Κύπρος

Απάντηση Τμήματος Αλιείας για την επίθεση σε εμπειρογνώμονες

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προβαίνει σε διευκρινίσεις για το πρόγραμμα προστασίας θαλάσσιων ερευνών που υλοποιείται στην Κύπρο, εκφράζει λύπη για την αντιμετώπιση που είχαν από την κοινότητα Αργάκας οι εμπειρογνώμονες που το υλοποιούν, καθώς και την ετοιμότητά του για συνεργασία με την τοπική κοινωνία με στόχο την προστασία και διατήρηση των θαλάσσιων χελώνων, που αποτελούν πολύτιμο συστατικό της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Αλιείας εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη ανακοίνωση και δηλώσεις του Κοινοτάρχη Αργάκας, καθώς και για την αντιμετώπιση που έτυχαν από την τοπική κοινότητα οι εμπειρογνώμονες που υλοποιούν εκ μέρους του το πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελώνων.

Διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2010, μετά από ανοιχτή διαδικασία προσφορών, και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του Τμήματος.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.  

Η μη υλοποίηση του προγράμματος από προσωπικό του Τμήματος «οφείλεται κυρίως στο σημαντικό οικονομικό κόστος υλοποίησης του, όπως επίσης, και στο γεγονός ότι η απασχόληση τριών, τουλάχιστον, λειτουργών στο πρόγραμμα για μεγάλη χρονική περίοδο θα δημιουργήσει μεγάλο κενό στο Τμήμα, με απρόβλεπτες συνέπειες στην υλοποίηση των υπολοίπων υποχρεώσεών του».

Ενημερώνει ότι το κόστος του προγράμματος ανέρχεται γύρω στις €20.000 ετησίως με την διαδικασία προσφορών, ενώ έχει εκτιμηθεί πως εάν γινόταν με προσωπικό και πόρους του Τμήματος, το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο.

Σημειώνεται ότι, «σε καμία περίπτωση, δεν γίνονται πληρωμές στη βάση του αριθμού φωλιών που εντοπίζονται, όπως ανυπόστατα λέχθηκε πρόσφατα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανάδοχος του έργου είναι η ΜΚΟ Cyprus Wildlife Society.

Η σύμβαση, αναφέρεται, διαρκεί από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο εκάστου έτους και η περιοχή εφαρμογής της είναι όλη η παραλιακή περιοχή από τη Λεμεσό μέχρι τον Πύργο Τηλλυρίας, αναλόγως της σημασίας της παραλίας, με επίκεντρο τη συστηματική κάλυψη των προστατευομένων περιοχών Λάρας – Τοξεύτρας (Χερσόνησος Ακάμα) και Πόλης- Γιαλιάς.

Επίσης, προστίθεται, καλύπτεται και η υπόλοιπη ακτογραμμή της Κύπρου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Επισημαίνεται ότι ο χαμηλός προϋπολογισμός και η μεγάλη περίοδος στο πεδίο με μεγάλο όγκο εργασίας και επιστημονικής αξιολόγησης των δεδομένων, αποθαρρύνουν αρκετούς εμπειρογνώμονες θαλάσσιων χελώνων να υποβάλουν προσφορά.

Για την εκπόνηση του προγράμματος προστασίας των θαλάσσιων χελώνων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως αυτό υλοποιείται από  άτομα ή/και οργανισμούς που έχουν σχετική πείρα και επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο. «Η πείρα που απαιτείται είναι οκτώ χρόνια για τον επικεφαλής εμπειρογνώμονα και τρία για τους λοιπούς επιστήμονες, και όχι είκοσι χρόνια όπως έχει πρόσφατα αναφερθεί, ενώ τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα ελάχιστα δυνατά», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα «αρνείται κατηγορηματικά τις ανυπόστατες δηλώσεις περί σκοπιμοτήτων για ανάθεση της Σύμβασης σε συγκεκριμένα άτομα».

Όσον αφορά στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή (ΓΕ) του 2012, αναφέρεται ότι το Τμήμα έχει ήδη υιοθετήσει τις συστάσεις του ΓΕ και ως προς τον σκοπό αυτό, κάθε χρόνο γίνονται εκπαιδεύσεις του προσωπικού του, το οποίο και λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα εθελοντών ούτε για την υλοποίηση του προγράμματος των χελώνων, αλλά ούτε και για τα υπόλοιπα προγράμματα που εφαρμόζει, αφού η απασχόληση εθελοντών προϋποθέτει συνεχή παρουσία προσωπικού του Τμήματος, ώστε πέραν της υλοποίησης του προγράμματος των χελώνων, να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί τους εθελοντές.

Παρόλα αυτά, μέσω του προγράμματος, προστίθεται, «έχουν διαχρονικά εκπαιδευτεί σχετικοί επιστήμονες τόσο από την Κύπρο, όσο και από όλη την Μεσόγειο».  

Πέραν αυτών, η παρουσία του κοινού κατά την υλοποίηση του προγράμματος από τους εμπειρογνώμονες δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ αρνητικά ούτε από το Τμήμα, αλλά ούτε και από τους εμπειρογνώμονες.

Είναι σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, που η Διευθύντρια του Τμήματος συμφώνησε με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς όπως πραγματοποιηθούν από κοινού επισκέψεις στην περιοχή, ώστε να παρουσιαστούν και εξηγηθούν αναλυτικά οι διαδικασίες του προγράμματος, αναφέρεται.

