Με κυβερνητικές αλλαγές στον προϋπολογισμό ανοίγουν δεκάδες θέσεις στο δημόσιο

Σάββατο, 26/11/2022 - 10:39
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy


Τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2023, η συζήτηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή, για συνολικές δαπάνες 54,8 εκατ. ευρώ ζητά το Υπουργείο Οικονομικών. Ο τροποποιήσεις στάλθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής μετά την απόφαση που έλαβε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Νοεμβρίου. Πρόκειται για 37 αλλαγές στον προϋπολογισμό που απαιτούν πρόσθετες πιστώσεις από το κράτος και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Επιτροπής θα συζητηθούν τη Δευτέρα.

Τροποποίηση Αρ.1

Απαιτούνται από την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο πρόσθετες πιστώσεις ύψους 10 χιλιάδων ευρώ για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής.

Τροποποίηση Αρ.2

Στη Δικαστική Εξουσία, παρίσταται ανάγκη για προσθήκη μιας θέσης Προέδρου με κόστος 111.450 ευρώ και προσθήκη 15 δικαστών με ποσό άλλων 111.450 ευρώ. Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν απαιτείται πρόσθετη δαπάνη γιατί αφορά αλλαγές θέσεων. Επιπρόσθετα ζητείται προσθήκες δυο πρόσθετων θέσεων Προέδρου Επαρχιακών Δικαστηρίων, δυο θέσεων Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, 6 θέσεων Επαρχιακού Δικαστή. Επιπρόσθετα, ζητείτε ποσό ύψους 544.715 για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των νέων Δικαστηρίων (Ανώτατο Δικαστήριο, Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, Εφετείο, Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο).

Τροποποίηση Αρ.3

Ανάγκη συμπερίληψης πρόσθετων πιστώσεων ύψους 99.730 για τη δημιουργία δυο πρόσθετων θέσεων δικηγόρων της Δημοκρατίας. Πρόσθετα απαιτείται η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους 70 χιλιάδων ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου δημόσιων Κατηγόρων σε τρεις επαρχίες και επέκταση της απασχόλησης τους για επτά πρόσθετους μήνες.

Τροποποίηση Αρ.4

Ανάγκη για δημιουργίας μιας πρόσθετης θέσης Λειτουργού Πληροφόρησης για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και έξι πρόσθετων θέσεων Βοηθού Διεκπεραίωσης. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις συνεπάγονται μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη ύψους 93.442 ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.5

Πρόσθετες πιστώσεις 7.1 εκατ. ευρώ για το 2023 εξαιτίας της αλλαγής στη χρηματική ροή έργου από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομής για την «Έξυπνη Πόλη», καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τριών «Έξυπνων Λύσεων»: έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός και έξυπνη διαχείριση αποβλήτων. Το έργο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τροποποίηση Αρ.6

Πρόνοια η οποία περιλαμβάνει κατάργησης τριών θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Α, μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού καθώς και θέσης Βοηθού Μαρίνας. Πρόκειται για θέσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Τροποποίηση Αρ.7

Πρόσθετη δαπάνη 206.738 ευρώ για τη δημιουργία μιας θέσης Ανώτερου λειτουργού Ναυτιλίας, μιας Ανώτερου λειτουργού Ναυτιλίας Α και δυο θέσεις Λειτουργού Ναυτιλίας.

Τροποποίηση Αρ.8

Μεταφορά Ζυγιστή Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου από το Υπουργείο Εργασίας στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιπρόσθετα, αναβάθμιση 2 εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου Λειτουργών Ευημερίας σε Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, λόγω της κατοχής όλων των απαιτούμενων προσόντων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει πρόσθετης Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμή Δαπάνη ύψους 24.078 ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.9

Δημιουργία στον Κυπριακό Στρατό 12 πρόσθετων θέσεων Ανθυπολοχαγού και 80 πρόσθετων θέσεων οπλίτη με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη ύψους 406.068 ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.10

Δημιουργία θέσης Ανώτερου Επιθεωρητή Γεωργίας με εξοικονόμηση 7.845 ευρώ στο Υπουργείο Γεωργίας.

Τροποποίηση Αρ.11

1

Τροποποίηση Αρ.12

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, παρίσταται η ανάγκη για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας να υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

Αναίρεση της μετονομασίας της θέσης και αναίρεση της δημιουργίας μίας (1) θέσης Διευθυντή Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κλ. Α15(i)), κάτω από το εδάφιο 10. Δημιουργία μίας (1) νέας θέσης Διευθυντή Τομέα Δημοσίας Τάξεως (Κλ. Α15(i)), κάτω από το νέο εδάφιο 9.  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη.

Τροποποίηση Αρ.13

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, παρίσταται η ανάγκη για σκοπούς ενίσχυσης της στελέχωσης του Τμήματος Φυλακών όπως δημιουργηθούν εικοσιπέντε (25) πρόσθετες θέσεις Αρχιδεσμοφύλακα. Η προτεινόμενη ρύθμιση συνεπάγεται Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη (ΜΕΜΔ) ύψους €946.025.

Τροποποίηση Αρ.14

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, απαιτείται η δημιουργία νέου Άρθρου 02206 «Επίδομα Δεσμοφύλακα», καθώς και η περίληψη πιστώσεων ύψους €635.040, για κάλυψη της παραχώρησης επιδόματος ύψους €120 μηνιαίως, στους κατόχους των θέσεων Δεσμοφύλακα, Αρχιδεσμοφύλακα και Επιθεωρητή του Τμήματος Φυλακών, καθώς και στους εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου Δεσμοφύλακες. Πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται επίσης για τα έτη 2024 και 2025 ύψους €635.040, για κάθε έτος. Ως εκ τούτου, παρίσταται η ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, των ΠΙΟ πάνω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πρόσθετων πιστώσεων.

