Αναβάθμιση Επιτρόπου Διοικήσεως από status Β σε status Α επί Λοττίδου

Τετάρτη, 19/10/2022 - 15:35
Μικρογραφία

Η αρμόδια διεθνής Υποεπιτροπή Διαπίστευσης (Subcommittee of Accreditation –SCA), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προχώρησε στην επαναξιολόγηση/ επαναδιαπίστευση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιδίδοντάς του καθεστώς (status) Α, για πρώτη φορά ,ήτοι, σε πλήρη συνάφεια με τις Αρχές των Παρισίων,ενώ σε προηγούμενη αξιολόγηση το 2015 είχε δοθεί το status B.

Επί της προαναφερθείσας θετικής εξέλιξης με την οποία έχει πλέον αναβαθμιστεί σε Α το καθεστώς (status) της Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Οι Αρχές των Παρισίων εκπονήθηκαν το 1991 και αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αρχών λειτουργίας και τον καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διέπουν τις Εθνικές Αρχές Προώθησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (National Human Rights Institute - NHRI). Το 1993, οι Αρχές των Παρισίων εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων (Ψήφισμα με αρ A/RES/48/134).
  • Στη βάση των Αρχών των Παρισίων, η SCA, προβαίνει κάθε πέντε έτη στην αξιολόγηση του έργου και των δράσεων των εθνικών φορέων που επιθυμούν να διαπιστευθούν ως Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως επίσης και του νομικού πλαισίου που τις διέπει, για να διαπιστώνει κατά πόσον βρίσκονται σε συνάφεια με τις Αρχές των Παρισίων. 
  • Μετά, δε, την αξιολόγηση, η SCA διαπιστεύει τους εθνικούς φορείς ως Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) επιδίδοντας τους καθεστώς (status) Α ή Β, αναλόγως εάν τελούν υπό πλήρη ή μερική/τμηματική συνάφεια (fully compliant και partly compliant) με τις Αρχές των Παρισίων.
  • Σε αυτό το πλαίσιο, το 2015 η SCA για την διαπίστευση του θεσμού του Επίτροπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επέδωσε στον θεσμό καθεστώς (status) Β καθότι δεν τελούσε υπό πλήρη συνάφεια με τις Αρχές των Παρισίων . 
  • Το 2017 με την ανάληψη των καθηκόντων από την νυν Επίτροπο  τροχιοδρομήθηκε η λήψη σειράς μέτρων και τροποποιήσεων του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού για να μπορέσει μελλοντικά αξιολογηθεί ως NHRI καθεστώς Α.
  • Η αξιολόγηση  έγινε  εν τέλει από την SCA στις 5 Οκτωβρίου 2022 και η SCA, αφού έλαβε υπόψη τις το σύνολο των θετικών εξελίξεων που έχουν συντελεστεί από το 2017 και εντεύθεν , αποφάσισε την αναβάθμιση του θεσμού, ήτοι, την διαπίστευση/ αξιολόγηση του θεσμού του Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθεστώτος (status) Α, αναγνωρίζοντας ότι πλέον ο θεσμός τελεί υπό πλήρη συνάφεια (fully compliant) με τις Αρχές των Παρισίων.
  • Στην δε απόφασή της, η SCA σήμερα ( 2022)  δεν υπέβαλε ουδεμία παρατήρηση/εισήγηση/ σύσταση και, εν αντιθέσει με το 2015, δεν εξέφρασε οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με το νομικό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, παρά μόνο σημείωσε : 

Πρώτο :

  • Παροτρύνει την Κυπριακή Δημοκρατία όπως, ενόψει των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, διαθέσει στο θεσμό πρόσθετη χρηματοδότηση, για την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, ώστε να καταστεί εφικτό οι αποδοχές, οι όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης να είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των άλλων ανεξάρτητων κρατικών υπηρεσιών,

Δεύτερο:

  • Aφού  αναγνωρίζει και χαιρετίζει τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παροτρύνει τη διασφάλιση της λειτουργίας της και τη συνέχιση της συνεργασίας του θεσμού με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.