG καταχωρούσε τις εντολές στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») και όταν η συναλλαγή πραγματοποιείτο, η IBG ενημέρωνε σχετικά τη Commerz bank AG.
 
Στη συνέχεια, η Commerzbank AG(London branch) ενημέρωνε με τη σειρά της τη Λαϊκή Τράπεζα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Λαϊκή Τράπεζα φαίνεται να γνώριζε λεπτομέρειες σε σχέση με την εκτέλεση των εντολών που καταχωρούσε η Commerzbank AGστο ΧΑ, πριν ενημερωθεί συναφώς από τη Commerzbank AGκαι να ενημέρωνε σχετικά τη Commerzbank AG(London branch).
 
Οι συναλλαγές που φαίνεται ότι πραγματοποιούσε η Commerzbank AGως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας, αντιστοιχούσαν σε αρκετές περιπτώσεις σε σημαντικό ποσοστό του συνολικού ημερήσιου όγκου συναλλαγών της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας στο ΧΑ.
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίας, η Λαϊκή Τράπεζα έστελνε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Commerzbank AG, με το οποίο ζητούσε την αναπροσαρμογή του δείκτη του δομημένου προϊόντος με ISINXS0345364227. Η αναπροσαρμογή του δείκτη αντιστοιχούσε στις μετοχές που είχε ήδη αγοράσει η Commerzbank AG, συνεπεία των εντολών που είχε λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα μέσω Bloomberg chat.
 
Η ΕΚΚ αποφάσισε να επιβάλει στη Commerzbank AG συνολικό πρόστιμο ύψους €650.000 για τις εν λόγω παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα το ότι έχουν παρέλθει πέραν των οκτώ ετών από τον ουσιώδη χρόνο.  
 
Στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, η ΕΚΚ αποφάσισε να μην επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για τις εν λόγω παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι:·Η Λαϊκή Τράπεζα βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης βάσει του Νόμου 17(Ι)/2013 και/ή των σχετικών Διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας και έχει διοριστεί Ειδικός Διαχειριστής από το έτος 2013. Η κύρια δραστηριότητα της Λαϊκής Τράπεζας είναι η εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 17(Ι)/2013 και/ή των σχετικών Διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας.
 
·Τυχόν επιβολή διοικητικού προστίμου στη Λαϊκή Τράπεζα, δεδομένων των συνθηκών, θα επιβαρύνει περαιτέρω τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων και τους μετόχους της. 
 
Η EKK εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Εθνική Εποπτική Αρχή της Γερμανίας (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin), στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και στην Εθνική Εποπτική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority–FCA) για τη σημαντική βοήθεια που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Μνημόνιο συνεργασίας για διαφήμιση χωρίς σεξισμό και στερεότυπα

Ένα σημαντικό βήμα για την εξάλειψη του φαινομένου από διαφημιστικές εκστρατείες
03/07/2020 - 16:50

ΣχετικέςΕιδήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη μετρητών άνω 10.000 ευρώ

Στόχος η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
18/07/2018 - 12:12

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια τα πρόστιμα σε εταιρείες (BINTEO)

Με αμείωτους ρυθμούς η υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων εταιρειών
25/10/2017 - 21:11

Διοικητικά πρόστιμα 400,000 ευρώ απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο φάκελος εταιρείας forex για τυχόν ποινικά αδικήματα
09/06/2017 - 10:04

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

"Εισαγόμενα" τα τέσσερα από τα πέντε νέα κρούσματα στα κατεχόμενα

Συνολικά διενεργήθηκαν 1,238 εργαστηριακές εξετάσεις

Aναστάτωση σε όλη την Κύπρο από ισχυρή έκρηξη στον Λίβανο (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Σκηνές πανικού στη Βυρητό

Τρία νέα κρούσματα στην "αλυσίδα" κορωνοϊού της γυναίκας που ήρθε από τις ΗΠΑ

Δεκατρείς ασθενείς από ιχνηλατήσεις και οκτώ περιστατικά από τους τυχαίους ελέγχους
Ελλάδα

Εκατόν είκοσι ένα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα μέσα σε ένα 24ωρο

Πέντε ασθενείς της πανδημίας εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

Επιστρέφουν τα SMS για μετακινήσεις στην Ελλάδα;

Τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης

«Εργαλείο του διαβόλου» η μάσκα, λέει ο Αμβρόσιος

"Τα νέα μέτρα δεν μας σώζουν" λέει ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων
Διεθνή

Εικόνες χάους μετά την ισχυρή έκρηξη στη Βηρυτό (ΒΙΝΤΕΟ)

Η στιγμή που υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου

LIVE: Χάος και πανικός στη Βυρητό από ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Αναστάτωση σε όλη την Κύπρο που πλήγηκε από το ωστικό κύμα- Αναφορές για θύματα

ΦΩΤΟ: Έγραψαν "SOS" στην άμμο και διασώθηκαν

Η απίστευτη ιστορία τριών ναυαγών σε ένα μικρό νησί του Ειρηνικού

tv news

«Μεσημέρι στον Alpha» Infotainment εκπομπή με την Κατερίνα Αγαπητού καθημερινά

Γιατί η ενημέρωση στον ALPHA δεν σταματάει ποτέ!
Alpha TV Κύπρου

Ο Γιώργος Τσούλης κάνει τη μαγειρική, διασκέδαση καθημερινά στον Alpha Κύπρου!

Έρχεται να αποδείξει ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν στην...κουζίνα!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 04/08/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 04/08/2020 - 22:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 04/08/2020 - 22:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 04/08/2020 - 23:30ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Τετ, 05/08/2020 - 01:00ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Τετ, 05/08/2020 - 02:30WORLD PARTY
Τετ, 05/08/2020 - 03:30ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Τετ, 05/08/2020 - 04:30ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟΝ ALPHA