Πέραν από μισό δις ευρώ για κοινωνικές παροχές στον κρατικό Προϋπολογισμό

Σάββατο, 22/10/2022 - 07:47
Μικρογραφία

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

 

Πιστώσεις που ξεπερνούν τα 540 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023 και οι οποίες δαπανηθούν σε Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Τα εν λόγω κονδύλια, θα διαμοιραστούν για να καλύψουν δαπάνες παροχής επιδόματος τέκνου, τη δαπάνη για τη μερική επαναφορά του Επιδόματος Μάνας, τη δαπάνη παροχής επιδόματος στα νοικοκυριά συνταξιούχων των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας καθώς και το κόστος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας. Αξίζει να σημειωθεί πως η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, θα αρχίσει τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου. Η συζήτηση θα ξεκινήσει, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος θα προχωρήσει σε ανάλυση των κρατικών εσόδων, των δημοσιονομικών δεικτών, της οικονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής κατάστασης.

 

Οι πιστώσεις του Υφυπουργείου:

(α) €115.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες παροχής επιδόματος τέκνου σε δικαιούχες οικογένειες. Σύμφωνα με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία πέντε έτη δικαιούται επίδομα τέκνου στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και το σύνολο του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος των μελών της οικογένειας κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παραχωρείται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου και στις οποίες ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.

(β) €7.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μερική επαναφορά του Επιδόματος Μάνας, σύμφωνα με τις Απόφ.Υπουργ.Συμβ. αρ. 81.551 και ημερ. 02/11/2016 και αρ. 82.519 και ημερ. 03/05/2017, ως τιμητική αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς της πολύτεκνης μάνας στην πατρίδα. Βάσει των πιο πάνω Αποφάσεων, η σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας θα γίνει βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και θα καταβάλλεται σε όλες τις πολύτεκνες μάνες με τουλάχιστον 4 παιδιά των οποίων το πιο νεαρό τέκνο συμπλήρωσε την ηλικία των 18 ετών και δεν δικαιούνται πλέον επίδομα τέκνου, νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερ. 6/5/2019 (Απ. Αρ. 87.431) αποφάσισε την αύξηση του τιμητικού επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

(γ) €90.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής επιδόματος στα νοικοκυριά συνταξιούχων των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας, το οποίο καθορίζεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (Απόφ. Υπουρ. Συμβ. αρ. 69.209 και ημερ. 5/8/2009) δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, με τουλάχιστον ένα συνταξιούχο, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και κοινωνική σύνταξη, ή/και σύνταξη από επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Το όριο φτώχειας ανά νοικοκυριό αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το ύψος του επιδόματος από το συνολικό ετήσιο εισόδημα των μελών του νοικοκυριού.

(δ) €210.000.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας τόσο για διαβίωση όσο και για στέγαση της και διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Οι ανάγκες αυτές υπολογίστηκαν με βάση τη μελέτη για το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης και τη μελέτη για Παροχή Στέγασης που διεξήγαγε το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τη Στατιστική Υπηρεσία, άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, επαγγελματικούς συνδέσμους και ακαδημαϊκούς. (Άρθρο 04485.2 «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»)

 

Βοήθημα τοκετού και Πασχαλινό Επίδομα

Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό του υφυπουργείου περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την παροχή Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε άγαμες μητέρες που δεν εξασφαλίζουν το αντίστοιχο δικαίωμα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος είναι ισόποσο με το βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, άλλα €3.700.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής Πασχαλινού Επιδόματος σε συνταξιούχους, το οποίο παραχωρείται βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.