«Πράσινο» Υπουργικού στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων

Πέμπτη, 11/1/2024 - 15:56
Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου

Σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, για την τριετή περίοδο 2024-2026. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Τζόζη Χριστοδούλου, εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη αυτή, καθώς η Στρατηγική αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την εφαρμογή της οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε κρατικές πολιτικές. Η Εθνική Στρατηγική είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και διαβούλευσης με όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, την κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η Στρατηγική διαμορφώθηκε στη βάση εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και πολιτικών, όπως και διεθνών συμβάσεων και κατευθυντήριων εγγράφων.

Η Στρατηγική αποτελεί το πολιτικό κατευθυντήριο έγγραφο για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε πολιτικές και δράσεις όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων, σε οριζόντια βάση, και περιλαμβάνει συνολικά 13 θεματικές ενότητες με 66 στοχευμένες και υλοποιήσιμες δράσεις. 

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2024. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή της, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει ανατεθεί στην Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και γίνεται σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία.