Πολιτική

Το Ανώτατο απέρριψε αίτηση της Βουλής για την 56η έδρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ως Εκλογοδικείο, απέρριψε την αίτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία ζητούσε άδεια παρέμβασης στη διαδικασία εκδίκασης της εκλογικής αίτησης του τέως βουλευτή του ΔΗΣΥ Λεμεσού Ανδρέα Μιχαηλίδη στη γνωστή υπόθεση της 56ης έδρας της Βουλής.

Η εκλογική αίτηση του κ. Μιχαηλίδη έχει ως αποδέκτες τον Γενικό Έφορο Εκλογής, τον Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και το Κίνημα «Αλληλεγγύη».

Η πλευρά του κ. Μιχαηλίδη καταχώρησε ένσταση στην αίτηση της Βουλής. Ο Γενικός Εισαγγελέας, εκ μέρους του Γενικού Εφόρου Εκλογής και του Εφόρου Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού δεν καταχώρησε ούτε ένσταση, ούτε αγόρευση, μη ενιστάμενος τελικά στην αίτηση της Βουλής. Χωρίς ένσταση, καταχωρήθηκε αγόρευση και από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, υποστηρικτική της δυνατότητας παρέμβασης της Βουλής.  Το Κίνημα «Αλληλεγγύη» παρά την προς αυτό επίδοση δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία.

Το Εκλογοδικείο, με ομόφωνη απόφασή του, έκρινε ότι η αίτηση για παρέμβαση της Βουλής δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη για τους ακόλουθους λόγους:

(i)  Ο προσδιορισμός της διαφοράς ενώπιον του Εκλογοδικείου έχει ήδη γίνει από τους βασικούς αιτητές οι οποίοι εισήγαγαν εκλογική αίτηση και συνεπώς ισχύει, διαδικαστικά, ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικός Κανονισμός του 1981 (9/1981) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 9/1998.  Συνεπώς, η αίτηση για παρέμβαση της Βουλής που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους Δικονομικούς Θεσμούς του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1962 και στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας παραμένει δικονομικά αθεμελίωτη εφόσον ο ισχύων Κανονισμός είναι αυτός που αφορά τις εκλογικές αιτήσεις και ο οποίος ουδόλως έχει τεθεί ως βάση της αιτήσεως. Ως γνωστό από τη νομολογία[…], ο ισχύων Κανονισμός για τη δικαιοδοσία του Εκλογοδικείου είναι ο Κανονισμός του 1981 και όχι οποιοσδήποτε άλλος Κανονισμός που αφορά σε άλλες δικαιοδοσίες, διοικητικής ή αστικής φύσεως.  

(ii) Ακόμη και να ενεργοποιείτο ο εφαρμοζόμενος εν προκειμένω Κανονισμός του 1981, αυτός δεν προνοεί οπουδήποτε τη δυνατότητα παρέμβασης ή συνένωσης τρίτου προσώπου επηρεαζόμενου (κατά την αντίληψη πάντοτε της Βουλής), από την Εκλογική Αίτηση.
(iii) Είναι σαφές ότι ούτε το Άρθρο 139, ούτε το Άρθρο 140 του Συντάγματος τα οποία επικαλείται η Βουλή στην αγόρευση της είναι βοηθητικά εφόσον αυτά ρυθμίζουν, κατά συνταγματικό τρόπο, ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοδικαίως καθίσταται διάδικο μέρος προς επίλυση διαφοράς μεταξύ πολιτειακών οργάνων ή κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας δυνάμει Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(iv) Η ίδια η Βουλή δεν έχει έννομο συμφέρον κατά τη νομολογία να υπερασπίζεται νόμο που η ίδια εξέδωσε δεδομένου ότι κάθε νόμος που θεσπίζεται από το νομοθετικό σώμα θεωρείται συνταγματικός μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και μάλιστα πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  Επομένως, δεν δικαιολογείται παρέμβαση της Βουλής ως έχουσα συμφέρον  για να προωθήσει την αυτονόητη θέση περί της συνταγματικότητας του Νόμου που έχει θεσπίσει ή για την αναγκαιότητα της δράσης της προς επίλυση του προβλήματος κατανομής της 56ης έδρας.  Το όλο ιστορικό εμφαίνεται στην ίδια την Εκλογική Αίτηση και τις ενστάσεις που καταχωρήθηκαν.

