Επιτυχώς η μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών Τ2 από τις κυπριακές Τράπεζες

Παρασκευή, 24/3/2023 - 10:49
Μικρογραφία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετάβαση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο και των τεσσάρων κυπριακών επικουρικών συστημάτων στο νέο σύστημα πληρωμών Τ2, που τέθηκε σε λειτουργία από το Ευρωσύστημα στις 20 Μαρτίου 2023, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη.

Το νέο σύστημα πληρωμών T2, το οποίο αντικατέστησε το TARGET2 ως το νέο σύστημα διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (RTGS), διακανονίζει πληρωμές που αφορούν πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς και διατραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές, και προσφέρει στην αγορά εκσυγχρονισμένες και αποδοτικές υπηρεσίες.

Η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήματος, εξασκούσε καθοδηγητικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ούτως ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη ετοιμότητα της Κυπριακής χρηματοοικονομικής αγοράς για μετάβαση στο νέο σύστημα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Υπό τον συντονισμό και τη συνεχή παρακολούθηση της ΚΤΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο, τα τέσσερα Κυπριακά Επικουρικά Συστήματα (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Κυπριακό σύστημα πληρωμών SEPA Direct Debit (CY-SDD), Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού για επιταγές (ΚΓΣ) και JCC Cards) και η ΚΤΚ έχουν μεταβεί με επιτυχία στο νέο σύστημα T2 στις 20 Μαρτίου 2023.