Κύπρος

Διασπάθιση δημοσίου χρήματος στο ΡΙΚ βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Με τη δέσμευση για άμεση πλήρωση των 29 μόνιμων κενών θέσεων στο ΡΙΚ και τη δημιουργία 20 πρόσθετων θέσεων προαγωγής (Α11(ii) και A12(ii)) (συνολικά 49 θέσεων προαγωγής) είναι προφανές ότι πολύ σύντομα, δεκάδες Συνεργάτες αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) που υπηρετούσαν στη θέση Βοηθού Λειτουργού κλίμακας Α4-7(ii) θα έχουν αναβαθμιστεί στις κλίμακες Α8-10-11 ή Α9-11-12 και πολλοί εξ αυτών στις κλίμακες Α11(ii) και A12(ii) και "προφανώς πρόκειται για μία σκανδαλώδη περίπτωση διασπάθισης δημοσίου χρήματος", αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στην Ειδική Έκθεση για το ΡΙΚ η οποία αναρτήθηκε την Δευτέρα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το έτος 2021, όπως αναφέρει η ΄Εκθεση, οι οργανικές θέσεις του Ιδρύματος αυξήθηκαν από 181 το 2020 σε 266 και οι περισσότερες θέσεις αναβαθμίστηκαν.

"Τη στιγμή που στο Ίδρυμα εργάζονται 58 δημοσιογράφοι/συντάκτες που είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι είτε εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, γίνεται συνεχώς πρόσληψη νέων συνεργατών σε θέσεις δημοσιογράφων/συντακτών και μάλιστα με αδιαφανείς και απαράδεκτες διαδικασίες. Καταγράφουμε την περίπτωση δύο τέτοιων προσλήψεων", αναφέρει ο Ελεγκτής.

Στα βασικά ευρήματα στην Έκθεση περιλαμβάνεται η μη τήρηση Δελτίων Υπηρεσίας για τους Συνεργάτες Αορίστου και Ορισμένου χρόνου, η ικανοποίηση αιτήματος μόνιμων υπαλλήλων για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους κατά την περίοδο που υπηρέτησαν ως Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου ως συντάξιμης, με συνεπακόλουθο την αύξηση των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.

Γίνεται επίσης αναφορά σε καθυστέρηση στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων του έτους, σε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,43 εκ. και σύνολο υποχρεώσεων που υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού κατά €131,65 εκ. Τα εν λόγω στοιχεία, σημειώνεται, καταδεικνύουν ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας.

Η ΕΥ αναφέρεται ακόμη σε ραγδαίο εκμηδενισμό της αξίας του Ταμείου Συντάξεων και δημιουργία αναλογιστικού ελλείμματος στις 31.12.2019 ύψους €125,6 εκ. στη μη λήψη ενεργειών, στη βάση των συστάσεων της μελέτης που έγινε για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. Αντίθετα, σημειώνεται, το Ίδρυμα προβαίνει σε ενέργειες προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, όπως υπογραφή συμφωνιών με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των υπαλλήλων του ΡΙΚ για αναβάθμιση των κλιμάκων μόνιμων υπαλλήλων που κατέχουν πανεπιστημιακά προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης τους από την κλίμακα Α4-7(ii) στην κλίμακα Α8-10-11 ή Α9-11-12, σε ένταξη όλων των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου (ΣΑΧ) με πανεπιστημιακό πτυχίο ή/και επαγγελματικό τίτλο στην κλίμακα Α8-10-11 ή Α9-11-12, έναντι κενών μονίμων θέσεων ή ως υπεράριθμοι και αναβάθμιση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην κλίμακα Α5+2η βαθμίδα-7-8(i).

Ο Ελεγκτής αναφέρει ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω άτομα καταστούν ΣΑΧ, τότε θα έχουν την ίδια μεταχείριση στο νέο οργανόγραμμα με τους υφιστάμενους ΣΑΧ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία της 27.10.2020.

Αναφέρεται επίσης σε δημιουργία νέων θέσεων και δέσμευση για ζήτηση εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης των κενών θέσεων προαγωγής.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε εκκρεμή θέματα, πλείστα εκ των οποίων επισημαίνονται για σειρά ετών, εξακολουθούν όμως να εκκρεμούν. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση ακαδημαϊκών προσόντων προσωπικού και σύμφωνα με την έκθεση "παρατηρήσαμε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους προσόντα, εκ των οποίων οι τέσσερις απέστειλαν προσωπικές επιστολές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα".

