Εγκρίθηκαν και πάνε Βουλή τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση της δημόσια υπηρεσίας

ΔΥ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας τα οποία θα οδηγηθούν στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη να δηλώνει ότι παρά την απόρριψη τους το 2016, εντούτοις δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια.

Πρόσθεσε ότι κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους, καταρτίστηκαν εκ νέου τα νομοσχέδια και σήμερα «εγκρίθηκε εκ νέου πλαίσιο νομοσχεδίων που βελτιώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της ΔΥ», όπως, για παράδειγμα, το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ποιες θα είναι οι αλλαγές;

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός για το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων,

«είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ισοπεδωτικές αξιολογήσεις στον δημόσιο τομέα», λέγοντας ότι γίνεται ουσιαστική βελτίωση στο ζήτημα.
Ειδικά για τα διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενους, διευθυντές, είπε, καθιερώνεται ένας καινούργιος θεσμός των εξεταστικών κέντρων, που θα αξιολογούν με σύγχρονους τρόπους την καταλληλότητα των υποψηφίων πριν οδηγηθούν στην ΕΔΥ για την τελική επιλογή.

"θα γίνει ένας νέος θεσμός εξεταστικών κέντρων που θα αξιολογούν με σύγχρονους τρόπους της καταλληλότητα των υποψηφίων πριν πάνε στην ΕΔΥ", είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές σε συνδυασμό με τις κινήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις μεγάλες επενδύσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα αλλάξουν το πρόσωπο της δημόσιας υπηρεσίας. 

Πρόσθεσε ότι επιχειρείται μια κινητικότητα με άνοιγμα των μεσοδιευθυντικών θέσεων ώστε αυτές να μπορούν να διεκδικηθούν από όσους πληρούν τα προσόντα στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο από όσους υπηρετούν στην συγκεκριμένη δομή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

ΥΠΟΙΚ

Τι προνοεί το νομοσχέδιο...

Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν τα πιο κάτω νομοθετικά κείμενα –

(α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

2. Με το εν λόγω Νομοσχέδιο, προωθείται η εισαγωγή ρυθμίσεων για τα πιο κάτω:

 (α) Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων. Τις θέσεις της κατηγορίας αυτής θα μπορούν να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας ακαδημαϊκά / επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα, όπως αυτά θα καταρτιστούν αμέσως μετά τη δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας. Σήμερα, οι επηρεαζόμενες θέσεις εντάσσονται στην κατηγορία των θέσεων «Προαγωγής» και μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση της ίδιας δομής θέσεων στο ίδιο Υπουργείο / Τμήμα.

(β) Ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων.

(γ) Εφαρμογή από την ΕΔΥ εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων. Ειδικότερα, προβλέπεται η συμπλήρωση δομημένων εντύπων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, όπως και η δυνατότητα κάθε υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια του Δικαστηρίου.

(δ) Τροποποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα με την εισαγωγή των πιο κάτω νέων ρυθμίσεων αναφορικά με το διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων:

(i) Καταρτισμός κατάλογου ερευνώντων λειτουργών σε κάθε Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, αποτελούμενου από 4 τουλάχιστον υπάλληλους διαφόρων επιπέδων που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου που θα μπορούν να οριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι θα τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης,

(ii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον εν λόγω κατάλογο της οικείας αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο, οπότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για υπαλλήλους που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii),

(iii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii), ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή στη Νομική Υπηρεσία.2

(β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμος του 2019

Image removed.

Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Συγκεκριμένα, για τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων καθορίζονται τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα που αποτιμάται σε μονάδες για κάθε ένα από αυτά (άρθρα 4 – 6 του Νομοσχεδίου):

Σε ό,τι αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, προβλέπεται ότι αυτά οργανώνονται από την ΕΔΥ ή από άλλους φορείς, περιλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η ΕΔΥ αναθέτει τη διοργάνωση. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Κέντρα αυτά θα έχει καθοριστική βαρύτητα αφού προβλέπεται ότι στην προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ για την τελική επιλογή θα καλείται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα στο Εξεταστικό κέντρο. Για μεταβατική περίοδο ενός έτους, αντί αξιολόγησης σε Εξεταστικά Κέντρα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, εξαιρουμένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, για τις οποίες η αξιολόγηση σε Εξεταστικά Κέντρα θα αρχίσει από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου (2021), οι υποψήφιοι θα υποβληθούν μόνο σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ώστε να δοθεί χρόνος προετοιμασίας για λειτουργία του θεσ

