Υπ. Εμπορίου: Διαθέσιμα 22 οικόπεδα για εκμίσθωση στις Βιομηχανικές περιοχές