ΚΕΔΙΠΕΣ: Στα €101 εκατ. οι εισπράξεις στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας

ΚΕΔΙΠΕΣ

Οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας του κρατικού φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, που συστάθηκε μετά την πώληση του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα ανήλθαν στα €101 εκατομμύρια.

Ικανοποιητικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ο Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Διευθυντής της διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στο Υπουργείο Οικονομικών, Ανδρέας Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως  οι πρώτοι τέσσερις μήνες λειτουργίας ήταν μια μεταβατική περίοδος, αφού μεσολάβησε η υλοποίηση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού, ενώ μόλις πρόσφατα η μητρική ΣΕΔΙΠΕΣ αδειοδοτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, κάτι που της επέτρεψε να συνομολογεί αναδιαρθρώσεις. Όπως αναφέρθηκε η καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας οδήγησε σε παγοποίηση της υλοποίησης αναδιαρθρώσεων.
 
Η ΚΕΔΙΠΕΣ, βάσει και των όρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που ενέκρινε την κρατική στήριξη ύψους €3,6 δις (εκ των οποίων €3,2 σε κρατικά ομόλογα) για διευκόλυνση της συμφωνίας μεταφοράς του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην ΣΚΤ προς την Ελληνική, ανέλαβε να διαχειριστεί δάνεια ονομαστικής αξίας €7,4 δισεκατομμυρίων και ακινήτων €0,7 δις με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων για τον Κύπριο φορολογούμενο.
 
«Βλέπουμε προοπτικές, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα λειτουργήσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αλλά βάσει των ενδείξεων που έχουμε θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, οι εισπράξεις από χορηγήσεις ανήλθαν στους πρώτους τέσσερις μήνες στα €53,4 εκατ, εκ των οποίων τα €25,2 εκατ αφορούν εισπράξεις από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις Δήμων, ενώ οι εισπράξεις από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανήλθαν στα €28,2 εκατ.
 
Επιπλέον, οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων και υπηρεσίες ανήλθαν στα €48 εκατ, εκ των οποίων οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα €37,4 εκατ, εισπράξεις από ενοίκια €1,4 εκατ, ενώ εισπράχθηκαν €9,1 εκατ σε υπηρεσίες και άλλες εισπράξεις, που αφορούν υπηρεσίες στην Altamira και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
 
Σημειώνεται ότι οι εισροές μέχρι το τέλος του 2018 επηρεάστηκαν θετικά από τις εισπράξεις ετήσιων δόσεων των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς Δήμους, αλλά και από τις εισπράξεις σημαντικών ποσών από πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν τη συναλλαγή με την Ελληνική Τράπεζα.
 
Στα €90 εκατ οι ταμειακές εκροές λόγω εφάπαξ ποσών

Αντίθετα, οι εκροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το τετράμηνο που έληξε στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε €90 εκατ, εκ των οποίων τα €56 εκατ ήταν εφάπαξ ποσά και αφορούσαν τα €43,5 της 1ης δόσης του ΣΕΑ, €6,6 εκατ προς την Ελληνική για το σχέδιο προστασίας καταθέσεων και άλλες υποχρεώσεις ύψους €6 εκατ.
 
Οι λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στα €34 εκατ, εκ των οποίων τα €11,3 που ήταν οι δαπάνες προς τον διαχειριστή (Altamira), που είναι το ψηλότερο πάγιο έξοδο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα €7,7 εκατ, ενώ υπήρξαν και άλλες δαπάνες ύψους €15 εκατ.
 
Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει εντός του 2019 άλλα €80 εκατ σε δύο δόσεις (μία τον Ιούνιο και μία τον Δεκέμβριο του 2019), ενώ τον Ιούνιο αρχίζει και το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων που παραχωρήθηκε στην Ελληνική και το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά στα €155 εκατ.
 
