Κύπρος

Εννέα πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Εννέα καταδικαστικές αποφάσεις με πρόστιμα για εταιρείες και εργοδότες, ως αποτέλεσμα ποινικών διώξεων που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εντός του 2022.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών και διευθυντών εταιρειών που παρέβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας και ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε τις εταιρείες «TOFARCO PROPERTY INVESTMENTS LTD», «AEROTECHNIKI ETERIA ZENIOS ZENIOU LTD», «J.P. MULTIFORM STEEL LTD», «LOIS BUILDERS LTD», «NICODEMOU & GAVRIAS CONSTRUCTION CO LTD», «J.K.S. INTERIOR COMPOSITIONS LTD», «CYLIFT & EQUIPMENT LTD», «ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD», καθώς και ένα εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.

Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «TOFARCO PROPERTY INVESTMENTS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €3.200 για παράλειψη παροχής κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας του, ενώ βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, να πέσει στο δάπεδο από ύψος 1,8 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί, καθώς επίσης για παράλειψη πληροφόρησης αμέσως, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενό της, το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για περισσότερες από τρεις ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος, να εκτελεί τη συνηθισμένη εργασία του.

Επίσης, η εταιρεία καταδικάστηκε για παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής του ατυχήματος, κατά το οποίο εργοδοτούμενός της τραυματίστηκε μετά από πτώση στο δάπεδο ενώ βρισκόταν σε σκαλωσιά ύψους 1,8 μέτρων και για παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφαλείας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας, που δημιουργούν κινδύνους.

Επιπλέον, το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «AEROTECHNIKI ETERIA ZENIOS ZENIOU LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και αεραγωγών, σε συνολικό πρόστιμο €1.600 για παράλειψη αποστολής στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας γραπτής γνωστοποίησης του ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με το ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενό της κατά τη διάρκεια της εργασίας του και το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για εκτέλεση της εργασίας του για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος, καθώς επίσης για παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη γνωστοποιήσιμο ατύχημα, κατά το οποίο εργοδοτούμενός της τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με τη χρήση σμυροδοτροχού.

Στην εταιρεία «J.P. MULTIFORM STEEL LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλότυπου (καλουπιών) επιδίκασε συνολικό πρόστιμο €5.000 για παράλειψη παροχής και διατήρησης ασφαλούς μεθόδου εργασίας με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της που ασχολείτο με τη χειρωνακτική μετακίνηση προκατασκευασμένου καλουπιού για την κατασκευή κιονόκρανου, περπατώντας πάνω στον ξυλότυπο της πλάκας, να πέσει από ύψος 4,33 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί, για παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους ασφαλούς δαπέδου εργασίας κατά τη διάρκεια μετακίνησης προκατασκευασμένου καλουπιού πάνω σε ημιτελές δάπεδο ξυλότυπου και για παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία, όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών για προγραμματισμό και οργάνωση της εκτέλεσης των εργασιών και τις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στον χώρο, μέσα ή κοντά στον οποίο είχε εγκατασταθεί το εργοτάξιο.

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «LOIS BUILDERS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για παράλειψη παροχής στα πρόσωπα στην εργασία και τους εργοδοτούμενούς της ασφαλούς δαπέδου εργασίας και παράλειψη προγραμματισμού εργασιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καλουπιών με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξεδρών εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήσης εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

Επιπλέον, καταδίκη με συνολικό πρόστιμο €1.000 επέβαλε στην εταιρεία «NICODEMOU & GAVRIAS CONSTRUCTION CO LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών για παράλειψη να μεριμνήσει ώστε να συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας τις εργασίες ξεκαλουπώματος και απομάκρυνσης υλικών.

Στην εταιρεία «J.K.S. INTERIOR COMPOSITIONS LTD», που δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση γυψοσανίδων, επέβαλε συνολικό πρόστιμο €2.100 για παράλειψη πληροφόρησης για ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενό της, του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο, για παράλειψη ικανοποιητικής επιτήρησης των εργοδοτουμένων της με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, ενώ κατέβαινε από φορητή σκάλα να παγιδευτεί το δεξί του πόδι μέσα στη σκάλα και να τραυματιστεί, καθώς και για παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

Επίσης, στην εταιρεία «CYLIFT & EQUIPMENT LTD» πρώην «CYLIFT & EQUIPMENT LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα συντήρησης κυλιόμενων σκαλών επέβαλε συνολικό πρόστιμο €2.000 για παράλειψη ικανοποιητικής καθοδήγησης και επιτήρησης των εργοδοτούμενών της και για παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία συντήρησης κυλιόμενης σκάλας.

