Δυσαρέσκεια ΣΕΑΠΕΚ για το αίτημα τερματισμού της περαιτέρω έγκρισης φωτοβολταϊκώ