Ο αντίκτυπος της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης στην ισότητα των φύλων