Έτσι, αν ληφθούν υπόψη τα αποθεματικά της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 3 Σεπτεμβρίου που ανέρχονταν σε €81 εκατ (περιλαμβανομένου του τιμήματος των €74 εκατ που κατέβαλε η Ελληνική στην ΣΚΤ στο πλαίσιο της συναλλαγής) τότε το καθαρό υπόλοιπο της ΚΕΔΙΠΕΣ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 ανήλθε στα €92 εκατ.
 
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Λάμπρος Παπαλαμπριανού χαρακτήρισε από την πλευρά του πως το 2019 ως  κρίσιμη χρονιά, καθώς, όπως είπε, θα υπάρξει περισσότερη καθαρότητα τις τάσεις αναφορικά με τις ταμειακές ροές από τη διαχείριση των ΜΕΧ και των ακινήτων.
 
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Παπαλαμπριανού είπε πως είναι πρόωρο να καθοριστεί πότε θα αρχίσουν οι πληρωμές προς το κράτος, αν και τα αποθεματικά της ΚΕΔΙΠΕΣ θεωρούνται κρατική περιουσία. «Θα δούμε προς το τέλος του 2019», συμπλήρωσε.
 
Όλα τα εργαλεία στο τραπέζι

Ερωτηθείς αν θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πώλησης εταιρικών δανείων, ο κ. Χαραλάμπους αν και διευκρίνισε πως πρώτη ιεραρχική προτεραιότητα, λόγω και του προφίλ του χαρτοφυλακίου, είναι οι αναδιαρθρώσεις και η διαχείριση των ακινήτων, πρόσθεσε πως όλα τα εργαλεία θα εξεταστούν, σε συνεργασία και με τον εντολοδόχο παρακολούθησης, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και ενημερώνει την ΓΔ Ανταγωνισμού σε μηνιαία βάση.
 
Κατάλογος με όλα τα ακίνητα προς το ΥΠΟΙΚ
 
Σε ερώτηση αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των ακινήτων της πρώην ΣΚΤ για τα οποία εκφράστηκε ενδιαφέρον από Δήμους και τοπικές Αρχές, ο εκτελών χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Σταύρος Ιακώβου είπε πως ήδη ετοιμάστηκε και απεστάλη στο ΥΠΟΙΚ κατάλογος με όλα τα ακίνητα, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα αποφασίσει ποια ακίνητα θα επιλέξει και θα αγοράσει από τη ΚΕΔΙΠΕΣ. 
 
Είπε πως οι τιμές θα καθοριστούν από ανεξάρτητη εκτίμηση και θα αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος και τόνισε πως η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν παραχωρεί περιουσιακά στοιχεία και ότι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής δεν βρίσκεται στους όρους εντολής της.
 
Τα επόμενα βήματα
 
Όσον αφορά τα επόμενα, ο κ. Χαραλάμπους είπε πως αναμένεται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ από την Κεντρική Τράπεζα και η επιλογή του συμβουλευτικού οίκου που θα καταρτίσει το νέο οργανωτικό πλαίσιο, τον τρόπο διαχείρισης των ΜΕΧ και θα εξετάσει τη συνεργασία με την Altamira. Όπως ανέφερε, ο διαγωνισμός είναι σε προχωρημένο στάδιο.
 
Είπε επίσης πως η τακτή αξιολόγηση της συνεργασίας με την Altamira αποτελεί καλή πρακτική, ενώ πρόσθεσε πως ο οίκος που θα επιλογεί μπορεί είτε να πει ότι η συνεργασία είναι σωστή και να γίνει εξέταση των όρων της συνεργασίας είτε να αποφανθεί πώς πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για πρόσκληση άλλου servicer.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία
 
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη διαχείριση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε €8,25 δις.