(v) Δεν τίθεται στην πραγματικότητα ζήτημα ορίων αρμοδιότητας ή ανεξαρτησίας της Βουλής με την παρούσα Εκλογική Αίτηση, ως ο ισχυρισμός που προωθήθηκε, επειδή η Βουλή λειτουργεί με 55 Βουλευτές.  Στην Εκλογική Αίτηση η διαφορά, κατ΄ επιλογήν πάντοτε των ιδίων των βασικών αιτητών, είναι με τους κατονομασθέντες τέσσερεις καθ΄ ων η αίτηση και όχι με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Άλλωστε η Βουλή δεν επιζητεί με την αίτηση της την προσθήκη της ως διαδίκου, αλλά μόνο να ακουσθεί παρεμβατικά προς  υποστήριξη των θέσεων της, (και αυτό όχι ως αφορώσα τη σύνθεση της, αλλά γενικά επικαλούμενη τη θέση της ως νομοθετικό σώμα,[…], κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να αναγνωριστεί έξω από το ορθό δικονομικό πλαίσιο και  υπό το φως του γεγονότος ότι οι βασικοί αιτητές προσδιόρισαν την ουσία της διαφοράς τους με τους καθ΄ ων η αίτηση,  ως Εκλογική Αίτηση.

(vi) Ούτε τίθεται ζήτημα φυσικής δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται στη γραπτή αγόρευση της Βουλής, ώστε να ισχύουν τα όσα αποφασίσθηκαν στην Δημοκρατία ν. Πουλλή (2001) 3 Α.Α.Δ. 1060.  Εδώ η Βουλή δεν είναι δικαιωματικά διάδικος, ούτε της αποστερείται το δικαίωμα να ακουσθεί στη βάση του ότι θα έπρεπε να ήταν διάδικος ή ότι θα έπρεπε να της είχε επιδοθεί η Εκλογική Αίτηση. Η καταφυγή επομένως στη σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου, δεν διασώζει την αίτηση παρέμβασης. Η σύμφυτη εξουσία δεν διευρύνει το όριο λειτουργίας της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου δημιουργώντας νέες ατραπούς.  Η χρήση της πρέπει να είναι αναγκαία για αυτή τούτη την υποστήλωση του ιδίου του συστήματος και της αποτελεσματικής άσκησης της δικαιοσύνης[…].

(vii) Πρόσθετα, σε ένα μεγάλο βαθμό οι θέσεις περί της ορθότητας της ανακήρυξης του Γεώργιου Παπαδόπουλου ως Βουλευτή ως αποτέλεσμα προφανώς της ψήφισης του Νόμου αρ. 131(Ι)/2019, υποστηρίζονται ήδη από την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα που κατέθεσε εκ μέρους των δύο Εφόρων Εκλογής[…].  Η ίδια η Βουλή αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας εκ μέρους του Εφόρου Εκλογής υποστηρίζει τη νομιμότητα των αποφάσεων που λήφθηκαν όπως αναφέρεται στην αγόρευση της με παραπομπή στις προηγηθείσες Εκλογικές Αιτήσεις αρ. 2/2016 και 1/2017.

Πέραν όλων  των πιο πάνω, προστίθεται ότι η Εκλογική Αίτηση δεν είναι αγωγή ώστε να μπορεί να προστεθεί διάδικος ή να παρέμβει ενδιαφερόμενος εφόσον στην Εκλογική Αίτηση αποφασίζονται μόνο τα δικαιώματα των επηρεαζομένων εκλελεγμένων Βουλευτών.

«Εν κατακλείδι, αναγνωρίζεται από όλους τους παράγοντες ότι ενυπάρχει στο Δικαστήριο, και βεβαίως και στο Εκλογοδικείο, διακριτική ευχέρεια στην αποδοχή ή μη αιτήματος για παρέμβαση.  Για τους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί η διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να ασκηθεί υπέρ της αίτησης της Βουλής των Αντιπροσώπων για παρέμβαση.  Η αίτηση απορρίπτεται», καταλήγει η απόφαση του Εκλογοδικείου.

