Τι προνοεί η πρόταση νόμου για τον ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής

Παρασκευή, 2/6/2023 - 07:21

Πρόταση νόμου που αφορά στον ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής, κατέθεσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

Όπως έγραψε η ίδια στο Twitter, η πρόταση νόμου είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, και πολύμηνης εργασίας και προσπάθειας, με τη διαβούλευση αναμένεται να αρχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Στην πρόταση νόμου, καθορίζονται δύο τρόποι με τους οποίους οι πάσχοντες από ανίατες ασθένειες, θα δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να προχωρούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής τους: μέσω ενεργητικής ευθανασίας ή μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. 

Η πρόταση νόμου ορίζει τις δύο μεθόδους, ως εξής: 

Ενεργητική ευθανασία: Η υπό θεράποντος ιατρού και/ή εντεταλμένου ιατρού, εφαρμοζόμενη πράξη χορήγησης νόμιμου φαρμακευτικού προϊόντος προς ανθρώπινη χρήση σε ανιάτως πάσχοντα, το οποίο υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, συνταγογραφείται ειδικά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και η χορήγηση του οποίου επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς κατά ανώδυνο τρόπο. 

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Η υπό θεράποντος ιατρού και/ή εντεταλμένου ιατρού πράξη προμήθειας σε ανιάτως πάσχοντα, αδειοδοτημένου φαρμακευτικού προϊόντος προς ανθρώπινη χρήση, το οποίο συνταγογραφείται ειδικά για τον οικείο ασθενή, ώστε, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, ούτος να υποβοηθηθεί να προβεί σε αυτοχειριασμό προς ικανοποίηση δήλωσης βουλήσεώς του περί τούτου, άνευ του οποίου ο ίδιος δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει. 

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εφαρμόζεται ο ιατρικώς υποβοηθούμενος τερματισμός της ζωής:

  • Οι διατάξεις του Νόμου θα εφαρμόζονται στην περίπτωση ανιάτως πάσχοντος, ο οποίος συνεπεία της παθολογικής του κατάστασης η οποία του προκαλεί έντονο πόνο και αφόρητη ταλαιπωρία, σωματική ή ψυχική ή αμφότερες, εκφράζει επίμονα τη βούληση να έχει ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής και κατ' ακολουθίαν ένα ανώδυνο και αξιοπρεπή θάνατο, ήτοι της ενεργητικής ευθανασίας ή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. 
  • Ανιάτως πάσχων έχει δικαίωμα σε παροχή υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού ζωής από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό, είτε με τη μέθοδο της ενεργητικής ευθανασίας, είτε με τη μέθοδο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
  1. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  2. Είναι Κύπριος πολίτης ή έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ή εμπίπτει στην έννοια του όρου «δικαιούχος υπηρεσιών φροντίδας υγείας», κατά την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 16 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου. 
  3. Δεν είναι ψυχικά ασθενής, κατά την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου και/ή δεν έχει κηρυχθεί πρόσωπο ανίκανο, δυνάμει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου. 
  4. Η παθολογική του κατάσταση ως ανιάτως πάσχοντος, κατά την έννοια του Νόμου, έχει επιβεβαιωθεί από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό και επιπλέον το προσδόκιμο ζωής του επιβεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό ότι δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 
  5. Έχει εκφράσει προφορικά ενώπιον του θεράποντος ιατρού και/ή του εντεταλμένου ιατρού τουλάχιστον δύο (2) φορές και σε διάστημα όχι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών μεταξύ τους, τη βούληση του να λάβει τις υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής, καθορίζοντας ή όχι εκ των προτέρων την προτιμητέα για τον ίδιο και προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής, την οποία ακολουθεί τρίτη φορά με γραπτή δήλωσή του, η οποία επισυνάπτεται σε έντυπο, το οποίο συμπληρώνεται ως προς όλα τα πεδία αυτού από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό και ακολούθως υπογράφεται από τον ίδιο ενώπιον δύο μαρτύρων, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, εν πλήρη διανοία για τα όσα δηλώνει. Νοείται ότι ο θεράπων ιατρός και/ή ο εντεταλμένος ιατρός οφείλουν να παράσχουν διαβεβαίωση, συμπληρώνοντας στο κατάλληλο πεδίο του εν λόγω εντύπου ότι, κατά την υπογραφή αυτού από τον ανιάτως πάσχοντα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ούτος δεν πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική νόσο ή άλλη διανοητική διαταραχή, μη σχετιζόμενη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την ασθένεια από την οποία ούτος πάσχει, κατά τρόπο που να περιορίζεται αποφασιστικά η κρίση και/ή η βούλησή του.
  6. Βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό ότι ο ανιάτως πάσχων έχει ενημερωθεί, δεόντως και αρμοδίως, αναφορικά με τις παρεχόμενες για την περίπτωσή του υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας, όπως η ψυχολογική, η κοινωνική, η ανακουφιστική, η κατ' οίκον υποστηρικτική και άλλες συναφείς και ότι, παρά ταύτα, εξακολουθεί να εμμένει στην αρχική δήλωση βουλήσεώς του. Νοείται ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ο ανιάτως πάσχων εκφράσει τη βούληση ο ιατρικώς υποβοηθούμενος τερματισμός της ζωής να επέλθει με την προβλεπόμενη μέθοδο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ο θεράπων ιατρός και/ή ο εντεταλμένος ιατρός οφείλουν επιπλέον να βεβαιώσουν, γραπτώς, ότι ο ανιάτως πάσχων είναι σε θέση να προβεί σε αυτοχειριασμό. 
  7. Βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό ότι έχει ενημερωθεί δεόντως ο/η σύζυγος του ανιάτως πάσχοντος, εφόσον ευρίσκεται εν ζωή και, σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου, ένα τουλάχιστον πρόσωπο μέχρι α' βαθμού συγγένειας αυτού και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο, ένα τουλάχιστον πρόσωπο μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας αυτό, κατ' ευθείαν ή εκ πλαγίου, ως προς την απόφασή του να έχει ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής, τα στοιχεία ταυτοποίησης του οποίου αναγράφονται στο κατάλληλο πεδίο της προβλεπόμενης δήλωσης. Νοείται ότι, σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υφίσταται ούτε σύζυγος, ούτε πρόσωπο α' ή β' βαθμού συγγένειας αυτού, ενημερώνεται το πλησιέστερο προς τον ανιάτως πάσχοντα γνωστό πρόσωπο, το οποίο υποδεικνύεται υπό του ιδίου και, σε περίπτωση κατά την οποία ουδεμία από τις εν λόγω περιπτώσεις καθίσταται δυνατή, η διαδικασία του ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής συνεχίζεται και ολοκληρώνεται χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα, με ανάλογη αναφορά στο κατάλληλο πεδίο του προβλεπόμενου εντύπου. 

Διαβάστε αυτούσια την πρόταση νόμου:

Πηγή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