Πηγή
ΚΥΠΕ/ stockwatch
Επόμενο άρθρο

Μπαίνουν στην αγορά εργασίας χιλιάδες λήπτες του ΕΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποιές αλλαγές στην Υπηρεσία Δημόσιας Απασχόλησης επέφεραν μείωση των αριθμών
02/10/2019 - 08:41

ΣχετικέςΕιδήσεις

Χάρης Γεωργιάδης: Οι Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής, ήρθαν για να μείνουν

O νέος του ρόλος, η φιλοδοξία του και η δεδομένη υποψηφιότητα τον Μάιο
05/07/2020 - 07:01

ΔΗΣΥ: Ανακοινώνουν άνοιγμα ενόψει ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου

Ο Χάρης Γεωργιάδης ανακοινώνει τις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής
03/07/2020 - 08:26

"Ξεσπαθώνει" κατά Χάρη ο Οδυσσέας με αφορμή το νομοσχέδιο για κρατικές εγγυήσεις

"Παρόμοιου τύπου κινδυνολογία που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ανεδαφική" για Συνεργατισμό
19/05/2020 - 11:17

Θέλει να επιστρέψει στα βουλευτικά έδρανα ο Χάρης Γεωργιάδης (ΒΙΝΤΕΟ)

Πώς απαντά στο ερώτημα εάν από την κυβέρνηση απουσιάζει σήμερα το όραμα
08/01/2020 - 18:39

ΔΗΣΥ: Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τις τρεις θέσεις

Ποιοι διεκδικούν τη θέση Αναπληρωτή Προέδρου και τις δύο Αντιπροεδρίες
07/01/2020 - 09:50

Διεκδικεί τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ ο Χάρης Γεωργιάδης

"Για να σταθούμε απέναντι στον λαϊκισμό και τα άκρα"
05/01/2020 - 19:02

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ελεύθεροι υπό όρους οι γονείς του 19μηνου βρέφους

Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα απομάκρυνσή τους από το παιδί

"Να ρίξω ευθύνη στην Πυροσβεστική που ανταποκρίθηκε αμέσως;" (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι λέει ο κοινοτάρχης Αγίου Μάμα και ο ιερέας της εκκλησίας που τυλίχθηκε στις φλόγες

"Κανονικά και με ασφάλεια" συνεχίζει τη λειτουργία του το νοσοκομείο αναφοράς

Δεν νοσηλεύεται κανένας ασθενής με κορωνοϊό για 4η συνεχή ημέρα
Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Προβληματισμός επικρατεί στις ελληνικές υγειονομικές Αρχές

Εκκενώθηκαν τα χωριά SOS λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στη Βάρη (ΦΩΤΟ)

Στην περιοχή έσπευσαν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ραγδαία αύξηση στην Ελλάδα: 50 νέα κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο

Τα 24 εξ αυτών εντοπίστηκαν μετά από ελέγχους στις πύλες εισόδου
Διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Βάζουν "λουκέτο" στα σχολεία λόγω έξαρσης κρουσμάτων

Το σύνολο περιστατικών Covid-19 από τα τέλη του Ιανουαρίου έχει φθάσει τα 1.366

Πέραν των 550.000 ο αριθμός των θανάτων παγκοσμίως λόγω Covid-19

Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 12.123.290 κρούσματα

Οι Τούρκοι αποφασίζουν αν θα μετατρέψουν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί

Τα δύο σενάρια σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο και το αυστηρό μήνυμα της Unesco

tv news

«24 ΩΡΕΣ» Ο ιερέας με τα 10 παιδιά...η βιοπάλη, οι δυσκολίες και η πίστη

Μην χάσετε την τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτό το Σάββατο με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίνα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για την αθώωση της Κάτιας ως το τέλος..

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα συγκλονιστικά τελευταία επεισόδια της σειράς!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 10/07/2020 - 13:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Παρ, 10/07/2020 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 10/07/2020 - 17:40DEAL
Παρ, 10/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 10/07/2020 - 18:10DEAL
Παρ, 10/07/2020 - 18:40ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 10/07/2020 - 19:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 10/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 10/07/2020 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 10/07/2020 - 23:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 10/07/2020 - 23:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 11/07/2020 - 02:3010Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 11/07/2020 - 03:50ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 11/07/2020 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 11/07/2020 - 05:30ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