Επόμενο άρθρο

ΕΔΑΔ: Αποζημίωση στον Ζαχαρία Κουλία για έλλειψη αμεροληψίας από το Ανώτατο

Η καταγγελία που είχε καταθέσει το 2012 για διαπλοκή δικαστών και δικηγόρων
26/05/2020 - 14:55

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ρίχνουν στην κυβέρνηση το μπαλάκι για την κατανομή της κρατικής χορηγίας

Όσα αποφάσισαν οι Αρχηγοί στη σημερινή σύσκεψη αρχηγών στη Βουλή
04/08/2021 - 15:54

Όχι σε μείωση ποινής σε βιαστή παιδιού είπε το Εφετείο

Το Ανώτατο έκρινε δίκαιη την ποινή 27 ετών φυλάκισης για την αποτρόπαια συμπεριφορά του
04/08/2021 - 12:28

Έκτακτη σύσκεψη Αρχηγών Αυγουστιάτικα στη Βουλή για την κρατική χορηγία

Στόχος να ληφθούν αποφάσεις για την κατανομή των 7 εκατομμυρίων στα κόμματα
04/08/2021 - 10:56

Μιχαηλίδης: «Να πάρουμε τον αθλητισμό ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά»

Εγκαθιδρύθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ
04/08/2021 - 10:01

ΥΠΕΣ: Επανέρχεται το Σεπτέμβριο το θέμα μεταρρύθμισης της ΤΑ

"Η απόφαση ανήκει πλέον ξεκάθαρα στα κοινοβουλευτικά κόμματα"
04/08/2021 - 08:28

Ομόνοια για συμφωνία με ΓΣΠ: «Όροι που μας αφήνουν ικανοποιημένους»

Η ενημέρωση από τους «πράσινους» για το θέμα του γηπέδου
03/08/2021 - 11:49

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στο "κόκκινο" ο υδράργυρος και την Πέμπτη, θα αγγίξει τους 43 βαθμούς κελσίου

Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Αυξημένο ενδιαφέρον από 14χρονους και 15χρονους για εμβολιασμό (ΦΩΤΟ)

Το τελευταίο τριμήμερο "κλείδωσαν" 2,551 ραντεβού

Αυτά είναι τα αυριανά σημεία δειγματοληψίας για δωρεάν rapid test (ΠΙΝΑΝΑΣ)

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται οι μονάδες δειγματοληψίας
Ελλάδα

Αρνούνται να εγκαταλείψουν το μοναστήρι που κινδυνεύει να παραδοθεί στις φλόγες

«Εφιαλτικές εικόνες», λέει ο ηγούμενος, οι πύρινες γλώσσες έχουν ύψος 30 και 40 μέτρα

Συγκλονίζει η "Γεωργία": Με χτυπούσε ενώ ήμουν έγκυος μέχρι που έσπασαν τα νερά

Περιγράφει εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του συζύγου της, την απείλησε με όπλο

Ηχογράφησε το άγριο φονικό ο αδίστακτος συζυγοκτόνος;

Οι πληροφορίες για τα σοκαριστικά ευρήματα στο κινητό τηλέφωνο του 54χρονου
Διεθνή

Βοήθεια στην Τουρκία για αντιμετώπιση των πυρκαγιών στέλνει το ψευδοκράτος

Μέλη της «πολιτικής άμυνας» και του «τμήματος δασών» αναχώρησαν από τα κατεχόμενα

Kανένας θάνατος παιδιού από υποσιτισμό το τελευταίο έτος!

Αυτό, μόνο αν αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις αιτίες της πείνας

Οι πυρκαγιές στην Τουρκία επεκτάθηκαν και εντός του...κυβερνώντος κόμματος

Τρομερές πιέσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν εξαιτίας της διαχείρισης των πυρκαγιών

tv news

«Η γη της ελιάς» Έρχεται το Φθινόπωρο στο νέο πρόγραμμα του Alpha Κύπρου

Δύο νέοι,ο έρωτας τους και μια ιστορία εκδίκησης! Μία δραματική ιστορία με πάθη και λάθη..
Alpha TV Κύπρου

Η Ισμήνη υπόσχεται στη Ρενάτα να μην πει σε κανέναν για την εγκυμοσύνη της...

Δείτε στα νέα επεισόδια της 5ης σεζόν της σειράς «Έλα Στη Θέση Μου»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 04/08/2021 - 16:35KITCHEN LAB
Τετ, 04/08/2021 - 17:30Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Τετ, 04/08/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 04/08/2021 - 18:10Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Τετ, 04/08/2021 - 18:20Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 04/08/2021 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 04/08/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 04/08/2021 - 22:10ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Πέμ, 05/08/2021 - 00:45ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 05/08/2021 - 01:30ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Πέμ, 05/08/2021 - 03:00ΣΕ ΕΙΔΑ
Πέμ, 05/08/2021 - 05:15ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