Ισότητα: Έχει νομική υποχρέωση η εργοδοτική πλευρά για το τιμαριθμικό επίδομα

Δευτέρα, 9/1/2023 - 12:24
Μικρογραφία

Η εργοδοτική πλευρά έχει νομική υποχρέωση να καταβάλει τιμαριθμικό επίδομα στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους με βάση το ύψος του τιμαριθμικού δείκτη και όχι ποσοστού αυτού, αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σε ανακοίνωση η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι «η παροχή τιμαριθμικού επιδόματος δεν αποτελεί μισθολογική αναβάθμιση/αύξηση, αλλά μέτρο διατήρησης της αγοραστικής δύναμης των μισθών σε περιόδους πληθωρισμού (αύξησης του κόστους ζωής)».

Προσθέτει ότι το «’κούρεμα’ 50% του επιδόματος αντίκειται στην ίδια την φιλοσοφία θεσμοθέτησής του».

Αναφέρει επίσης ότι «σε περίπτωση άρνησής της, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 έως 2022, καθώς το τιμαριθμικό επίδομα αποτελεί μέρος του μισθού των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με την έννοια του όρου μισθός που δίδεται στους τελευταίους Νόμους.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, ο νόμος αναφέρει πως «’μισθός’ σημαίνει κάθε χρηματική αντιμισθία που προκύπτει από απασχόληση εργοδοτούμενου και κάθε κέρδος από τέτοια απασχόληση που είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης, και περιλαμβάνει τις εισφορές ταμείων προνοίας, καθώς επίσης και την εισφορά που πρέπει να καταβάλλεται στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμου και δεν περιλαμβάνει έκτακτες προμήθειες ή κατά χάριν (ex- gratia) πληρωμές».

Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 55(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, “Οι απολαβές υπαλλήλου περιλαμβάνουν το μισθό που καταβάλλεται σ΄ αυτόν με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός προνοείται στον Προϋπολογισμό, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και το τιμαριθμικό επίδομα”.

Επιπλέον, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει μεταξύ άλλων πως σύμφωνα, με τις ερμηνευτικές διατάξεις των περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των ∆ημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κανονισμός 2), "απολαβές" σημαίνει το μισθό του υπαλλήλου που καταβάλλεται σ’ αυτόν με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως προνοείται στον Προϋπολογισμό, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών καθώς και το τιμαριθμικό επίδομα και οποιαδήποτε άλλα επιδόματα ήθελαν καθοριστεί.

Πηγή
ΚΥΠΕ