Εκ νέου αναβολή της συζήτησης στην Ολομέλεια για το τέλος εταιρειών

Πέμπτη, 21/9/2023 - 19:33
Μικρογραφία

Αναβλήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για αλλαγή στη νομοθεσία που υποχρεώνει όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες να καταβάλουν ετήσιο τέλος ύψους €350.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συζήτηση είχε αναβληθεί και κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής πριν από το κλείσιμό της το καλοκαίρι.

Παράλληλα στη σημερινή Ολομέλεια κατατέθηκε νέα πρόταση νόμου από το ΑΚΕΛ για το θέμα, η οποία προβλέπει κλιμακωτή επιβολή του τέλους μόνο για τις εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία μέχρι δύο εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται ετήσιο τέλος €350. Για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από 2 μέχρι 5 εκ. προβλέπεται τέλος €750 και για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από 5 εκ, μέχρι 20 εκ ευρώ, τέλος €1250.

Άλλες τέσσερεις προτάσεις νόμου για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση.

Η πρώτη προνοεί όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες να υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους €200 για το έτος 2024 και ύψους €100 για το έτος 2025 και από την 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους να καταργηθεί.

Μια δεύτερη πρόταση νόμου, προνοεί οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €30.000 ετησίως να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350.

Μια τρίτη πρόταση νόμου προβλέπει να απαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους €350 από όλες τις εταιρείες και να αντικατασταθεί από μία δικαιότερη ρύθμιση, με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία των εταιρειών μικρού μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους ύψους €100, ενώ αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία εταιρειών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ €350.

Τέταρτη πρόταση νόμου, προβλέπει την εξαίρεση  από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό.

Πηγή
ΚΥΠΕ