«Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των φραγμάτων»