Πενήντα δύο καταγγελίες από 778 ελέγχους βαρέων οχημάτων