Πολιτική

Το Ανώτατο απέρριψε αίτηση της Βουλής για την 56η έδρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ως Εκλογοδικείο, απέρριψε την αίτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία ζητούσε άδεια παρέμβασης στη διαδικασία εκδίκασης της εκλογικής αίτησης του τέως βουλευτή του ΔΗΣΥ Λεμεσού Ανδρέα Μιχαηλίδη στη γνωστή υπόθεση της 56ης έδρας της Βουλής.

Η εκλογική αίτηση του κ. Μιχαηλίδη έχει ως αποδέκτες τον Γενικό Έφορο Εκλογής, τον Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και το Κίνημα «Αλληλεγγύη».

Η πλευρά του κ. Μιχαηλίδη καταχώρησε ένσταση στην αίτηση της Βουλής. Ο Γενικός Εισαγγελέας, εκ μέρους του Γενικού Εφόρου Εκλογής και του Εφόρου Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού δεν καταχώρησε ούτε ένσταση, ούτε αγόρευση, μη ενιστάμενος τελικά στην αίτηση της Βουλής. Χωρίς ένσταση, καταχωρήθηκε αγόρευση και από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, υποστηρικτική της δυνατότητας παρέμβασης της Βουλής.  Το Κίνημα «Αλληλεγγύη» παρά την προς αυτό επίδοση δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία.

Το Εκλογοδικείο, με ομόφωνη απόφασή του, έκρινε ότι η αίτηση για παρέμβαση της Βουλής δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη για τους ακόλουθους λόγους:

(i)  Ο προσδιορισμός της διαφοράς ενώπιον του Εκλογοδικείου έχει ήδη γίνει από τους βασικούς αιτητές οι οποίοι εισήγαγαν εκλογική αίτηση και συνεπώς ισχύει, διαδικαστικά, ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικός Κανονισμός του 1981 (9/1981) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 9/1998.  Συνεπώς, η αίτηση για παρέμβαση της Βουλής που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους Δικονομικούς Θεσμούς του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1962 και στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας παραμένει δικονομικά αθεμελίωτη εφόσον ο ισχύων Κανονισμός είναι αυτός που αφορά τις εκλογικές αιτήσεις και ο οποίος ουδόλως έχει τεθεί ως βάση της αιτήσεως. Ως γνωστό από τη νομολογία[…], ο ισχύων Κανονισμός για τη δικαιοδοσία του Εκλογοδικείου είναι ο Κανονισμός του 1981 και όχι οποιοσδήποτε άλλος Κανονισμός που αφορά σε άλλες δικαιοδοσίες, διοικητικής ή αστικής φύσεως.  

(ii) Ακόμη και να ενεργοποιείτο ο εφαρμοζόμενος εν προκειμένω Κανονισμός του 1981, αυτός δεν προνοεί οπουδήποτε τη δυνατότητα παρέμβασης ή συνένωσης τρίτου προσώπου επηρεαζόμενου (κατά την αντίληψη πάντοτε της Βουλής), από την Εκλογική Αίτηση.
(iii) Είναι σαφές ότι ούτε το Άρθρο 139, ούτε το Άρθρο 140 του Συντάγματος τα οποία επικαλείται η Βουλή στην αγόρευση της είναι βοηθητικά εφόσον αυτά ρυθμίζουν, κατά συνταγματικό τρόπο, ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοδικαίως καθίσταται διάδικο μέρος προς επίλυση διαφοράς μεταξύ πολιτειακών οργάνων ή κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας δυνάμει Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(iv) Η ίδια η Βουλή δεν έχει έννομο συμφέρον κατά τη νομολογία να υπερασπίζεται νόμο που η ίδια εξέδωσε δεδομένου ότι κάθε νόμος που θεσπίζεται από το νομοθετικό σώμα θεωρείται συνταγματικός μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και μάλιστα πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  Επομένως, δεν δικαιολογείται παρέμβαση της Βουλής ως έχουσα συμφέρον  για να προωθήσει την αυτονόητη θέση περί της συνταγματικότητας του Νόμου που έχει θεσπίσει ή για την αναγκαιότητα της δράσης της προς επίλυση του προβλήματος κατανομής της 56ης έδρας.  Το όλο ιστορικό εμφαίνεται στην ίδια την Εκλογική Αίτηση και τις ενστάσεις που καταχωρήθηκαν.