Πρόκειται για ΜΕΧ ύψους €6,9 δις και εξυπηρετούμενα δάνεια €0,51 δις, ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €0,66 δις, μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €92 εκατ και συμμετοχές σε εταιρείες εμπορίου τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €100 εκατ.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

3,5 εκατομμύρια θα στοιχίσουν οι Ευρωεκλογές στη Κύπρο

Η Υπηρεσία Εκλογών συνεχίζει την προετοιμασία για την διεξαγωγή τους
19/02/2019 - 10:26

ΣχετικέςΕιδήσεις

Δικαιωμένος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης για το πόρισμα του Συνεργατισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ετοιμάζεται για ελέγχους σε ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ εντός Απριλίου
07/03/2019 - 20:44

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Ο Χάρης διοικούσε τον Συνεργατισμό

"Διόριζε φίλους και συμμαθητές σε θέσεις κλειδιά" καταγγέλλει ο Γενικός Ελεγκτής
21/11/2018 - 14:49

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €35 εκατ. για το Α' εξάμηνο του 2018

Ποιες είναι οι προοπτικές από τη συμφωνία με την ΣΚΤ
10/09/2018 - 09:16

Τροποποιητικό νομοσχέδιο για διαζύγια και περιουσιακά στοιχεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία μετά το διαζύγιο επιφέρει τροποποιητικό νομοσχέδιο
07/02/2018 - 20:42

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα στοιχεία για άλλες 17 κατηγορίες πολιτικών προσώπων

Αρχηγοί κομμάτων, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Δοικητής Κεντρικής Τράπεζας και Δήμαρχοι
15/11/2017 - 13:09

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αυτοί είναι οι δράστες της γκανγκστερικής ληστείας στη Λεμεσό (ΦΩΤΟ)

Δείτε τις φωτογραφίες τους και βοηθήστε την Αστυνομία να τους εντοπίσει

14χρονη κατήγγειλε τον παππού της για σεξουαλική κακοποίηση

Ο 60χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου όπου αποφασίστηκε η 7ημερη κράτηση του

Χωρίς νερό περιοχές της Λεμεσού λόγω βλάβης

Οι αρμόδιες αρχές κάνουν ότι μπορούν ώστε να επιλυθεί το συντομότερο
Ελλάδα

Ελλάδα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο για χασισοφυτία

Εντοπίστηκαν στο στάβλο τους 61 δενδρύλια ενώ είχαν σκοπό να φυτέψουν πολύ περισσότερα

Tρίχρονο αγγελούδι ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Παίδων

Ολλανδός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Μέλη της οικογένειάς του τον εντόπισαν αναίσθητο..
Διεθνή

Η Κίνα "εκμηδενίζει" τις αποστάσεις (ΦΩΤΟ)

Το νέο τρένο που φτάνει την ταχύτητα των 600 χιλιομέτρων την ώρα

Παραιτήθηκε η Bρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι (ΒΙΝΤΕΟ)

"Παρά τις προσπάθειες, απέτυχα να υλοποιήσω το Brexit", είπε με βουρκωμένα μάτια

ΗΠΑ: Στους επτά αυξήθηκαν οι νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ανεμοστρόβιλοι και βροχοπτώσεις σαρώνουν τις κεντρικές πολιτείες

tv news

Σκόνη θανάτου, γραπτά κείμενα μελλοθάνατων και κραυγές χήρων και ορφανών

Oι«24 Ώρες»αποκαλύπτουν το θανατικό που έπληξε την Πλατανιστάσα αυτό το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα»Η Ρένα βρίσκει την ευκαιρία να ξανάρθει κοντά με τον Αντρέα

Η Έλλη προσπαθεί να κρατήσει τη Μελίτη μακριά από τα παιδιά της.. Παρασκευή:Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 24/05/2019 - 17:40DEAL
Παρ, 24/05/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 24/05/2019 - 18:10DEAL
Παρ, 24/05/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 24/05/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Παρ, 24/05/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 24/05/2019 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 24/05/2019 - 23:40Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 25/05/2019 - 01:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Σάβ, 25/05/2019 - 02:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 25/05/2019 - 02:4524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 25/05/2019 - 03:30WORLD PARTY
Σάβ, 25/05/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 25/05/2019 - 06:15DEAL
Σάβ, 25/05/2019 - 07:0060' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 25/05/2019 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 25/05/2019 - 13:45ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Σάβ, 25/05/2019 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