Πάνω από €95 εκατ. στον προϋπολογισμό για έργα και δράσεις για το μεταναστευτικό

Κυριακή, 16/10/2022 - 08:05
Μικρογραφία

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

 

Στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2023 που κατατέθηκε προ ημέρων στη Βουλή για ψήφιση περιλαμβάνονται κονδύλια που ξεπερνούν τα 95 εκατ. ευρώ το οποίο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πρόκειται για ποσά τα οποία περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και μέρος των οποίων αφορά έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενα  από τις Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.700.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την κατασκευή του νέου Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου και Προαναχωρησιακού Κέντρου στην περιοχή «Λίμνες» στη Μενόγεια και άλλων σχετικών έργων υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και διάφορα έκτακτα κατασκευαστικά έργα που προκύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Στον προϋπολογισμό για του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, περιλαμβάνεται δαπάνη €40.000.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας.  

15.000 για έξοδα μετάβασης σε συνέδρια

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης πιστώσεις ύψους 15 χιλιάδων ευρών για να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος, σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα σε διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση και Ανάπτυξη, του Διεθνούς Διαλόγου για τη Μετανάστευση, του FRONTEX.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2023 περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις ύψους €100.000 για κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν στις δραστηριότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ). Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/381/ΕΚ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχθεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς. Με βάση την ίδια απόφαση, η Επιτροπή χορηγεί επιδοτήσεις λειτουργίας στα εθνικά σημεία επαφής, βάσει των αιτήσεων επιδότησης που υποβάλλουν τα εθνικά σημεία επαφής. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στις δραστηριότητες του ΕΣΕ για το ΕΔΜ, όπως συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια/ συναντήσεις στο εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων/ σεμιναρίων/ ημερίδων στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τυχόν προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων, δράσεις δημοσιότητας, προωθητικό υλικό, εκστρατείες, μελέτες, εκδόσεις, εξοπλισμός, αναλώσιμα και οποιαδήποτε άλλη συναφή με τις δραστηριότητες του ΕΔΜ ή/και του ΕΣΕ του ΕΔΜ δαπάνη ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην συμφωνία συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για αγορά υπηρεσιών ή/ και δαπάνες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων υπερωριών, για τις πιο πάνω δραστηριότητες.

37 εκατ. συγχρηματοδοτούμενα

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €37.264.042 για Έργα που συγχρηματοδοτούνται από: (i) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και (ii) το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, ως στοιχείο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με την κοινή πολιτική ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας και με την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αποτελείται από δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα Σύνορα και Θεωρήσεις. Κύριος σκοπός του είναι να συμβάλει στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην Ε.Ε., διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις, μέσω ενός ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και της αποτελεσματικής διαχείρισης των θεωρήσεων Σένγκεν. Ο δεύτερος άξονας αφορά την αστυνομική συνεργασία. Κύριος σκοπός του είναι να συμβάλει στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην Ε.Ε., μέσω της πρόληψης του εγκλήματος, της καταστολής του διασυνοριακού σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας αρχών επιβολής του νόμου του κράτους - μέλους, άλλων Αρχών, της Ε.Ε. και τυχόν τρίτων χωρών. Επίσης, σκοπεύει στην αύξηση της ικανότητα των κρατών – μελών και της Ε.Ε. να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους, που σχετίζονται με την ασφάλεια και με κρίσεις για να προστατεύουν τους πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.

Υφυπουργείο Κοινωνικής πρόνοιας

Στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000.000 που προορίζονται να καλύψουν, το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας . (Άρθρο 04480.2 «Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας»)

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.029.900 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:

(α) Την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, συνοδών, ειδικών θεραπευτών, κ.λ.π.).

(β) Εκμίσθωση Κέντρου Φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Κέντρου Φιλοξενίας, για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου. Η σύμβαση αναμένεται να καλύψει τη φιλοξενία 120-150 παιδιών.