Ευθύνες σε κατασκευάστρια εταιρεία και Τμ. Περιβάλλοντος για Μαρίνα Παραλιμνίου

Παρασκευή, 12/5/2023 - 13:30
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Για ευθύνες της κατασκευάστριας εταιρείας και του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΤΠ) αναφορικά με την κατάρρευση κυματοθραύστη στην υπό κατασκευή Μαρίνα Παραλιμνίου κάνει λόγο η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), σε Ειδική Έκθεση με θέμα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την κατάρρευση κυματοθραύστη στη Μαρίνα Παραλιμνίου», που την Παρασκευή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι, εξ αφορμής δημοσιεύματος σε σχέση με προβλήματα που προέκυψαν σε κυματοθραύστη στην υπό κατασκευή Μαρίνα Παραλιμνίου, αποφάσισε να διενεργήσει περιβαλλοντικό έλεγχο. Στο πλαίσιο του ελέγχου, η ΕΥ εξέτασε την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της Γνωμάτευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΤΠ), που δόθηκε με βάση το άρθρο 18 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου (Ν.127(I)/2018), για την κατασκευή και τη λειτουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου.

Τα σημαντικότερα ευρήματα

Όπως αναφέρει η Ειδική Έκθεση της ΕΥ, διαπιστώθηκε ότι «μέχρι και την ημέρα κατάρρευσης του κυματοθραύστη, δηλαδή έξι και πλέον μήνες μετά την έναρξη των λιμενικών εργασιών, οι κουρτίνες συγκράτησης αιωρούμενων στοιχείων/ ιζημάτων δεν είχαν εγκατασταθεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ουσιώδη όρο της Γνωμάτευσης».

«Παρόλο που η Εταιρεία «Α» επανειλημμένα δεν εφάρμοζε τον όρο για τοποθέτηση κουρτινών συγκράτησης σύμφωνα με τον προβλεπόμενο βασικό σχεδιασμό, το ΤΠ δεν έλαβε μέτρα εναντίον της, αλλά περιορίστηκε στην κατ’ επανάληψη αποστολή επιστολών συμμόρφωσης, παρά τις υψηλές τιμές θολερότητας που εντόπισε», προστίθεται.

Ακόμη, η ΕΥ σημειώνει ότι διαπίστωσε «καθυστερήσεις στην υποβολή των προβλεπόμενων εκθέσεων σχετικά με εβδομαδιαίες καταμετρήσεις ρευμάτων και θολερότητας και εβδομαδιαίες καταμετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων νερού και ιζήματος σε πέντε σημεία, όταν εκτελούνται εργασίες υψηλής εντάσεως που προκαλούν επαναιώρηση ιζημάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η έγκαιρη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ουσιώδεις περιβαλλοντικούς όρους της Γνωμάτευσης από το ΤΠ και κατά συνέπεια η λήψη κατάλληλων μέτρων εκεί όπου προκύπτει μη συμμόρφωση».

Επισημαίνεται ότι «με βάση τις εκθέσεις του εξωτερικού επιθεωρητή του ΤΠ διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις, τόσο στο επίπεδο του διαλυμένου οξυγόνου, όσο και των θαλάσσιων ιζημάτων, εντός του αλιευτικού καταφυγίου».

Επιπλέον, η έκθεση της ΕΥ διαπίστωσε «περιόδους κατά τις οποίες ο εξωτερικός επιθεωρητής του ΤΠ δεν διεξήγαγε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους (δύο τη βδομάδα), ενώ δεν φαίνεται να παρείχε στο ΤΠ προτάσεις λύσεων σε προβλήματα που προέκυπταν, παρά μόνο περιοριζόταν στην καταγραφή των παρατηρήσεών του όπου εντόπιζε μη συμμόρφωση». 

Τα συμπεράσματα της ΕΥ

Η έκθεση της ΕΥ αναφέρει ότι «η Εταιρεία «Α» δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους όρους της περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης, με αποτέλεσμα η κατάρρευση του λιμενοβραχίoνα στο υπό κατασκευή έργο της Μαρίνας Παραλιμνίου να προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις που είχαν γίνει».

«Παρά το ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος γνώριζε για τη μη εφαρμογή όλων των όρων που έθεσε, περιορίστηκε στην επανειλημμένη αποστολή επιστολών, αντί να προχωρήσει στη λήψη πιο δραστικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος», υπογραμμίζεται.

«Η αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν στον θαλάσσιο χώρο, από την κατάρρευσή του, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί», καταλήγει η έκθεση. 

Πηγή
ΚΥΠΕ