Ψηφίστηκαν τρία νομοσχέδια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πέμπτη, 6/7/2023 - 20:16
Μ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τρία νομοσχέδια που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με κυριότερο σκοπό την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διέπει την ΤΑ από το 2024, ύστερα από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν επιμέρους τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία και τις αρχές της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον τομέα αυτό.

Τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή με  απώτερο στόχο την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή/και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο ν/σ τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναθεωρηθούν οι προβλεπόμενες σε αυτόν διατάξεις οι οποίες αφορούν στην αντιμισθία των αντιδημάρχων.

Το δεύτερο τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το τρίτο τροποποιεί τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης και να αναθεωρηθούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του, για να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του όσον αφορά στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και στη διαχείριση των αποβλήτων.

Ειδικότερα με τα τρία ν/σ,  προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μείωση του προβλεπόμενου αριθμού των δημοτικών συμβούλων στους δήμους που τελούν υπό τουρκική κατοχή, ύστερα από την υποβολή  αιτήματος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, εισαγωγή προνοιών αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά δημοτικό διαμέρισμα, καθορισμός της διαδικασίας εκλογής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο των αντιδημάρχων στους δήμους Στροβόλου και Πάφου, οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και στους κατεχόμενους δήμους και διασαφήνιση της διαδικασίας εκλογής των δημοτικών συμβούλων στους δήμους Στροβόλου και Πάφου και στους κατεχόμενους δήμους και αναθεώρηση της διάταξης η οποία αφορά στον καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών για την εκλογή των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, ώστε αυτή να τυγχάνει εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης από το έτος 2029 και εντεύθεν.

Επίσης επιτυγχάνεται αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων οι οποίες αφορούν στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ασυμβίβαστο όσον αφορά στην εκλογή των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εισάγονται ρυθμίσεις για σκοπούς διασαφήνισης της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι κατοικούν στη Δημοκρατία και μειώνεται η προθεσμία υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων από τους υποψηφίους για εκλογή στον οικείο Έφορο Εκλογής από τρεις μήνες, που ισχύει σήμερα, σε έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του αποτελέσματος των εκλογών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Επίσης εισάγεται ειδική διάταξη, ώστε οι προβλεπόμενες διατάξεις που αφορούν στην παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών να τεθούν σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης της θητείας των κοινοτικών συμβουλίων τα οποία θα εκλεγούν στις επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης  αναθεωρούνται διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε οι ισχύουσες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στο ανώτατο όριο θητειών, στην ύπαρξη ασυμβιβάστου όσον αφορά στην εκλογή των κοινοταρχών και των κοινοτικών συμβούλων και στην υποβολή έκθεσης εκλογικών εξόδων να συνάδουν με τις αντίστοιχες προτεινόμενες με το πρώτο νομοσχέδιο ρυθμίσεις.

Εξάλλου επιτυγχάνεται αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν τη σύνθεση των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, ώστε αφενός να αυξηθεί ο αριθμός των μελών τους κατά ένα μέλος και αφετέρου ο αντιπρόεδρος εκάστου συμβουλίου να εκλέγεται από τα μέλη του οικείου συμβουλίου αντί με ψηφοφορία από γενική συνέλευση, στην οποία θα εκπροσωπούνται οι οικείες κοινότητες.

Εισάγονται επίσης  ρυθμίσεις κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας ώστε να περιέλθουν στη δικαιοδοσία των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης τα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα σε οικισμούς με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων , οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως ευαίσθητες ζώνες με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

Η Ολομέλεια απέρριψε όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Πηγή
ΚΥΠΕ