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω αναφερόμενα επτά άτομα, τα δύο αποχώρησαν από το Ίδρυμα.

Στις 31.1.2018, στα πέντε άτομα που δεν είχαν απαντήσει (το ένα άτομο προσκόμισε αντίγραφο
των ακαδημαϊκών του προσόντων το 2018) στάλθηκαν σχετικές επιστολές για προσκόμιση αντιγράφων των ακαδημαϊκών τους προσόντων για ενημέρωση των προσωπικών τους φακέλων, σημειώνοντας ότι με τη μη προσκόμισή τους θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχουν τα εν λόγω ακαδημαϊκά προσόντα, αναφέρει η Έκθεση.

Στην Έκθεση Συμμόρφωσης του Ιδρύματος, ημερ. 25.2.2019, αναφέρεται ότι το ΔΣ θεωρεί το θέμα λήξαν, επειδή τα εν λόγω ακαδημαϊκά προσόντα δεν απαιτήθηκαν κατά τη μετατροπή των εν λόγω ατόμων σε Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, "θέση με την οποία η Υπηρεσία μας διαφωνεί".

Στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2019 υπάρχουν 8 εγκεκριμένες θέσεις Διευθυντών με Μισθολογική Κλίμακα Α15+2, από τις οποίες οι 3 θέσεις ήταν κενές. Κατά τη διάρκεια του έτους, ένας Διευθυντής απουσίαζε με άδεια άνευ απολαβών και τη θέση του  αναπληρούσε Ανώτερος υπάλληλος του Ιδρύματος. Τις 2 από τις 3 κενές θέσεις Διευθυντών αναπληρούσαν υπάλληλοι του ΡΙΚ.

"Παρατηρήσαμε ότι τα Σχέδια Υπηρεσίας μόνο για τις 2 από τις 8 θέσεις Διευθυντών προνοούν την Κλίμακα Α15+2, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις, τα Σχέδια Υπηρεσίας προνοούν την Κλίμακα Α14. Επισημαίνουμε ότι, βάσει των Κανονισμών του Ιδρύματος, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.4.1966, ως Διοικητικές Πράξεις και Γνωστοποιήσεις αρ. 166, «Ο μισθός πάσης θέσεως εν τη υπηρεσία του Ιδρύματος είναι ο καθοριζόμενος εν σχεδίω υπηρεσίας εκδιδομένω υπό του Ιδρύματος δυνάμει του άρθρου 10 του Νόμου»", αναφέρει η ΕΥ.

Η ΕΥ σε σύσταση καλεί το  Ίδρυμα να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας των Διευθυντών και να εκσυγχρονίσει τους Κανονισμούς του 1966, ούτως ώστε τα Σχέδια Υπηρεσίας να εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρακτική που ισχύει και στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σε ό,τι αφορά τα ωφελήματα προσωπικού, αναφέρεται ότι το θέμα θίγεται από την Υπηρεσία από το 1997 και παρόλο που
στις 15.12.2015 ορίστηκε λειτουργός για να επιληφθεί του θέματος, η ρύθμιση των Κανονισμών που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών και το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Για τις αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών τους., όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις, "υπάρχει κίνδυνος απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες".

Στα γενικά συμπεράσματα της Εκθεσης αναφέρεται ότι παρόλο που το Ίδρυμα συνεχίζει να εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την κρατική χορηγία και παρόλο που το κόστος προσωπικού αποτελεί μεγάλο μέρος του Προϋπολογισμού του και μελέτες
δεικνύουν την ανάγκη περιορισμού του, "το Ίδρυμα όχι μόνο δεν λαμβάνει μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά αντίθετα ενεργεί με τρόπο που συνεχώς διογκώνει το πρόβλημα και μάλιστα χωρίς να τηρούνται οι ορθές πρακτικές και διαδικασίες που επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης".

Αναφέρεται ότι από τον έλεγχο "διαπιστώσαμε επίσης ότι το ΡΙΚ, σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς".

