Καθαρά κέρδη €21 εκατομμυρίων ανακοίνωσε το εννιάμηνο η Ελληνική Τράπεζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Καθαρά κέρδη €21 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με κέρδη €40 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα το εννιάμηνο του 2021, με την κερδοφορία να επηρεάζεται κυρίως από τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και την απώλεια εσόδων λόγω της μείωσης του χαρτοφυλακίου των κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων.
 
Η Τράπεζα, όπως ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της, Όλιβερ Γκάτζκε επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση της πρώτης μεγάλης πράξης πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) υπό τον τίτλο «Starlight» η οποία θα ρίξει τον δείκτη ΜΕΧ έναντι των συνολικών δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό από το 14,5% (εξαιρουμένων των δανείων που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 
«Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία», πρόσθεσε ο κ. Γκάτζκε, προσθέτοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας».
 
Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί τους ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες της, με την κεφαλαιακή επάρκεια να διαμορφώνεται 22,3% και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 στο 19,99% στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 
Το τρίτο τρίμηνο του 2021 η κερδοφορία της τράπεζας ήταν μηδέν, με τις προβλέψεις της τριμηνίας και τη φορολογία (€14,3 εκατ. και €0,2 αντίστοιχα) να απορροφούν τα κέρδη από συνήθεις εργασίες. Για όλο το εννιάμηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε €43,6 εκατ έναντι €49,7 εκατ. το εννιάμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €192,8 εκατ., μειωμένα κατά 9% σε σύγκριση με €212,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020.  Όπως εξηγεί η τράπεζα, η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2020), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,55% (2020: 1,88%, εννιαμηνία του 2020: 1,86%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε €74,2 εκατ. και αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με €71,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, μια αύξηση η οποία οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα έσοδα η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων.
 
Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €39,2 εκατ., σε σχέση με €38,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες της εννιαμηνίας του 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021, και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αντιστάθμισαν τη μείωση των άλλων τραπεζικών δικαιωμάτων που επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).
 
Εξάλλου, τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €29,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με €27,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών εσοδών λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική απαίτηση αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες.
 
Τα συνολικά έξοδα της τράπεζας για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €200,2 εκατ. και σε σύγκριση με €189,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020 αυξήθηκαν κατά 6% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού.
 
Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €105,5 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2020: 49%). Σε σύγκριση με €93,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 13%.
 
Οι κύριοι λόγοι ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020 και αντικατοπτρίζονταν στα αποτελέσματα από την 4η τριμηνία του 2020 και ο αντίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus, αναφέρει η τράπεζα. Σημειώνεται πως για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus συνέβαλαν 3% στα συνολικά έξοδα του Ομίλου.
 
Συνεπώς, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 75,0%, σε σύγκριση με 66,7% για την εννιαμηνία του 2020, ενώ την 3η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 82,6% (2η τριμηνία 2021: 68,9%).
 
Σύμφωνα με την τράπεζα, οι καταθέσεις πελατών στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τα αρνητικά καταθετικά επιτόκια που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/νομικών οντοτήτων και τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων. Το μερίδιο της τράπεζας στις καταθέσεις διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 29,2%.
 
Εξάλλου, ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  ανήλθε στο 473% σε σύγκριση με 477% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο που είναι 100%.  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR ανήλθε σε €6,1 δισ. σε σύγκριση με €5,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 
Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €6.710 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1% σε σύγκριση με €6.802 εκατ.  στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να παραμένει στα ίδια επίπεδα ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να μειώνεται κατά 5%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 
Τα νέα δάνεια που δόθηκαν κατά την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €628 εκατ. σε σύγκριση με €1.041 εκατ., εννιαμηνία 2020. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 22,4%, ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.428 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας μείωση ύψους 5%. Σημειώνεται ότι οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
 
Η μείωση στις ΜΕΧ προήλθε εν μέρει από μη συμβατικές διαγραφές της τάξης περίπου του €0,1 δισ. που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2021 , καθώς και στις εισπράξεις και εξυγιάνσεις κατά τη εννιαμηνία του 2021, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως από νέες αθετήσεις και δεδουλευμένους τόκους.
 
