Πολιτική

Απορρίφθηκε προσφυγή της Κύπρου κατά EUIPO για σήμα με τη λέξη "χαλούμι"

ΧΑΛΟΥΜΙ

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει με σημερινή του απόφαση τις προσφυγές της Κύπρου για την κήρυξη ακυρότητας αποφάσεων του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO, σχετικά με προηγούμενη απόφαση του EUIPO για την καταχώρηση του εικονιστικού σήματος "Halloumi χαλλούμι Vermiongrill cheese/ M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927" από την εταιρεία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Ημαθία, Ελλάδα).

Προχωρώντας σε σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης, το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι ο μικρός βαθμός ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμιστεί με τον μεγάλο βαθμό ομοιότητας των σημάτων, και αντιστρόφως.

Σύμφωνα με την απόφαση "συναφώς, συγκρίνοντας τα προϊόντα που προσδιορίζουν τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, ως προς τα αβγά, τα «φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και µαγειρεμένα, ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες», τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι είναι διαφορετικά προϊόντα από εκείνα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα. Αντιθέτως, όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που καλύπτουν τα προγενέστερα σήματα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το ΓΔΕΕ  παρατηρεί, αφενός, ότι αυτή συνίσταται στην παρουσία των λέξεων «halloumi» με λατινικούς χαρακτήρες και «χαλλούμι» με ελληνικούς χαρακτήρες στο επίδικο σήμα, ενώ οι ίδιες λέξεις αντιστοιχούν στα μοναδικά στοιχεία από τα οποία απαρτίζονται τα προγενέστερά σήματα, και, αφετέρου, στο γεγονός ότι οι λέξεις αυτές που συσχετίζονται με φωτογραφία με κομμάτια από τυρί χαλλούμι μπορούν να παραπέμψουν στην έννοια του τυριού χαλλούμι.

Ωστόσο, η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από τα κυρίαρχα διακριτικά στοιχεία του επίδικου σήματος, δηλαδή, τις λέξεις «vermion» και «belas», τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα. Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του επίδικου σήματος το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι μόνο λεκτικό.

Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

Ως προς τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα των προγενέστερων σημάτων, το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, αφενός, ότι οι λέξεις  «halloumi» και «χαλλούμι» έχουν εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα, και, δεύτερον, ότι η Κύπρος δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης. Δεν αποδείχτηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει τα προγενέστερα σήματα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στην γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που τα προγενέστερα σήματα προσδιορίζουν.

Αναφορικά με τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως το τυρί χαλλούμι και το γάλα, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως το κρέας, το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα.

Ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στα στοιχεία «halloumi» και «χαλλούμι», πράγμα απίθανο τόσο λόγω του ασθενούς διακριτικού  και περιγραφικού χαρακτήρα τους, και εκλάβει την σχετική φωτογραφία ως ενδεχόμενη παραπομπή σε τυρί χαλλούμι, δεν πρόκειται να συσχετίσει τα αντιπαρατιθέμενα σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση τα προγενέστερα σήματα με το τυρί χαλλούμι φρέσκο ή νωπό, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας.

Βάσει των ανωτέρω, το EUIPO ορθώς έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων. 
Τέλος, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι το EUIPO ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική εταιρία, δικαιούχος του επίμαχου σήματος, δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος αυτού.

Στις 24 Μαρτίου 2021 το ΓΔΕΕ επιβεβαίωσε επίσης απόφαση του EUIPO κατά την οποία δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI, το οποίο χρησιμοποιούν μόνον μέλη της κυπριακής ένωσης Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι», και του σημείου «Halloumi Vermion» το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα της ανωτέρω ελληνικής εταιρίας (υπόθεση Τ-282/19).

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, τo Σεπτέμβριο του 2013, η εταιρία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Ημαθία, Ελλάδα) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του ακόλουθου εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermiongrill cheese/ grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν σε κρέατα, φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και µαγειρεμένα, ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες, αβγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τυρί Χαλλούμι κ.α..

Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η Κύπρος ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενη στα προγενέστερα λεκτικά σήματα πιστοποίησης ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI που είχαν καταχωριστεί το 1992, υπό τον αριθμό 36765, για το νωπό τυρί χαλλούμι και υπό τον αριθμό 36766, για το ώριμο τυρί χαλλούμι.

Στις 29 Αυγούστου 2017, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με αποφάσεις του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Οκτώβριο του 2017, η Κύπρος προσέφυγε κατά της τελευταίων αποφάσεων.

Στην υπόθεση Τ-281/19, με την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2019 το τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΕUIPO απέρριψε την προσφυγή της Κύπρου που στηριζόταν στο προγενέστερο σήμα υπό τον αριθμό 36765. Στην υπόθεση T-351/19, με απόφαση της 9ης Απριλίου 2019, απέρριψε επίσης την προσφυγή που στηριζόταν στο σήμα υπό τον αριθ. 36766 (προσβαλλόμενες αποφάσεις).