Τροποποίηση Αρ.15

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, παρίσταται η ανάγκη για σκοπούς ορθής παρουσίασης όπως στην Αστυνομία υλοποιηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

• Προσθήκη μιας (1) πρόσθετης θέσης Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλ. Α11(i)) κάτω από το εδάφιο 50 στη Στήλη Αριθμό θέσεων για το 2022 και αλλαγή της Σημείωσης «Δύο νέες θέσεις» στη Στήλη των Επεξηγήσεων σε «Μια νέα θέση».

• Προσθήκη μιας (1) πρόσθετης θέσης Υπαστυνόμου (Κλ. Α10(i)) κάτω από το εδάφιο 60 στη Στήλη Αριθμό θέσεων για το 2022 και αλλαγή της Σημείωσης «Δύο νέες θέσεις» στη Στήλη των Επεξηγήσεων σε «Μια νέα θέση».

> Προσθήκη εικοσιπέντε (25) πρόσθετων θέσεων Λοχία (Κλ. Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 70 στη Στήλη Αριθμό θέσεων για το 2022 και αλλαγή της Σημείωσης «Τριάντα τέσσερις νέες θέσεις» στη Στήλη των Επεξηγήσεων σε «Εννέα νέες θέσεις».

Οι πιο πάνω αλλαγές στη στήλη των «Θέσεων» στο Παράρτημα των Μισθολογικών Θέσεων, προκύπτουν από τις διατάξεις του Νομοσχεδίου του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.3) του 2022, που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκκρεμεί η ψήφιση του. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη.

Τροποποίηση Αρ.16

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, απαιτείται η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων «Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας», ύψους €1.190.000, σε σχέση με τη δημιουργία υποδομής για τις ανάγκες του Προγράμματος Προστασίας Μαρτύρων. Πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται επίσης για τα έτη 2024 ύψους €2.380.000, και 2025 ύψους €3.094.000.

Τροποποίηση Αρ.17

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου, απαιτείται η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων, «Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τροποποίηση Αρ.18

Μεταφορά Ζυγιστή Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου από το Υπουργείο Εργασίας στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιπρόσθετα, αναβάθμιση 2 εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου Λειτουργών Ευημερίας σε Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, λόγω της κατοχής όλων των απαιτούμενων προσόντων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τροποποίηση Αρ.19

2

Τροποποίηση Αρ.20

Στο Υπουργείο Οικονομικών ζητείται αναίρεση της μετονομασίας θέσεων, από Ανώτερους Λειτουργούς Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών σε βοηθούς Εφόρους Ασφαλίσεων. Οι ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη 68.515 ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.21

Πρόσθετες πιστώσεις 5 εκατ. ευρώ για κάλυψη από το κράτος, μέρος του αυξημένου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια του πρόσθετου πακέτου μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τροποποίηση Αρ.22

3

Τροποποίηση Αρ.23

Προσθήκη τριών θέσεων λειτουργού προγραμματισμού και μιας θέσης λειτουργού συντονισμού χωρίς πρόσθετη δαπάνη.

Τροποποίηση Αρ.24

Δημιουργία θέσης Λειτουργού φορολογίας και Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας χωρίς πρόσθετη δαπάνη.

Τροποποίηση Αρ.25

Δημιουργία μιας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και αναθεώρηση της μισθολογικής κλίμακας της θέσης αποθηκάριου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων με δαπάνη 219.895. δημιουργία 10 θέσεων χωρίς πρόσθετες δαπάνες.

Τροποποίηση Αρ.26

Πρόσθετη δαπάνη 20 εκάτ. Ευρώ για συνταξιοδοτικές οφειλές στο δημόσιο.

Τροποποίηση Αρ.27

Δημιουργία νέων θέσεων και αναθεώρηση μισθολογικής κλίμακας στο Γενικό Λογιστήριο με δαπάνη 198.120 ευρώ.,

Τροποποίηση Αρ.28

Κάλυψη μισθοδοσίας 60 έκτακτων εκπαιδευτικών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης με δαπάνη 2,1 εκατ. ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.29

Δημιουργία θέσης Τεχνικού Μηχανικού στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με δαπάνη 30,007 ευρώ.

4

Τροποποίηση Αρ.32

Στο Υπουργείο Υγείας συμπερίληψη 4.350.000 για το έτος 2023, τα οποία αφορούν:

  • Τη μεταφορά της ετήσιας χορηγίας προς το Καραισκάκιο Ίδρυμα ύψους 350 χιλιάδων ευρώ
  • Το κόστος των εξειδικευμένων εξετάσεων του Ιδρύματος

Τροποποίηση Αρ.33

Προσθήκη 11 θέσεων Υγειονομικού λειτουργού και εννέα Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή με δαπάνη 112.230 ευρώ.

Τροποποίηση Αρ.34

5

Τροποποίηση Αρ.35

Στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό ζητείται συμπερίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους 240 χιλιάδων ευρώ για την μελέτη που θα διενεργηθεί σχετικά με την καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο.

Τροποποίηση Αρ.36

Πλήρωση κενών θέσεων με προσωπικό αορίστου χρόνου

Τροποποίηση Αρ.37

 Περίληψη πρόσθετων δαπανών 1 εκατ. ευρώ για το 2023 για τη συνεισφορά του κινηματογράφου στην κυπριακή οικονομία και στην προβολή του κυπριακού πολιτισμού διεθνώς