Τέλος, τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €188,7 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €208,4 εκατ.), με τις προσθήκες στο απόθεμα το εννιάμηνο του έτους να ανέρχονται σε €12,3 εκατ. και τις πωλήσεις σε €30,1 εκατ.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Κέρδη 21 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα το εννιάμηνο του 2021

Στην υλοποίηση των στόχων του Ομίλου οδηγούν τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα
30/11/2021 - 09:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αύξηση 24% αναμένουν οι καταναλωτές στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος

«Οι αρμόδιοι και τα κόμματα επιλέγουν την σιωπή» αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών
10/07/2022 - 18:25

Card cashback: Παίρνεις μετρητά από υπεραγορές, πρατήρια και περίπτερα (ΒΙΝΤΕΟ)

Η νέα υπηρεσία των τραπεζών που μας εξασφαλίζει εύκολα μετρητά
21/06/2022 - 12:32

Παρέμβαση Αβέρωφ στην κρίση Ελληνικής - ΕΤΥΚ: Με διάλογο βρίσκονται οι λύσεις

Την απόφαση ΕΤΥΚ και Ελληνικής Τράπεζας να μπουν σε διάλογο, χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ
27/05/2022 - 11:45

Αναστάληκε η 24ωρη απεργία στην Ελληνική Τράπεζα

Επιτυχής παρέμβαση Αβέρωφ που κάλεσε τις δύο πλευρές σε διάλογο
26/05/2022 - 18:04

Ευχαριστίες Ελληνικής σε Αβέρωφ για την παρέμβαση του στα εργασιακά

«Η Τράπεζα να μην απολύσει, η ΕΤΥΚ να μην απεργήσει», το μήνυμα του Προέδρου του ΔΗΣΥ
26/05/2022 - 17:17

Το μήνυμα Καρούσου στην ΕΤΥΚ: "Δεν ήταν ούτε η μέρα, ούτε η ώρα" (ΒΙΝΤΕΟ)

Τους έκοψε την συνάντηση μετά την εξαγγελεία απεργιακών μέτρων
25/05/2022 - 19:22

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Κατέκλυσαν τα παράλια οι Κύπριοι, άδεια η Λευκωσία (BINTEO)

Άλλοι για μια μονοήμερη εκδρομή κι άλλοι για ένα τετραήμερo σε ξενοδοχεία

Ένας "μαύρος" Δεκαπενταύγουστος: Η μέρα που έπεσε το Βαρώσι... (BINTEO)

Όταν οι Αμμοχωστιανοί έφευγαν από τα σπίτια τους στη θέα του τουρκικού στρατού

Συγκλονιστική μαρτυρία: Βιάστηκε από τους Τούρκους όταν ήταν 15 ετών (ΒΙΝΤΕΟ)

Περιγράφει τον γολγοθά και το μαρτύριο που βίωσε μαζί με την καλύτερη της φίλη
Ελλάδα

Ζάκυνθος: Βρετανός φαρσέρ ανακοίνωνε καθυστερήσεις απ' τα μεγάφωνα

Συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία και δεν του επιτράπη να επιβιβαστεί στην πτήση του

ΒΙΝΤΕΟ: Αναβίωσε το έθιμο των καβαλάρηδων της Παναγιάς στη Σιάτιστα

Πώς ξεκίνησε και τι συμβολίζει το έθιμο του Δεκαπενταυγούστου

Φωτιά στην Αργολίδα: Καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές, εκκενώθηκε ξενοδοχείο

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν και 14 Νορβηγοί πυροσβέστες
Διεθνή

Φρένο στην επισιτιστική κρίση: Πλοίο με σιτηρά έφυγε για Αιθιοπία (BINTEO)

Δίνουν μάχη με το χρόνο ανοικοδομώντας, τις ίδιες τις ζωές τους οι Ουκρανοί πολίτες

Βρετανία: Πήρε έγκριση το εμβόλιο της Moderna κατά της Όμικρον

Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η πρώτη χώρα που εγκρίνει το εν λόγω εμβόλιο

Γερμανία: Αυξημένη κατά 2,419 σεντς η κιλοβατώρα από την 1η Οκτωβρίου

Τι ανακοίνωσε το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας

tv news

«Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη! Καθημερινά με νέες πεντανόστιμες συνταγές!

Ο Άκης ανοίγει το εργαστήρι μαγειρικής του, τον χώρο όπου γεννιούνται γεύσεις!
Alpha TV Κύπρου

«Σκοτεινή θάλασσα» Nέα δραματική σειρά μυστηρίου καθημερινά στον Alpha Κύπρου

Η απώλεια και η αναζήτηση της λύτρωσης των ηρώων σε ένα κοινωνικό δράμα...
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 15/08/2022 - 21:50ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Δευ, 15/08/2022 - 22:30ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Τρί, 16/08/2022 - 00:00NIGHT OUT
Τρί, 16/08/2022 - 00:45ΚΑΡΜΑ
Τρί, 16/08/2022 - 01:30ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
Τρί, 16/08/2022 - 02:15ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Τρί, 16/08/2022 - 03:00ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Τρί, 16/08/2022 - 03:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Τρί, 16/08/2022 - 04:30ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ
Τρί, 16/08/2022 - 05:30Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