Κομισιόν: €12εκ. για κυπριακά νοικοκυριά και πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίΕς

Τετάρτη, 21/12/2022 - 16:31
Μικρογραφία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ενέκρινε κυπριακό καθεστώς χορήγησης κουπονιών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, για στήριξη των νοικοκυριών να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, με στόχο την προώθηση της ψηφιοποίησης της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρόγραμμα στηρίζει την αφομοίωση ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω της υφιστάμενης υποδομής, εξασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας για τους πολίτες.

Το καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2025 και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά τη θετική αξιολόγηση του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή κουπονιών για νοικοκυριά που δεν διαθέτουν συνδρομή σε σύνδεση που παρέχει ταχύτητα κατεβάσματος δεδομένων τουλάχιστον 100 Μegabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Το καθεστώς θα καλύπτει μέρος του κόστους εγκατάστασης και τους πρώτους 12 μήνες συνδρομής σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχουν ταχύτητες τουλάχιστον 200 Mbps.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει περίπου 82.000 νοικοκυριά και σε αυτό θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σε δήλωσή της η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, σημείωσε πως το κυπριακό πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας.

«Αυτό θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Κύπρο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν στρεβλώνεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός» πρόσθεσε.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως το καθεστώς είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση μιας ανεπάρκειας της αγοράς, και συγκεκριμένα της αργής αφομοίωσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών από τα νοικοκυριά στην Κύπρο. Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα δικτύων ικανών για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο και παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των νοικοκυριών, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αφομοίωση των εν λόγω υπηρεσιών από τα κυπριακά νοικοκυριά παραμένει σχετικά χαμηλή.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν το μέτρο αποτελεί κίνητρο δεδομένου ότι η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν θα διευκολύνονταν στον ίδιο βαθμό χωρίς δημόσια στήριξη.

Επίσης διαπιστώθηκε πως το καθεστώς διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η έλλειψη αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων της ενίσχυσης στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ΕΕ. Ειδικότερα, το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς είναι χρονικώς περιορισμένο και δεν υπερβαίνει τα ελάχιστα αναγκαία. Επιπλέον, το καθεστώς είναι τεχνολογικά ουδέτερο, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να παρέχουν τις επιλέξιμες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, το μέτρο καλύπτει μέρος του κόστους της συνδρομής σε νέες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας ή της αναβάθμισης των υφιστάμενων συνδέσεων.

Τέλος, σημειώνεται πως η Κύπρος διενήργησε αξιολόγηση της αγοράς και δημόσια διαβούλευση, από τις οποίες προκύπτει ότι ο σχεδιασμός του μέτρου εμποδίζει την παροχή δυσανάλογου πλεονεκτήματος σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εις βάρος άλλων, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων πρόσβασης χονδρικής που προβλέπονται από τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Το κυπριακό καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2023.