Νέο ρεκόρ εισροών ανακοίνωσε για 2023 η ΚΕΔΙΠΕΣ

Τρίτη, 5/3/2024 - 14:50

Οι υψηλότερες τριμηνιαίες και ετήσιες εισροές από την δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ καταγράφηκαν το 2023, οι οποίες ανήλθαν στα €129,6 εκατομμύρια και €440,8 εκ., αντίστοιχα, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος, αναφέροντας παράλληλα ότι η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε το δ΄ τρίμηνο του 2023 στα €80 εκ. και συνολικά στα €280 εκ. για το 2023, ενώ από την έναρξη των εργασιών ανήλθε στα €1,16 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της κρατικής βοήθειας που είχε χορηγηθεί το 2018 στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της προόδου διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι άλλες θετικές εξελίξεις για το  4ο τρίμηνο του 2023 - 1ο τρίμηνο του 2024 είναι η επιτυχής έναρξη του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» με περίπου 1.300 αιτήσεις, εκ των οποίων σχεδόν 1.000 είναι μέχρι στιγμής επιλέξιμοι δανειολήπτες αλλά και η υπογραφή συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου €58 εκ. η οποία έχει λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και αναμένεται η εκταμίευση στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Σημείωσε ότι από τις 1.300 αιτήσεις, οι 448 αφορούν το χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπογραφή συμφωνίας επίλυσης διαφορών για το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων με Ελληνική Τράπεζα και μείωση της σωρευτικής απαίτησης μέχρι τις 30/06/2023, κατά €15 εκ., ενώ ως αρνητικό σημείωσε τη νέα απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ύψους €7,4 εκ. το γ’ Τρίμηνο 2023 με αποτέλεσμα οι σωρευτικές απαιτήσεις να αυξηθούν σε €100,1 εκ.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρθηκε στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ΣΕΚ – ΠΕΟ αλλά και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο το νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού για αποχώρηση γύρω στα 30 άτομα προσωπικό.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την ανανέωση για το 2024 του Σχεδίου Επιδότησης Τόκων αναδιαρθρωμένων δανείων που είναι συνδεδεμένα με βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ για τους συνεπείς δανειολήπτες και πρόσθεσε πως το 2023 επιβραβεύθηκαν άνω των 3.000 λογαριασμών με επιδότηση τόκων €7,4 εκ. για το β’ εξάμηνο 2023 και συνολική επιδότηση τόκων €12 εκ. για το 2023.

«Αυτή η επιδότηση βοήθησε δάνεια €94 εκ. να καλύψουν τις καθυστερήσεις τους και να προστεθούν στην σχετική περίμετρο των €380 εκ. που ωφελήθηκαν από την επιδότηση», υπογράμμισε.

Εξάλλου, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την έναρξη συγκεκριμένης εκστρατείας για πλήρη εξόφληση δανείων με μόνη εξασφάλιση πρώτη κατοικία, κάτω των €350.000, στη βάση της αξίας της κατοικίας και όχι του δανείου, όπως είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι αφοσιωμένη στον στόχο της πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας το συντομότερο δυνατό αν και οι προκλήσεις της επίτευξης του στόχου αυτού έχουν πλέον αυξηθεί».

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο οικονομικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαλαμπριανού είπε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ από την ίδρυσή της πριν από πέντε χρόνια έχει πετύχει μέχρι το δ΄ τρίμηνο του 2023 συνολικές ταμειακές εισροές ύψους €2,1 δισ., με παράλληλη απομόχλευση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση κατά €3,19 δισ., στα €5,05 δισ. από €8,25 δισ. με τον ρυθμό απομόχλευσης να ανέρχεται πλησίον του 40%.

Ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι υπάρχουν περίπου €710 εκ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ διαθέτει ακίνητη περιουσία €470 εκ. και €164 εκ. μετρητά στο τέλος του 2023 στα οποία περιλαμβάνονται €60 εκ. για χρηματοδότηση του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται γύρω στα €5,00 δισ.

Εξήγησε πως υπάρχουν πιο καλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία περίπου €1,3 δισ.  «που θα φέρουν αρκετές εισροές το 2024 και τα επόμενα χρόνια».

Είπε ακόμη ότι έχουν καταβληθεί σωρευτικά €1,16 δισ. έναντι της κρατικής βοήθειας και θα μεταφερθούν προς την Κυπριακή Δημοκρατία ακίνητα, συνολικής αξίας μέχρι €130 εκ. ενώ έχουν γίνει πληρωμές €115,0 εκ. προς κρατικές υπηρεσίες κυρίως για τέλη και φορολογίες συμπεριλαμβανομένου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ.

Ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεων ανέρχονται σε €275,8 εκ. και οι οποίες σχετίζονται με τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού και πληρωμές προς την Ελληνική Τράπεζα.

Επίσης, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, έχουν γίνει, μέσω της doValue Cyprus Ltd, αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων ύψους €1,51 δισ. από σύνολο σχεδόν 4,5 δισ. χορηγήσεων, ενώ οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στα €759,4 εκ. με τον αριθμό των πωλήσεων να ανέρχεται περίπου σε 6.600 και τη μέση αξία των ακινήτων να είναι γύρω στις €120.000.