Κατά των δύο παραπάνω αποφάσεων, ενώπιον του ΓΔΕΕ ασκήθηκαν από την Κύπρο τον Απρίλιο του 2019 (Τ-281/19) και τον Ιούνιο του 2019 (Τ-351/19) οι δυο παρούσες προσφυγές στα οποίες γίνεται επίκληση της παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ."

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

H Άγκυρα στέλνει στα κατεχόμενα τον αρχινονό Αλααττίν Τσακιτζί

Αποφασίστηκε να ζει εκτός των συνόρων της Τουρκίας μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση
16/06/2021 - 17:21

ΣχετικέςΕιδήσεις

Έρχονται αυξήσεις σε χαλούμι, κρέας, γάλα και ψωμί

Το "εγκληματικό" λάθος που επιβάρυνε περαιτέρω την ανώμαλη κατάσταση της πανδημίας
09/10/2021 - 08:37

Νέα εποχή για το χαλούμι: Κυπριακό προϊόν πλέον και με ευρωπαϊκή "βούλα" (VID)

Μάχη για το "λευκό προϊόν" - Θέλει να αλλάξει ο φάκελος ο Σύνδεσμος Τυροκόμων
01/10/2021 - 20:57

Ενσταση Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου για καταχώριση χαλλουμιού ως ΠΟΠ

Οι πέντε λόγοι που καταθέτουν ένσταση στο Γενικό Δικαστήριο ΕΕ
15/09/2021 - 19:00

To χαλούμι σε νέες περιπέτειες: Εντός Οκτωβρίου ΠΟΠ, αλλά άλλαξαν οι φυλές ζώων

Προσφυγή κατά του φακέλου από τους τυροκόμους, κατανοεί το πρόβλημα το Υπουργείο Γεωργίας
15/09/2021 - 10:04

Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου στο κυπριακό χαλούμι με σφραγίδα ΠΟΠ (ΒΙΝΤΕΟ)

"Δεν θα κυνηγάει τις παρατυπίες η μικρή Κύπρος, θα τις κυνηγάει ένας ολόκληρος μηχανισμός"
08/09/2021 - 14:39

Προετοιμάζονται για να αρχίσουν εξαγωγές χαλλουμιού τα κατεχόμενα

Άρχισε προσπάθεια καταπολέμησης ζωικών ασθενειών και αύξησης αιγοπρόβειου γάλακτος
23/08/2021 - 16:44

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

H Νασιέ και ο Πανίκος "έσκαψαν με τα νύχια τους το τείχος της διαίρεσης"

Τιμήθηκαν με το Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2021 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σουβλάκι όπως.. χαβιάρι: Ούτε αυτό γλυτώνει από τις αυξήσεις τιμών (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αγωνία περιμένουν τις εξελίξεις οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και ψησταριάς

Influencers βγήκαν ημίγυμνες σε δρόμο της Λεμεσού και καλούσαν σε βοήθεια (VID)

Ήρθαν στην Κύπρο για πάρτι και τελικά κατέδωσαν .. τον πλούσιο οικοδεσπότη
Ελλάδα

Είχαν πάρει λάθος μονοπάτι οι δυο προσκυνητές που αγνοούνταν για ώρες

Εντοπίστηκαν από άνδρες της ΕΜΑΚ μετά από γιγαντιαία επιχείρηση στο Άγιο Όρος

Αίσιο τέλος στην πολύωρη περιπέτεια των δυο προσκυνητών, εντοπίστηκαν σώοι

Έληξαν οι έρευνες της ΕΜΑΚ σε περιοχή του Αγίου Όρους

"Αν δεν έσπαζαν τοιχία στο λιμάνι που εμπόδιζαν το νερό θα είχαμε νεκρούς"

Η αυτοψία του Χρήστου Στυλιανίδη στην Ιθάκη, εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω του ο "Μπάλλος"
Διεθνή

Σοκαριστικές εικόνες από την απόπειρα αρπαγής παιδιού κατέγραψε κάμερα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο δράστης με αστραπιαίες κινήσεις αρπάζει το τρίχρονο κοριτσάκι και αρχίζει να τρέχει

H μια τραγωδία μετά την άλλη: Αφγανιστάν... μια επίγεια κόλαση (ΒΙΝΤΕΟ)

Η καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για τους τζιχαντιστές

Αυτό ήταν το κίνητρο του δράστη που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου βουλευτή (ΒΙΝΤΕΟ)

Το παρελθόν και οι διασυνδέσεις του έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" των ερευνών

tv news

Η εγκυμοσύνη της Στέλλας αποκαλύπτεται και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η Μυρτάλη προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια του βασανιστή της...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 17/10/2021 - 07:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Κυρ, 17/10/2021 - 08:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Κυρ, 17/10/2021 - 09:20ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ
Κυρ, 17/10/2021 - 13:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 17/10/2021 - 15:00ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Κυρ, 17/10/2021 - 15:50ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 17/10/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Κυρ, 17/10/2021 - 18:45ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA
Κυρ, 17/10/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Κυρ, 17/10/2021 - 21:00Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Κυρ, 17/10/2021 - 23:15ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Δευ, 18/10/2021 - 01:00ΚΑΡΜΑ
Δευ, 18/10/2021 - 01:45ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ;