Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και συμπερίληψη

Τετάρτη, 24/4/2024 - 09:00

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ συνεχίζει να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, αναφέρει η 9η Έκθεση Συνοχής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 9η Έκθεσή της για την Πολιτική Συνοχής, η οποία αναδεικνύει τον σημαντικό αντίκτυπο της Πολιτικής Συνοχής στον περιορισμό των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση υπογραμμίζει τα σημαντικά βήματα που έγιναν για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Η Πολιτική Συνοχής, ως η βασική επενδυτική πολιτική και ακρογωνιαίος λίθος της αλληλεγγύης της ΕΕ, έχει συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η τελευταία έκθεση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς ζωτικής σημασίας όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνουν:

• Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση: Η πολιτική συνοχής υπήρξε καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη, με κάθε ευρώ που επενδύεται να προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το 2043 (ετήσια απόδοση 4%). Πάνω από 1,3 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στην ΕΕ έως το 2027, με σημαντικές συνεισφορές από τομείς που αφορούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Μέχρι το τέλος του 2022, η χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής είχε υποστηρίξει περισσότερες από 4,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις και δημιούργησε 370,000 θέσεις εργασίας.

• Πράσινη Μετάβαση: Με προϋπολογισμό 392 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, η Πολιτική Συνοχής συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική ένταξη. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για πράσινα έργα, με απτά αποτελέσματα όπως η αυξημένη ενεργειακή απόδοση, η ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η διατήρηση των οικοτόπων.

• Ψηφιακή μετάβαση: Η πολιτική συνοχής επένδυσε 14 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και 2020 για να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα, ενισχύοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρυζωνική συνδεσιμότητα. Η προγραμματική περίοδος 2021-2027 διαθέτει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω προώθηση της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ταχύτερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

• Ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια κρίσεων: Η πολιτική συνοχής έχει επιδείξει ευελιξία στην υποστήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών κατά τη διάρκεια κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19 και της εισροής προσφύγων. Η γρήγορη κινητοποίηση πόρων, συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, βοήθησε στην καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης και στον μετριασμό των οικονομικών της επιπτώσεων. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό πληροφορικής στήριξαν τις ΜΜΕ στην προσαρμογή τους στις νέες προκλήσεις, διασφαλίζοντας ταχεία ανάκαμψη σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις.

Ενώ επικεντρώνεται στα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής, η έκθεση αναγνωρίζει επίσης τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως οι συνεχιζόμενές ανισότητες μεταξύ περιφερειών και οι δημογραφικές αλλαγές που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΕ στοχεύει να ενισχύσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες οικονομικές δυναμικές και να διασφαλίσει ότι καμία περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω.

Η ανακοίνωση σχετικά με την δημοσίευση της 9η Έκθεσή της για τη Συνοχή γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής στέκεται δίπλα στην Κύπρο, τη Γαλλία και το Βέλγιο», μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σε αυτά τα κράτη μέλη σχετικά με τις προτεραιότητες, τα κονδύλια και τα αποτελέσματα των επενδύσεων της Πολιτικής Συνοχής. Οι εταίροι του έργου, συμπεριλαμβάνουν την Aspon Consulting (CY), τον Alpha Κύπρου (CY), την Syncnify (FR) και την KMOP Policy Center (BE).

Η δημοσίευση της 9ης Έκθεσης για τη Πολιτική Συνοχής θέτει το υπόβαθρο για συζητήσεις στο επερχόμενο 9ο Φόρουμ Συνοχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα συζητήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1616

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en

543524254235