(v) Δεν τίθεται στην πραγματικότητα ζήτημα ορίων αρμοδιότητας ή ανεξαρτησίας της Βουλής με την παρούσα Εκλογική Αίτηση, ως ο ισχυρισμός που προωθήθηκε, επειδή η Βουλή λειτουργεί με 55 Βουλευτές.  Στην Εκλογική Αίτηση η διαφορά, κατ΄ επιλογήν πάντοτε των ιδίων των βασικών αιτητών, είναι με τους κατονομασθέντες τέσσερεις καθ΄ ων η αίτηση και όχι με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Άλλωστε η Βουλή δεν επιζητεί με την αίτηση της την προσθήκη της ως διαδίκου, αλλά μόνο να ακουσθεί παρεμβατικά προς  υποστήριξη των θέσεων της, (και αυτό όχι ως αφορώσα τη σύνθεση της, αλλά γενικά επικαλούμενη τη θέση της ως νομοθετικό σώμα,[…], κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να αναγνωριστεί έξω από το ορθό δικονομικό πλαίσιο και  υπό το φως του γεγονότος ότι οι βασικοί αιτητές προσδιόρισαν την ουσία της διαφοράς τους με τους καθ΄ ων η αίτηση,  ως Εκλογική Αίτηση.

(vi) Ούτε τίθεται ζήτημα φυσικής δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται στη γραπτή αγόρευση της Βουλής, ώστε να ισχύουν τα όσα αποφασίσθηκαν στην Δημοκρατία ν. Πουλλή (2001) 3 Α.Α.Δ. 1060.  Εδώ η Βουλή δεν είναι δικαιωματικά διάδικος, ούτε της αποστερείται το δικαίωμα να ακουσθεί στη βάση του ότι θα έπρεπε να ήταν διάδικος ή ότι θα έπρεπε να της είχε επιδοθεί η Εκλογική Αίτηση. Η καταφυγή επομένως στη σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου, δεν διασώζει την αίτηση παρέμβασης. Η σύμφυτη εξουσία δεν διευρύνει το όριο λειτουργίας της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου δημιουργώντας νέες ατραπούς.  Η χρήση της πρέπει να είναι αναγκαία για αυτή τούτη την υποστήλωση του ιδίου του συστήματος και της αποτελεσματικής άσκησης της δικαιοσύνης[…].

(vii) Πρόσθετα, σε ένα μεγάλο βαθμό οι θέσεις περί της ορθότητας της ανακήρυξης του Γεώργιου Παπαδόπουλου ως Βουλευτή ως αποτέλεσμα προφανώς της ψήφισης του Νόμου αρ. 131(Ι)/2019, υποστηρίζονται ήδη από την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα που κατέθεσε εκ μέρους των δύο Εφόρων Εκλογής[…].  Η ίδια η Βουλή αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας εκ μέρους του Εφόρου Εκλογής υποστηρίζει τη νομιμότητα των αποφάσεων που λήφθηκαν όπως αναφέρεται στην αγόρευση της με παραπομπή στις προηγηθείσες Εκλογικές Αιτήσεις αρ. 2/2016 και 1/2017.

Πέραν όλων  των πιο πάνω, προστίθεται ότι η Εκλογική Αίτηση δεν είναι αγωγή ώστε να μπορεί να προστεθεί διάδικος ή να παρέμβει ενδιαφερόμενος εφόσον στην Εκλογική Αίτηση αποφασίζονται μόνο τα δικαιώματα των επηρεαζομένων εκλελεγμένων Βουλευτών.

«Εν κατακλείδι, αναγνωρίζεται από όλους τους παράγοντες ότι ενυπάρχει στο Δικαστήριο, και βεβαίως και στο Εκλογοδικείο, διακριτική ευχέρεια στην αποδοχή ή μη αιτήματος για παρέμβαση.  Για τους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί η διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να ασκηθεί υπέρ της αίτησης της Βουλής των Αντιπροσώπων για παρέμβαση.  Η αίτηση απορρίπτεται», καταλήγει η απόφαση του Εκλογοδικείου.

