Έστειλαν αναλυτική κατάσταση για τις Βουλευτικές του 2021 τα κόμματα

Τρίτη, 6/6/2023 - 16:22
Μικρογραφία

Όλα τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2021 υπέβαλαν αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας τους, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική της έκθεση αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας εσόδων και δαπανών προεκλογικής εκστρατείας πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Οι ελεγχόμενες οντότητες ήταν με αλφαβητική σειρά, Αλλαγή Γενιάς, Αλληλεγγύη, Αμμόχωστος για την Κύπρο, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Αφύπνιση -2020-,  Δημοκρατική Παράταξη, Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατικός Συναγερμός, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και Πνοή Λαού.

Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία έλεγξε κατά πόσο οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων υποβλήθηκαν εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία, κατά πόσο η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων περιλαμβάνει όλα τα έσοδα για την προεκλογική εκστρατεία τους και ότι αυτά συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και κατά πόσο η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας τους και ότι αυτές συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι όλα τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές υπέβαλαν αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας τους για τις βουλευτικές εκλογές 2021 και ότι όλα τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές υπέβαλαν τις καταστάσεις τους εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία χρονικών πλαισίων. Δέκα από τα 14 κόμματα ανάρτησαν την κατάσταση στην ιστοσελίδα τους, ενώ  για τρία κόμματα η ΕΥ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τους. Προσθέτει ότι έξι από τα 14 κόμματα δεν παρείχαν στην Υπηρεσία  τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν.

Σε σχέση με τα έσοδα, αναφέρεται ότι για έξι πολιτικά κόμματα δεν περιήλθε στην αντίληψη της ΕΥ κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα τους δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για δύο πολιτικά κόμματα δεν περιήλθε στην αντίληψη της ΕΥ κάτι που να υποστηρίζει ότι υπήρξαν έσοδα που δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση τους και για οχτώ πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσε η ΕΥ να λάβει κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει κάποιο συμπέρασμα επί των εσόδων τους, ενώ ένα πολιτικό κόμμα παρουσίασε έσοδα στην κατάσταση τα οποία δεν αφορούν στην προεκλογική του εκστρατεία. Επίσης, επτά πολιτικά κόμματα δεν παρουσίασαν όλα τα έσοδα τους στην υποβληθείσα κατάσταση τους, ένα πολιτικό κόμμα παρουσίασε έσοδα στην κατάσταση τα οποία δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε σχέση με τις δαπάνες, αναφέρεται ότι για επτά πολιτικά κόμματα δεν περιήλθε στην αντίληψη της ΕΥ κάτι που να υποστηρίζει ότι οι δαπάνες τους δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για οχτώ πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσε η ΕΥ να λάβει κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει κάποιο συμπέρασμα επί των δαπανών τους, δέκα πολιτικά κόμματα δεν παρουσίασαν όλες τις δαπάνες τους στην υποβληθείσα κατάσταση τους  και πέντε πολιτικά κόμματα περιέλαβαν δαπάνες στις υποβληθείσες καταστάσεις τους οι οποίες δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία τους.

Επίσης, αναφέρει ότι τρία πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν κρατική χρηματοδότηση, που έλαβαν για άλλους σκοπούς, για να καλύψουν τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας τους, κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Στις γενικές της συστάσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε πως θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας τους, όλα τα έσοδα και δαπάνες που σχετίζονται με αυτήν και μόνο. Επίσης, επεσήμανε όπως τα ποσά που παρουσιάζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων, να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις τους. Αναφέρει ακόμα ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να παραθέτουν στις οικονομικές καταστάσεις τους, αναλυτικά τις πηγές εσόδων τους, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε όπως τα πολιτικά κόμματα προσκομίζουν στην Υπηρεσία  όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται για τη διενέργεια του ελέγχου, να μην διενεργούν τα ίδια δαπάνες προς όφελος συγκεκριμένων υποψηφίων βουλευτών, παρά μόνο μέσω των εκλογικών αντιπροσώπων τους.

Επίσης εισηγήθηκε  όπως τα πολιτικά κόμμα υιοθετήσουν κατάλληλες εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, όσον αφορά στις διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών τους και όπως ο  Έφορος προωθήσει νομοσχέδιο ώστε να αποσαφηνισθούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας και να ρυθμισθούν τα κενά που αυτή παρουσιάζει. Εισηγήθηκε ακόμη όπως ο Έφορος εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Πηγή
ΚΥΠΕ