ΕΥ: «Σύγκρουση συμφέροντος εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου»