Πολύ καλή απόδοση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον με προκλήσεις

Τρίτη, 21/11/2023 - 15:04
Μικρογραφία
  • Κέρδος για την εννιαμηνία του 2023 ύψους €240,7 εκατ. κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από τόκους από τις καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και τα χρεόγραφα
  • Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 21,7%1 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 27,4%1, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
  • Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Δείκτης MEΔ στο 2,7% εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων
  • Μετασχηματισμός και αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας
  • Νέα δάνεια ύψους €900 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση
  • Οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, ο κ. Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας το τρίτο τρίμηνο του 2023 συνέχισε να είναι πολύ καλή με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €240,7 εκατ.. Οι κύριοι παράγοντες παραμένουν τα υψηλότερα έσοδα από τόκους σε καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, λόγω των αυξημένων επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς και τα μειωμένα έξοδα μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας της εννιαμηνίας του 2023 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Με την χορήγηση περίπου €900 εκατ. σε νέα δάνεια κατά τη διάρκεια της εννιαμηνίας 2023, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, παραμένουμε σε σωστή πορεία για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δανεισμού ύψους €1,2 δισ.. Οι ενέργειές μας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας οδήγησαν στην υποχώρηση του δείκτη ΜΕΔ στο 2,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Με Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου περίπου 27,4%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 506%), ο ισολογισμός της τράπεζας παραμένει ισχυρός σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου.