Εγκρίθηκαν και πάνε Βουλή τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση της δημόσια υπηρεσίας

ΔΥ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας τα οποία θα οδηγηθούν στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη να δηλώνει ότι παρά την απόρριψη τους το 2016, εντούτοις δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια.

Πρόσθεσε ότι κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους, καταρτίστηκαν εκ νέου τα νομοσχέδια και σήμερα «εγκρίθηκε εκ νέου πλαίσιο νομοσχεδίων που βελτιώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της ΔΥ», όπως, για παράδειγμα, το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ποιες θα είναι οι αλλαγές;

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός για το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων,

«είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ισοπεδωτικές αξιολογήσεις στον δημόσιο τομέα», λέγοντας ότι γίνεται ουσιαστική βελτίωση στο ζήτημα.
Ειδικά για τα διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενους, διευθυντές, είπε, καθιερώνεται ένας καινούργιος θεσμός των εξεταστικών κέντρων, που θα αξιολογούν με σύγχρονους τρόπους την καταλληλότητα των υποψηφίων πριν οδηγηθούν στην ΕΔΥ για την τελική επιλογή.

"θα γίνει ένας νέος θεσμός εξεταστικών κέντρων που θα αξιολογούν με σύγχρονους τρόπους της καταλληλότητα των υποψηφίων πριν πάνε στην ΕΔΥ", είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές σε συνδυασμό με τις κινήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις μεγάλες επενδύσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα αλλάξουν το πρόσωπο της δημόσιας υπηρεσίας. 

Πρόσθεσε ότι επιχειρείται μια κινητικότητα με άνοιγμα των μεσοδιευθυντικών θέσεων ώστε αυτές να μπορούν να διεκδικηθούν από όσους πληρούν τα προσόντα στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο από όσους υπηρετούν στην συγκεκριμένη δομή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

ΥΠΟΙΚ

Τι προνοεί το νομοσχέδιο...

Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν τα πιο κάτω νομοθετικά κείμενα –

(α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

2. Με το εν λόγω Νομοσχέδιο, προωθείται η εισαγωγή ρυθμίσεων για τα πιο κάτω:

 (α) Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων. Τις θέσεις της κατηγορίας αυτής θα μπορούν να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας ακαδημαϊκά / επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα, όπως αυτά θα καταρτιστούν αμέσως μετά τη δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας. Σήμερα, οι επηρεαζόμενες θέσεις εντάσσονται στην κατηγορία των θέσεων «Προαγωγής» και μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση της ίδιας δομής θέσεων στο ίδιο Υπουργείο / Τμήμα.

(β) Ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων.

(γ) Εφαρμογή από την ΕΔΥ εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων. Ειδικότερα, προβλέπεται η συμπλήρωση δομημένων εντύπων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, όπως και η δυνατότητα κάθε υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια του Δικαστηρίου.

(δ) Τροποποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα με την εισαγωγή των πιο κάτω νέων ρυθμίσεων αναφορικά με το διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων:

(i) Καταρτισμός κατάλογου ερευνώντων λειτουργών σε κάθε Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, αποτελούμενου από 4 τουλάχιστον υπάλληλους διαφόρων επιπέδων που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου που θα μπορούν να οριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι θα τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης,

(ii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον εν λόγω κατάλογο της οικείας αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο, οπότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για υπαλλήλους που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii),

(iii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii), ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή στη Νομική Υπηρεσία.2

(β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμος του 2019

Image removed.

Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Συγκεκριμένα, για τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων καθορίζονται τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα που αποτιμάται σε μονάδες για κάθε ένα από αυτά (άρθρα 4 – 6 του Νομοσχεδίου):

Σε ό,τι αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, προβλέπεται ότι αυτά οργανώνονται από την ΕΔΥ ή από άλλους φορείς, περιλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η ΕΔΥ αναθέτει τη διοργάνωση. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Κέντρα αυτά θα έχει καθοριστική βαρύτητα αφού προβλέπεται ότι στην προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ για την τελική επιλογή θα καλείται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα στο Εξεταστικό κέντρο. Για μεταβατική περίοδο ενός έτους, αντί αξιολόγησης σε Εξεταστικά Κέντρα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, εξαιρουμένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, για τις οποίες η αξιολόγηση σε Εξεταστικά Κέντρα θα αρχίσει από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου (2021), οι υποψήφιοι θα υποβληθούν μόνο σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ώστε να δοθεί χρόνος προετοιμασίας για λειτουργία του θεσ

Πηγή
ΚΥΠΕ/ stockwatch
Επόμενο άρθρο

Μπαίνουν στην αγορά εργασίας χιλιάδες λήπτες του ΕΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποιές αλλαγές στην Υπηρεσία Δημόσιας Απασχόλησης επέφεραν μείωση των αριθμών
02/10/2019 - 08:41

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπουργός Οικονομικών: "Έγιναν μεμονωμένα λάθη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη"

"Η αξιοπιστία της Κύπρου είναι πιο σημαντική από το να πουλήσουμε άλλη μια έπαυλη"
05/11/2019 - 10:17

Χάρης: Δεν είμαστε εξαρτημένοι από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων

«Ακόμα και αν το τερματίσουμε η ανάπτυξη θα συνεχίσει»
29/10/2019 - 14:11

Έλληνας ΥΠΟΙΚ: Έφερε μήνυμα στήριξης των Αθηνών κατά των τουρκικών προκλήσεων

Συμφώνησε με τον Χάρη Γεωργιάδη την καθιέρωση μηχανισμού για οικονομικά ζητήματα
14/10/2019 - 16:07

Στα χέρια του Συλλούρη ο προϋπολογισμό 2020 του Υπουργείου Οικονομικών (ΒΙΝΤΕΟ)

12 ημικρατικοί οργανισμοί κατέθεσαν τους προϋπολογισμούς τους για το ερχόμενο έτος
11/10/2019 - 21:40

Παραδίδει τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό της θητείας του στον Συλλούρη

Αρχίζει η συζήτηση για τα οικονομικά του 2020 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής
10/10/2019 - 15:35

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

«Τέρμα στον εμπαιγμό της Λάρνακας» ζήτησαν ΑΚΕΛ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι

Πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου

Χειμερινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές βροχές προβλέπει το Μετεωρολογικό Τμήμα

Συνέλαβαν 28χρονο στην Πάφο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Ο αλλοδαπός άντρας ισχυρίστηκε ότι προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του χρήση
Ελλάδα

«Βροχή» καταγγελιών για τον αντικαπνιστικό νόμο στην Αθήνα

«Έπεσαν» τα πρώτα πρόστιμα με εκατοντάδες κλήσεις στη γραμμή 1142

Η απίστευτη δικαιολογία 52χρονου που βίαζε επί πέντε χρόνια την κόρη του

Έσπασε τη σιωπή της 22χρονη φοιτήτρια για τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της

Νυχτοβάτες ανατίναξαν sex shop στην Ιερά Οδό (ΦΩΤΟ)

Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα λόγω της έκρηξης
Διεθνή

«Κλιματικός συναγερμός» η φράση της χρονιάς για το λεξικό της Οξφόρδης

Αυξήθηκε η χρήση της κατά 107% με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ζόραν Ζάεφ: «Έχω κλονιστεί ψυχολογικά. Είμαι τρομαγμένος»

Ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε την έντονη ανησυχία του για το βέτο της Γαλλίας στους «New York Times»

tv news

Η Δέσποινα αποκαλύπτει στην Αλεξία όλη την αλήθεια για την Ασπασία...

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Το σκοτεινό σχέδιο της Μάρθας για την Κάτια μπαίνει σε εφαρμογή...

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 21/11/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 21/11/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 21/11/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 21/11/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 21/11/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 21/11/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 21/11/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 21/11/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 21/11/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 21/11/2019 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 21/11/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 22/11/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 22/11/2019 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 22/11/2019 - 02:008 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 22/11/2019 - 03:30ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Παρ, 22/11/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 22/11/2019 - 06:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Παρ, 22/11/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Παρ, 22/11/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 22/11/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