Πρόεδρος: Αποκέντρωση εξουσιών στα θέματα της καθημερινότητας