"Από κόσκινο" θα περνούν οι δανειολήπτες στο πλαίσιο του ΕΣΤΙΑ 

ΕΣΤΙΑ

Από ένα κόσκινο ελέγχων θα περνά ο κάθε δανειολήπτης που θα τυγχάνει στήριξης με χρήματα φορολογουμένου μέσω του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, ενώ βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης, ενδεχόμενη αθέτηση των όρων του σχεδίου σηματοδοτεί έναρξη της διαδικασία εκποίησης.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης που θα διέπει την εφαρμογή του σχεδίου, προσχέδιο του οποίου εξασφάλισε το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων, προνοεί την άρση του τραπεζικού απορρήτου για τον κάθε αιτητή και τα μέλη της οικογένειάς του, έτσι ώστε ο κρατικός φορέας, που θα ελέγχει το σχέδιο, να μπορεί να επιβεβαιώνει και να επαληθεύει τα οικονομικά στοιχεία του αιτητή και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς του.
 
Μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, τόσο το μνημόνιο συναντίληψης όσο και το σύνολο του σχεδίου, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν κατόπιν της έγκρισης του από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υποβληθούν στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση. Ακολούθως, το μνημόνιο συναντίληψης θα υπογραφεί μεταξύ του κρατικού φορέα και των συμμετεχουσών τραπεζών και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει τον ερχόμενο μήνα.
 
Άρση τραπεζικού απορρήτου
 
Με βάση το μνημόνιο, απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο, είναι ο αιτητής να έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για πρόσβαση του κρατικού φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβάλει ο αιτητής σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος είναι προσαρτημένος στην οδηγία διαχείρισης καθυστερήσεων ή σε οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν από τον κρατικό φορέα, τα οποία ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει στο πλαίσιο της αίτησης. Άρση του απορρήτου προνοείται επίσης και για περιπτώσεις όπου ζητείται περαιτέρω εξέταση των αιτήσεων από την ειδική επιτροπή η δημιουργία της οποίας προνοείται στο μνημόνιο.
 
Η πρόνοια αυτή προστίθεται στη δυνατότητα που θα έχουν οι τράπεζες για πρόσβαση στους λογαριασμούς που διατηρεί ο αιτητής σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα, όπως εξάλλου αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΔ Ανταγωνισμού για την έγκριση του σχεδίου.
 
Ωστόσο, στο μνημόνιο υπάρχουν πρόνοιες για διασφάλιση του απορρήτου και εμπιστευτικότητας, καθώς η οποιαδήποτε επιβεβαίωση και επαλήθευση οικονομικών στοιχείων από τον κρατικό φορέα ή την ειδική επιτροπή θα γίνεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016-679, που αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
 
Επίσης, βάσει του μνημονίου, ο κρατικός φορέας δύναται να επανεξετάζει τα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία όλων των οφειλετών του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας για να διαπιστώσει κατά πόσον υπήρξε αύξηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων πέραν του 30% σε πραγματικούς όρους, που να δικαιολογούν την αποκλειστική ανάληψη της αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου από τον δικαιούχο οφειλέτη.
 
Ο κρατικός φορέας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου προς επιβεβαίωση της πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής στο σχέδιο καθώς και τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων, οι οποίοι αφού προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες, περιλαμβανομέων και δειγματοληπτικών ελέγχων, θα υποβάλλουν σχετική έκθεση στον κρατικό φορέα. Στη βάση των ευρημάτων της έκθεσης, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο, ο κρατικός φορέας δύναται να λαμβάνει μέτρα θεραπείας όπως η πλήρη ανάκτηση της χορηγίας από τον αιτητή και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον του.
 
Στο μνημόνιο παρατίθενται δύο προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο κρατικός φορέας θα ακυρώνει την καταβολή της χορηγίας. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης του αναδιαρθρωμένου δανείου τερματίσει την εξυπηρέτηση του δανείου και τη διαπίστωση από τον φορέα ότι σε οποιοδήποτε χρόνο ισχύος του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, ο οφειλέτης δεν πληρούσε τα κριτήρια και προϋποθέσεις κατά την περίοδο από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την περίοδο εξέτασης της αίτησης του, ή έδωσε ψευδή στοιχεία για να ενταχθεί στο σχέδιο.
 
Εξάλλου, στο παράρτημα που αφορά τους κύριους όρους αναδιάρθρωσης, προνοείται ρητά πως σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων τότε αρχίζει η διαδικασία εκποίησης της κύριας κατοικίας και οποιασδήποτε άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας που εξασφαλίζει το εναπομένων δάνειο και τερματίζεται η καταβολή της κρατικής χορηγίας.
 
Επιβεβαίωση καταβολής δόσεων εκ μέρους δανειολήπτη
 
Όσον αφορά την καταβολή των δόσεων, προνοείται ότι η συμμετέχουσα τράπεζα θα επιβεβαιώνει γραπτώς την 5η εργάσιμη μέρα Δεκεμβρίου κάθε έτους την καταβολή των δύο τρίτων των δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου, έτσι ώστε ο κρατικός φορέας να καταβάλει στο τέλος Δεκεμβρίου το υπόλοιπο ένα τρίτο των δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου.
 