Το Δικαστήριο καταδίκασε ακόμα την εταιρεία «ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και συσκευασίας ειδών διατροφής σε συνολικό πρόστιμο €750 για παράλειψη διατήρησης κατάλληλων προφυλακτήρων και διατήρησης σε λειτουργία των συστημάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση ή σταματούσαν τις κινήσεις επικίνδυνων στοιχείων σε μηχανές πακεταρίσματος πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο «δύο μηχανές λειτουργούσαν με ανοικτούς προφυλακτήρες, μια μηχανή λειτουργούσε χωρίς τους προφυλακτήρες, δύο μηχανές δεν διέθεταν προφυλακτήρες και ο προφυλακτήρας μιας μηχανής δεν κάλυπτε αποτελεσματικά τα επικίνδυνα μέρη της».

Τέλος, καταδίκασε και έναν εργοδότη, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.350, για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Επόμενο άρθρο

Επιβεβαίωσε τον πνιγμό τις μικρής Χριστίνας η νεκροτομή

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του τρίχρονου κοριτσιού, συνεχίζονται οι έρευνες
16/08/2022 - 13:56

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Κύπρο έχει βιώσει εργασιακό εκφοβισμό (ΒΙΝΤΕΟ)

Το 48% ανέφερε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία και το 17% σεξουαλική παρενόχληση
23/09/2022 - 22:32

ΥΠΟΙΚ: Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα, αποτελεσματικές οι κρατικές παρεμβάσεις

«Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται σε αντιστοιχία με την ίδια περσινή περίοδο»
14/09/2022 - 19:33

Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίζει την Τετάρτη οδηγία για υιοθέτηση κατώτατου μισθού

Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει 24 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη
13/09/2022 - 16:14

Τραγωδία στην Παλουριώτισσα: "Θα μπορούσε να αποφευχθεί" λέει η Τσουλόφτα

Έρευνες για τον θάνατο του 64χρονου Σωτήρη που έπεσε από ύψος σε υπό ανακαίνιση κατοικία
13/09/2022 - 11:43

Νεκρός 64χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία

Έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων, τα αίτια θανάτου διερευνά η Αστυνομία
12/09/2022 - 19:18

Δικαιώθηκε κάτοχος αξιογράφων κι αποζημιώνεται με €392.175 από Τράπεζα Κύπρου

Απέρριψε τις κατηγορίες για διάθεση των αξιογράφων με ψευδείς παραστάσεις και δόλο
09/09/2022 - 17:32

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ιωάννα Αβραάμ: Η Κύπρια κορυφαία χορεύτρια μπαλέτου στην όπερα της Βιέννης

Η πορεία που την οδήγησε στην κορυφή και το μήνυμα που στέλνει σε Κύπριους χορευτές

Κουνούπι «Aedes Aegypti»: Κίνδυνοι από τσίμπημα και τρόποι προστασίας

Πότε θα πρέπει να μας ανησυχήσει το τσίμπημα ενός κουνουπιού;

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στην Πάφο, από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης η πυρκαγιά

Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για τις τελικές κατασβέσεις
Ελλάδα

Απαντά η Ελλάδα: «Δεν προβάλλουμε καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας»

"Θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της" αναφέρει η ανακοίνωση ΥΠΕΞ

Νέα παράνομη NAVTEX: Η Τουρκία βγάζει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ελληνογαλλική άσκηση «Λόγχη»
Διεθνή

Ρωσία: Ολοκληρώθηκε η τελετή προσάρτησης, καταδικάζει η ΕΕ

Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα προσαρτήθηκαν στη Ρωσία

Ρωσία: Έχουμε στοιχεία πως η Δύση εμπλέκεται στο «σαμποτάζ» στον Nord Stream

Η δήλωση Ναρίσκιν είναι η πιο άμεση κατηγορία εναντίον της Δύσης από Ρώσο αξιωματούχο

23 νεκροί από επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι κοντά στη Ζαπορίζια (ΦΩΤΟ)

Στους 28 οι τραυματίες από την επίθεση στην Ουκρανία

tv news

«Η Γη Της Ελιάς» Β’ κύκλος

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των τελευταίων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 30/09/2022 - 17:00DEAL
Παρ, 30/09/2022 - 17:50ALPHA NEWS
Παρ, 30/09/2022 - 19:00THE CHASE
Παρ, 30/09/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Παρ, 30/09/2022 - 21:00ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 30/09/2022 - 23:15ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
Σάβ, 01/10/2022 - 00:45THE CHASE
Σάβ, 01/10/2022 - 01:45LINE OF DUTY (TV SERIES)
Σάβ, 01/10/2022 - 02:30ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ
Σάβ, 01/10/2022 - 03:15ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ
Σάβ, 01/10/2022 - 04:45ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