Επόμενο άρθρο

ΕΔΑΔ: Αποζημίωση στον Ζαχαρία Κουλία για έλλειψη αμεροληψίας από το Ανώτατο

Η καταγγελία που είχε καταθέσει το 2012 για διαπλοκή δικαστών και δικηγόρων
26/05/2020 - 14:55

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο ο 3ος Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του 2020

Θα επιφέρει επιβάρυνση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο 1,14% του ΑΕΠ
03/07/2020 - 17:39

Οι συμμετέχοντες Βουλευτές στην Ad Hoc επιτροπή για τη Λίστα Γιωρκάτζη

Ο Δημήτρης Συλλούρης θα προεδρεύει της Επιτροπής
03/07/2020 - 16:56

Νέα ΜΕΘ Λευκωσίας: Στον Γενικό Εισαγγελέα οι διαπιστώσεις του Οδυσσέα

Πράγματα και θαύματα από τον Γενικό Ελεγκτή στη Βουλή
02/07/2020 - 14:29

Τουρκία: Αποφασίζουν για το μέλλον της Αγιάς Σοφιάς

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας εν μέσω πολυεπίπεδων αντιδράσεων
02/07/2020 - 08:54

Βουλή: Ειδική Επιτροπή αναλαμβάνει την λίστα Γιωρκάτζη (BINTEO)

Νέα σύσκεψη την Παρασκευή για τη σύνθεση και τους όρους εντολής
01/07/2020 - 15:58

Τεράστιες ποσότητες κυπριακών κρασιών έμειναν αδιάθετες λόγω πανδημίας

Οι Κύπριοι οινοποιοί ζητούν στήριγμα και καλύτερο έλεγχο των εισαγόμενων
30/06/2020 - 16:30

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

"Ανθεί" ο αγροτουρισμός εν μέσω της κρίσης (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολοένα και περισσότεροι Κύπριοι προγραμματίζουν για φέτος διακοπές στο Βουνό

Από τις ομπρέλες θαλάσσης στις ομπρέλες...βροχής (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρώτα μας "καίει" στα 40άρια και μετά στοιβάζει βροχές και καταιγίδες

Κύπριοι και Ελλαδίτες κομάντος εν δράσει στα 1,200 πόδια (BINTEO)

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση με αλεξίπτωτα από μεταγωγικό αεροσκάφος C-130
Ελλάδα

25 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, οι 8 τουρίστες

Κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19 το τελευταίο 24ωρο

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα κορωνοϊού

Η πανδημία ανέδειξε ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα

Δένδιας: Επιθυμούμε διάλογο με την Τουρκία χωρίς εκβιασμούς και προκλήσεις

"Διαχρονική και αδιάρρηκτη η γαλλική υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο"
Διεθνή

Βάζει τέλος στις δοκιμές υδροξυχλωροκίνης και Lopinavir/Ritonavir ο ΠΟΥ

Δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα στη θνητότητα νοσηλευομένων ασθενών με κορωνοϊό

Βρετανός πολιτικός έσπασε την καραντίνα και ανάρτησε φωτογραφία με τη μπύρα του

"Συγγνώμη που σας απογοητεύω, cheers" απαντά με νέα φωτογραφία από την παμπ

Γιόρτασαν το τέλος του lockdown με ένα γιορτινό τραπέζι 500 μέτρων (ΦΩΤΟ)

Έτρωγαν, έπιναν και γελούσαν κάτω από το ηλιοβασίλεμα πλάι στη διάσημη Γέφυρα του Καρόλου

tv news

Ο Αποστόλης ομολογεί στο Χρήστο πως πριν χρόνια σκότωσε τον αδερφό του Σταύρου..

Δείτε αυτή την εβδομάδα τις συγκλονιστικές εξελίξεις της σειράς «Έρωτας Μετά»
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίνα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για την αθώωση της Κάτιας ως το τέλος..

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα συγκλονιστικά τελευταία επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 05/07/2020 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 05/07/2020 - 14:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Κυρ, 05/07/2020 - 15:20ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 05/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Κυρ, 05/07/2020 - 18:40KITCHEN LAB
Κυρ, 05/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 05/07/2020 - 21:15ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
Κυρ, 05/07/2020 - 23:10ΚΑΡΜΑ
Δευ, 06/07/2020 - 00:15ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 06/07/2020 - 01:45WORLD PARTY
Δευ, 06/07/2020 - 02:4510Η ΕΝΤΟΛΗ