Ανέφερε επίσης ότι οι πωλήσεις των ακινήτων έχουν προσφέρει περίπου 40% στις ταμειακές εισροές και πρόσθεσε ότι από τις ταμειακές εισροές €2,1 δισ., το 28% είναι το κόστος διαχείρισης.

Είπε ακόμη ότι €800 εκ. είναι οι εξοφλήσεις χορηγήσεων, €278 εκ. έχουν εισπραχθεί χωρίς να επέλθει κάποια λύση, ενώ οι ανακτήσεις ακινήτων μετά από αποτυχημένο πλειστηριασμό ανέρχονται στα €271 εκ. ή 7%.

Επιπλέον, ο Οικονομικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του δ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €31,1 εκ., αυξημένες κατά 17,3% από €26,5 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2023 και κατά 20,0% από €25,9εκ. το δ’ τρίμηνο του 2022.

Πρόσθεσε ότι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2023 ανήλθαν στα €108,9 εκ. αυξημένες κατά 2,5% από €106,4 εκ. για το 2022.

«Σημαντική η πρόοδος που έχει πετύχει η ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά ακόμη έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε», υπογράμμισε.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εστία, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι οι αιτήσεις που παραμένουν εντός του Σχεδίου Εστία αφορούν 3.257 λογαριασμούς, ύψους €912 εκ. και οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις αφορούν 1.874 λογαριασμούς ύψους €495 εκ.

Πρόσθεσε ότι 868 αιτήσεις ύψους €311 εκ. δεν έχουν λάβει την τελική έγκριση από το Υπουργείο εκ των οποίων 481 αιτήσεις ύψους €166 εκ. αφορούν μη βιώσιμους δανειολήπτες, επιλέξιμους για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης και 387 αιτήσεις ύψους €144 εκ. αφορούν μη επιλέξιμους δανειολήπτες.

Σημείωσε ότι αιτήσεις που εξασφάλισαν έγκριση από το Υπουργείο μέχρι 31/12/2023 αφορούν 782 λογαριασμούς ύψους €184 εκ., αριθμός που συμπεριλαμβάνει και ποσά που θα διαγραφούν στα πλαίσια του σχεδίου.

Αναφορικά με το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι της δόσης, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι από τις 1.295 αιτήσεις, περίπου το 72% των αιτήσεων (924 από τις 1.275 αιτήσεις που εξετάστηκαν) έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο (συμμόρφωση με τα κριτήρια εισδοχής στο Σχέδιο) και θα υποβληθούν σε τεχνική και νομική δέουσα επιμέλεια για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας και την υλοποίηση των επόμενων βημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του Σχεδίου.

Ανέφερε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ διαθέτει σήμερα €55 εκ. σε ξεχωριστό λογαριασμό για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση ακινήτων του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1,40 δισ. σε σχέση με €2,60 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 46% από την έναρξη του Σχεδίου.

Πρόσθεσε ότι η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1,08 δισ. σε σχέση με €2,27 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 52% από την ημερομηνία έναρξης.

Υπάρχουν επιλογές για όσους απορριφθούν από το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι δόσης

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Διοικητικών Εργασιών και Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου Σταύρος Ιακώβου είπε ότι στις 1.295 αιτήσεις του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης την μερίδα του λέοντος έχουν η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Themis αφού οι δύο εταιρείες έχουν σημαντικό οικιστικό χαρτοφυλάκιο και πρόσθεσε ότι περίπου 350 αιτήσεις έχουν απορριφθεί γιατί δεν πληρούν τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ανέφερε ότι οι δανειολήπτες θα ενημερωθούν σύντομα και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση η οποία θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή και πρόσθεσε ότι 23 αιτήσεις είναι υπό αξιολόγηση.

Είπε ακόμη ότι οι 1.000 επιλέξιμες αιτήσεις προήλθαν από τις δύο κατηγορίες εξίσου, δηλαδή, όπως εξήγησε, 50% από το Σχέδιο Εστία και 50% από τους λήπτες επιδομάτων και πρόσθεσε ότι το ενδιαφέρον, το οποίο είναι πέραν των προσδοκιών, θα εντατικοποιηθεί προς το τέλος της ισχύος του Σχεδίου.

«Η τάση και τα ποσοστά μέχρι σήμερα συνηγορούν ότι οι αρχικές μας εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη δυνητικά επιλέξιμη περίοδο και τον δυνητικά επιλέξιμο αριθμό των περιπτώσεων τελικά θα επιβεβαιωθούν και επίσης θα επιβεβαιωθεί ότι το σχέδιο θα είναι επιτυχές», κατέληξε.

Αναφορικά με τις 350 αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι υπάρχουν για αυτούς άλλες επιλογές όπως είναι μεταξύ άλλων η βιώσιμη αναδιάρθρωση, η αναδιάρθρωση με ανταλλαγή ακινήτων και η αποπληρωμή του δανείου στη βάση της αξίας της κατοικίας και όχι στη βάση της αξίας του δανείου».

Πηγή
ΚΥΠΕ