Καθοδήγηση Κομισιόν για την ορθή εφαρμογή των ρωσικών κυρώσεων

Τρίτη, 16/4/2024 - 18:13
Μικρογραφία

Καθοδήγηση, για την ορθή εφαρμογή του νέου άρθρου 5ιη (5r) του Κανονισμού 833/2014 της 12ης δέσμης περιοριστικών μέτρων, σε νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 40%, νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, Ρώσος υπήκοος ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, στο νέο άρθρο (5ιη) αναφέρεται ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με έδρα στην Ένωση θα πρέπει να αναφέρουν, από την 1η Μαΐου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου, κάθε μεταφορά κεφαλαίων άνω των 100 000 EUR από την Ένωση την οποία πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων πράξεων.

Αναφέρεται επίσης ότι με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα υποβάλλουν, από την 1η Ιουλίου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε εξαμήνου, πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταφορές χρηματικών ποσών προς χώρες εκτός της Ένωσης σωρευτικής αξίας, κατά το εξάμηνο αυτό, άνω των 100 000 EUR τις οποίες πραγματοποίησαν τα ίδια, άμεσα ή έμμεσα, για τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που αναφέρονται πιο πάνω.

Στην ανακοίνωση, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι "οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν ή ελήφθησαν".

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι "θα χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων".

Πηγή
ΚΥΠΕ