Αν στην 5η εργάσιμη μέρα Δεκεμβρίου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων από τον δανειολήπτη, μικρότερες των 90 ημερών, τότε ο κρατικός φορέας θα καταβάλλει την κρατική χορηγία μόνο σε περίπτωση που η συμμετέχουσα τράπεζα επιβεβαιώσει γραπτώς την 5η εργάσιμη του Φεβρουαρίου ότι ο οφειλέτης έχει καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Ιανουάριο.
 
Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από πλευράς δανειολήπτη, ήτοι καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, τότε τερματίζεται η καταβολή της κρατικής χορηγίας και υπάρχει υποχρέωση επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε από το κράτος.
 
Εξάλλου, σε περίπτωση μεταβίβασης του δανείου σε άλλο δανειολήπτη τερματίζεται η υποχρέωση καταβολής της κρατικής χορηγίας.
 
Στο μνημόνιο διαλαμβάνεται ότι το κράτος θα συστήσει δύο επιτροπές. Πρόκειται για μια ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας για εξέταση εξειδικευμένων περιπτώσεων που θα της υποβάλλονται από την αρμόδια επιτροπή συμμετεχουσών και μια επιτροπή εξέτασης παραπόνων που θα συσταθεί από τον κρατικό φορέα, που θα εξετάζει ενστάσεις, απαιτήσεις, καταγγελίες και οποιαδήποτε παράπονα από τους αιτητές.
 
Επίσης, το κράτος αναλαμβάνει υποχρέωση να περιλαμβάνει πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό για δέσμευση κονδυλίων για την καταβολή της κρατικής χορηγίας. Υπενθυμίζεται το μέγιστο ετήσιο κόστος για το κράτος υπολογίζεται περίπου στα €33 εκατομμύρια, ή €815 εκατ για περίοδο 25 ετών, που είναι η διάρκεια του σχεδίου.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Νέες αυξήσεις "φωτιά" στις τιμές των καυσίμων (ΒΙΝΤΕΟ&ΓΡΑΦΙΚΑ)

Αιχμές για το ρόλο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπ. Ενέργειας από καταναλωτές
11/06/2019 - 12:36

ΣχετικέςΕιδήσεις

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία

Στη σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας
24/06/2019 - 09:50

Σχέδιο “ΕΣΤΙΑ”: Θα προνοεί άρση τραπεζικού απορρήτου για επαλήθευση εισοδημάτων

Ένα βήμα πριν την υλοποίηση βρίσκεται το πολυσυζητημένο σχέδιο
14/06/2019 - 20:42

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Υπουργείο Εξωτερικών

Πως απαντά το Υπουργείο στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
03/06/2019 - 11:57

Νύχτα καταγγελιών για την Αστυνομία η χθεσινή

Συντονισμένη επιχείρηση μελών της δύναμης στην πρωτεύουσα
01/06/2019 - 11:59

Έξω από την πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα της Λεμεσού δεκάδες δανειολήπτες

"Οι ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει να πάψουν να προωθούν εκτελέσεις διαιτητικών αποφάσεων"
08/04/2019 - 22:22

"Κλέβουν" τους μαθητές οι σχολικές καντίνες χρεώνοντας διαφορετικές τιμές

Τοπικές επιτροπές ελέγχου επιθεώρησαν τα κυλικεία
04/04/2019 - 17:44

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Κομμάτια οστών εντόπισε συνεργείο της ΔΕΑ στην κατεχόμενη Λάπηθο

Εντός του 2019 η ΔΕΑ έχει προχωρήσει σε εκταφές οστών που ανήκουν σε 18 άτομα

Με πομπή η μεταφορά της σορού του τέως Προέδρου στο ναό της Του Θεού Σοφίας

Δείτε εικόνες από τη συγκέντρωση των μελών της νεολαίας του ΑΚΕΛ

Aυτά είναι τα δικαιώματα του Νίκου Μεταξά στις Κεντρικές Φυλακές (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ποινικολόγος Γιάννης Πολυχρόνης αναλύει την δίκη "express" του serial killer
Ελλάδα

Φόβοι για μπλακ άουτ στην Ελλάδα λόγω του καύσωνα

Τα δίκτυα της ΔΕΗ δεν είναι συντηρημένα και ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι απομακρυσμένο

Δωδεκάχρονος έπεσε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

19χρονος "έσβησε" ενώ έπαιζε μπάσκετ

Φως στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του
Διεθνή

Επιβεβαιώσεις για τα δικαιώματα της αντιπροσωπείας της στην ΚΣΣΕ ζητά η Ρωσία

Εγκρίθηκε ψήφισμα που επιτρέπει στους Ρώσους βουλευτές να συμμετέχουν στη Σύνοδο

Έκκληση Συμβουλίου Ασφαλείας για μείωση της ένταξης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Η Ρωσία κάνει πλάτες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Περιορίζονται οι πιθανότητες ο Βέμπερ να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Κομισιόν

Ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα για τον επόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

tv news

Η επιστροφή των νεονύμφων στο σπίτι τους προσγειώνει στην πραγματικότητα...

Η δολοφονική επίθεση του Σωκράτη λήγει με τη σύλληψή του «To Τατουάζ» Τρίτη: Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Λίλιαν παροτρύνει την Κάτια να πει στην Μαρίνα την όλη την αλήθεια...

Η Μαρίνα εξακολουθεί να φοβάται την Κάτια... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα»Τρίτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 25/06/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 25/06/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 25/06/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 25/06/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 25/06/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 26/06/2019 - 01:15ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Τετ, 26/06/2019 - 02:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 26/06/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 26/06/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 26/06/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 26/06/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 09:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 26/06/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 26/06/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 26/06/2019 - 17:40DEAL