Η οποιαδήποτε όμως συμπεριφορά ή ενέργεια παρεμποδίζει τη διαδικασία και επεμβαίνει στο έργο της προστασίας των θαλασσίων χελωνών, είναι ανεπίτρεπτη και καταδικαστέα.

Στην Έκθεση του ΓΕ για το 2014 γίνεται και αναφορά στην προειδοποιητική επιστολή της ΕΕ  στις 11.7.2014, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ,  σχετικά με την έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή του κόλπου της Χρυσοχούς.

Η ανακοίνωση συνεχίζει σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα προστασίας των θαλασσίων χελωνών στην Κύπρο «αναγνωρίζεται σε  ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο ως ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα προστασίας βιοποικιλότητας».

«Είναι αντιληπτό πως τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος αποδεικνύουν την επιτυχία της διατήρησης των δύο αυτών ειδών για την Κύπρο. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσίαζαν αρνητικά αποτελέσματα, μειωμένη φωλεοποίηση κλπ, τότε θα ήταν απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων», αναφέρεται.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια του προγράμματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ότι η πιο πρόσφατη έκθεση είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο https://bit.ly/30PQ1Be

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εκφράζει «την επιθυμία και την ετοιμότητά του για συνεργασία με την τοπική κοινωνία με στόχο την προστασία και διατήρηση των θαλάσσιων χελώνων, που αποτελούν πολύτιμο συστατικό της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής».

Επόμενο άρθρο

Οι αλλαγές με τις νέες συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών

Οι στόχοι του Υπουργείου Μεταφορών και σκοπός της αναβάθμισης
23/07/2019 - 17:47

ΣχετικέςΕιδήσεις

Πότε ένας αστυνομικός έχει το δικαίωμα να πατήσει τη σκανδάλη; (BINTEO)

"Πρέπει να είναι αναγκαίο κακό" δηλώνει στον Alpha ο ποινικολόγος Γιάννης Πολυχρόνης
30/09/2019 - 12:57

Ανέλαβαν δράση οι ποινικοί ανακριτές για τους πυροβολισμούς στην Αργάκα (ΒΙΝΤΕΟ)

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα για τους δυο αστυνομικούς
30/09/2019 - 12:34

Άλλα λένε οι δύο νεαροί και άλλα η Αστυνομία για την καταδίωξη στην Πάφο(ΒΙΝΤΕΟ)

Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον νεαρών για να τους ακινητοποιήσουν και τους τραυμάτισαν
26/09/2019 - 21:06

Συνελήφθησαν οι δύο νεαροί που δέχθηκαν πυρά από αστυνομικούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Θα κινηθεί νομικά εναντίον των αστυνομικών ο πατέρας του οδηγού της τετράτροχης
26/09/2019 - 16:47

Καταγγελία κατά αστυνομικών που έριξαν πυροβολισμούς εναντίον νεαρών στην Αργάκα

"Κανένας δεν πήγε κοντά να τους βοηθήσει", δηλώνει στον Alpha ο πατέρας του οδηγού
26/09/2019 - 08:17

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη νεκροτομή επί της σορού του 3χρονου που πνίγηκε σε πισίνα

Λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις
08/09/2019 - 19:16

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Νέα προειδοποίηση Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την Κύπρο

Τις πληγές της μετρά η Λεμεσός μετά το πέρασμα της καταιγίδας

Κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κατήγγειλε κλοπή αυτοκινήτου αλλά...είχε ξεχάσει που πάρκαρε (ΒΙΝΤΕΟ)

Είχε μεταβεί στη Λεμεσό σε μπαράκι με φίλους όπου διασκέδαζε καταναλώνοντας αλκοόλ
Ελλάδα

Σύγκρουση λέμβου με πρόσφυγες και σκάφους του Λιμενικού στην Κω

Αγνοούνται ένα ανήλικο παιδί και δύο άντρες - Συνεχίζονται οι έρευνες

Ποινικές διώξεις για την ταινία «Τζόκερ» στην Ελλάδα

Άγνοια για την αστυνομική επέμβαση στους κινηματογράφους είχε το Υπουργείο Πολιτισμού
Διεθνή

ΗΒ: Χωρίς απάντηση το ερώτημα περί εκλογών ή προώθησης του νομοσχεδίου Brexit

Τουσκ: Θα εισηγηθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες να αποδεχθούν το αίτημα για αναβολή

Έσεξ: Πολλά τα ερωτηματικά που καλείτε να λύση η Βρετανική Αστυνομία

Βρέθηκαν 39 πτώματα μεταξύ τους και ένας ανήλικος σε φορτηγό

Άρση όλων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Τραμπ

"Ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη Συρία"

tv news

Ο Μάξιμος σε αναμονή των αποτελεσμάτων της εξέτασης DNA δεν μπορεί να πει τίποτα

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίνα σε μια αμήχανη συνάντηση με Ιωάννα και Μιχάλη, που θα την περιπλέξει...

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 24/10/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 24/10/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 24/10/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 24/10/2019 - 13:40ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Πέμ, 24/10/2019 - 14:35DIVIDED
Πέμ, 24/10/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 24/10/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 24/10/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 24/10/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 24/10/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 24/10/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 24/10/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 24/10/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 24/10/2019 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 24/10/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 25/10/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 25/10/2019 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 25/10/2019 - 02:008 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 25/10/2019 - 03:30ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Παρ, 25/10/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 25/10/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Παρ, 25/10/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