Μειωμένο κατά €44,2 εκατ. το έλλειμα του Ταμείου Συντάξεων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ

Κυριακή, 29/1/2023 - 10:13
Μικρογραφία

Σημαντικά μειωμένο κατά €44,2 εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, είναι το αναλογιστικό Έλλειμα του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ. Αυτό κατέδειξε, Αναλογιστική Μελέτη σύμφωνα με την οποία  το έλλειμμα για το 2020 ήταν της τάξης των €177,2 εκ. ενώ η αντίστοιχη Αναλογιστική Μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021 κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα της τάξης των €133 εκ. Όπως εξηγεί σε συνέντευξη του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Προέδρος του Ταμείου Συντάξεων & Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, Χάρης Μίλλα, για πρώτη φορά κατά τα τελευταία 8 έτη, και παρόλες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, κατάφερε να έχει Αναλογιστικό Έλλειμα μικρότερο του «φράγματος» των €100εκ. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο όμως, σύμφωνα με τον Προέδρος του Ταμείου, είναι το γεγονός ότι, από τα μέχρι σήμερα προκαταρτικά στοιχεία της Αναλογιστικής Μελέτης για το έτος 2022, διαφαίνεται μια περαιτέρω σημαντική μείωση του Αναλογιστικού Ελλείματος, γεγονός εξαιρετικά ενθαρρυντικό, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη μας τις αρνητικές εξελίξεις και την μεγάλη μεταβλητότητα που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές. Σημείωσε δε, πως, το 2020 τα έτη πλήρους αποπληρωμής του ελλείματος ανήλθαν σε 8,65 χρόνια, το έτος 2021 σε 6,30 χρόνια ενώ προκαταρτικά κατά το προηγούμενο έτος 2022, και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ετήσια εισφορά της ΑΤΗΚ των €23εκ. προς το Ταμείο για την κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος χρηματοδότησης, τα χρόνια αποπληρωμής του υπό αναφορά Αναλογιστικού Ελλείματος αναμένεται να είναι κάτω των 4  χρονών.

Αναφορικά με την επενδυτική πολιτική του ταμείου, ο κ. Μιλλα εξήγησε πως έχει υλοποιηθεί σε βαθμό πέραν του 95% και χαρακτηρίζεται ως συντηρητική καθώς έχει ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Ταμείου σε επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένους κινδύνους και μεγάλη πολυπλοκότητα. Σήμερα, το Ταμείο βρίσκεται, σε συνεννόηση με τους Συμβούλους επί επενδυτικών θεμάτων, σε διαδικασία μιας νέας μελέτης Ενεργητικού & Παθητικού και επανακαθορισμού της Επενδυτικής Πολιτικής του λόγω των πρωτόγνωρων σημερινών συνθηκών που επικρατούν στις Διεθνείς Αγορές, τα επίπεδα των επιτοκίων και πληθωρισμού σήμερα, της στάσης των Κεντρικών Τραπεζών για πιθανή περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις του.

 

Τι γίνεται με τις προβληματικές επενδύσεις του παρελθόντος σε σχέση με το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ;

Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για το Ταμείο, η διαχείριση των προβληματικών επενδύσεων του παρελθόντος. Η Διαχειριστική Επιτροπή εργάζεται στοχευμένα και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Ταμείου, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί από τις εν λόγω επενδύσεις.

Και σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, το Ταμείο κατάφερε κατά τα τελευταία έτη να έχει επιτυχή κατάληξη σε αριθμό προβληματικών υποθέσεων, ενώ σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της επίλυσης και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και συνεπώς επιτυχών καταλήξεων για το Ταμείο.

Το Ταμείο έχοντας πάντα στόχο την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα έχει δρομολογήσει κατά τα τελευταία έτη αρκετές ουσιαστικές βελτιωτικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, νομικές ενέργειες καθώς και υιοθέτηση σχεδίων δράσης με στόχο την  επίλυση ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών αυτών έργων του παρελθόντος, οι επιπτώσεις των οποίων ταλαιπωρούν δυστυχώς ακόμα το Ταμείο. 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ για το μέλλον;

Για το Ταμείο πρωταρχικός σκοπός και μέλημα της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι η προσήλωση στους κανόνες διαφάνειας και ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα συνεχίσει να υιοθετεί βασικές αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια ενός ολοκληρωμένου  Κώδικα, που στόχο έχει να καλύπτει όλες τις απαιτούμενες  διαδικασίες και κανονισμούς.  Ήδη, η λειτουργία του Ταμείου και οι καθημερινές συναλλαγές που διεξάγονται διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές και σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Οι μηχανισμοί αυτοί αναθεωρούνται σε συνεχή βάση και επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε εξελίξεις, τις διαφοροποιούμενες ανάγκες του Ταμείου και τις εμπειρίες που αποκομίζονται στην πορεία διαχείρισής του.

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να εργάζεται στην κατεύθυνση της αυστηρής και συνετής διαχείρισης των κινδύνων με γνώμονα πάντα την καλύτερη, υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων του, μεγιστοποιώντας την αξία του και διαφυλάσσοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του. Είμαι βέβαιος ότι, με αφοσίωση, συνέπεια και σύνεση, η Διαχειριστική Επιτροπή, πάντα με τη συνεχή στήριξη της Cyta, μπορεί να διαχειρίζεται υπεύθυνα το Ταμείο, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.