Το Υπ. Δικαιοσύνης απαντά για τους 13 δεσμοφύλακες που απολύονται

Πέμπτη, 29/2/2024 - 14:16
Μ

Αναφορικά με το θέμα της μη ανανέωσης της εργοδότησης ορισμένου χρόνου 13 δεσμοφυλάκων στις Κεντρικές Φυλακές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι, στους επηρεαζόμενους έκτακτους δεσμοφύλακες προσφέρθηκαν συμβόλαια ορισμένου χρόνου στη βάση Πίνακα για την πρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Φυλακών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 24.09.2021 και ο οποίος όπως ρητά αναφερόταν στη δημοσίευση, είχε μέγιστη διάρκεια δύο χρόνια. Συνακόλουθα οι επηρεαζόμενοι γνώριζαν από την αρχή ότι η εργοδότηση τους ήταν σε προσωρινή έκτακτη βάση για ορισμένο χρόνο και δεν θα μπορούσε να ανανεώνεται επ’ άπειρον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, "η διάρκεια των συμβολαίων που τους δόθηκαν ήταν εξάμηνη ή μικρότερης διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία".

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης "εξάντλησε κάθε δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της έκτακτης εργοδότησης τους, αφού μετά την εκπνοή της ισχύος του Πίνακα και τη λήξη του τελευταίου συμβολαίου που τους παραχωρήθηκε βάση αυτού, αποτάθηκε γραπτώς στο Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την έγκρισή του για παραχώρηση νέων τελικών συμβολαίων τετράμηνης διάρκειας όπως καθορίζεται από σχετική Σημείωση στον περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την παράταση της εργοδότησης τους για περίοδο μόνο δύο μηνών δηλαδή από 1/1/24 μέχρι 29/2/24 κατ’ ανώτατο όριο με σαφή προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις τους δεν θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου τους δεν υπάρχει δυνατότητα για παράταση της εργοδότησης τους σε έκτακτη βάση.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, στις εκάστοτε εγκυκλίους για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού και στο Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο μετατροπής των ορισμένου χρόνου εργοδοτουμένων σε αορίστου χρόνου με την παραχώρηση διαδοχικών συμβολαίων συνολικής διάρκειας πέραν των 30 μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας ανθρωπιστικούς και όχι μόνο λόγους έχει επισπεύσει τις διαδικασίες και προχώρησε σε δημοσίευση στις 9/2/2024 προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την πλήρωση 87 θέσεων μόνιμων δεσμοφυλάκων, η οποία λήγει την 1/3/2024. Οι επηρεαζόμενοι έκτακτοι δεσμοφύλακες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις εν λόγω μόνιμες θέσεις παρακαθήμενοι σε γραπτές Τμηματικές Εξετάσεις που θα διεξαχθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας εντός του προσεχούς Απριλίου. Τα γραπτά, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, θα διορθωθούν ταχύτατα ώστε οι επιτυχόντες υποψήφιοι να διοριστούν το συντομότερο δυνατό σε μόνιμη θέση στο Δημόσιο, εφόσον επιλεγούν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Είναι πασιφανές ότι, εφόσον οι επηρεαζόμενοι επιτύχουν, το καθεστώς μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου θα τους προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με το παρόν τους εργασιακό καθεστώς που θα υπερκαλύψουν και την τυχόν οποιαδήποτε απώλεια από την ολιγόμηνη διακοπή των συμβολαίων τους".

Πηγή
ΓΤΠ