Ο Ελεγκτής αναφέρει στην Εκθεσή του ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την κουλτούρα διακυβέρνησής του," έχοντας ως γνώμονα την υποχρέωσή του να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ιδρύματος και των πολιτών γενικότερα και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης".

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

"Το Υπ. Παιδείας ακολουθεί κατά γράμμα τις εισηγήσεις επιδημιολογικής ομάδας"

Τι αναφέρει ο Γεώργιος Σκαλιάς για το θέμα των αντικαταστάσεων στα σχολεία
24/01/2022 - 14:50

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπέρ της βελτίωσης της διαφάνειας των δαπανών για τις Προεδρικές η Ελεγκτική

Ποιες αδυναμίες εντοπίζονται και ποιες αλλαγές εισηγούνται ενόψει 2023
16/05/2022 - 11:56

Κωστής Ευσταθίου: Πού είναι το λάθος να ζητήσω παρέμβαση;

Την υπόθεση με το "κόψιμο" βουλευτή από εκπομπή του ΡΙΚ συζήτησε η Βουλή
12/05/2022 - 16:31

Επιμένει το ΡΙΚ: Ενδοτμηματική ασυνεννοησία το περιστατικό με τον Φοινικαρίδη

Τι αναφέρει ανακοίνωση πριν τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής
11/05/2022 - 11:40

"Όποιος κατέχει στοιχεία για παρεμβάσεις να τα καταθέσει", λέει το ΡΙΚ

Με εννέα σημεία απαντά στις επικρίσεις για το "κόψιμο" βουλευτή από εκπομπή
11/05/2022 - 10:43

Προσφυγή Οδυσσέα στο Ανώτατο για τον τίτλο του Βοηθού Ελεγκτή

Γιατί αποφάσισε να προσφύγει εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών
09/05/2022 - 15:18

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές: Πάνω 1800 αιτήσεις ασύλου σε ένα μήνα

Καταγράφηκε αύξηση 85% τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με την Eurostat

Διαφωνούσαν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους και κατέληξαν στο δικαστήριο

Η μητέρα απέρριψε ότι οι ανήλικες θυγατέρες της επιθυμούν να εμβολιαστούν

Έρευνα στα κατεχόμενα: Τι λένε οι Τουρκοκύπριοι για Κυπριακό, ΜΟΕ και Βαρώσι

Το 61,29% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ψήφιζαν «ναι» σε ένα πιθανό σχέδιο λύσης
Ελλάδα

Απειλές Τσαβούσογλου: Δεν μπλοφάρουμε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Εάν η Ελλάδα δεν υποχωρήσει θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Εντοπίστηκε στη Νορβηγία ο 6χρονος: "Είναι σε ασφαλές μέρος με τον πατέρα του"

Οι δικηγόροι του πατέρα έστειλαν επιστολή και ενημερώνουν για την κατάσταση του μικρού

Επιστολή Αθήνας στον ΟΗΕ: Η Άγκυρα υπονομεύει την ειρήνη και σταθερότητα

Τα βασικά σημεία της ελληνικής επιστολής ως απάντηση στα περί αποστρατιωτικοποίησης
Διεθνή

Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος μετά τις φήμες ότι είναι ο Banksy

"Υπάρχει και ένα δυσοίωνο στοιχείο σε αυτό. Το αστείο είναι σε βάρος μου"

Βαριές οι απώλειες για την ελίτ της ρωσικής αεροπορίας, λέει το Λονδίνο

"Έχουν βαριά εμπλοκή σε αρκετές αξιοσημείωτες τακτικές αποτυχίες"

tv news

Ο Στέφανος έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει στην Ισπανία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

O Άγγελος ανακαλύπτει το μυστικό της Αργυρώς και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 26/05/2022 - 17:00DEAL
Πέμ, 26/05/2022 - 17:55ALPHA NEWS
Πέμ, 26/05/2022 - 19:00THE CHASE
Πέμ, 26/05/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Πέμ, 26/05/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 26/05/2022 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Παρ, 27/05/2022 - 00:00ΤΙ ΦΑΣΗ;
Παρ, 27/05/2022 - 01:30ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Παρ, 27/05/2022 - 02:15THE CHASE
Παρ, 27/05/2022 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Παρ, 27/05/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